Ob­zor č. 37 – 11. 9. 1995
„Do kon­ce ro­ku se mož­ná opět slou­čí že­lez­nič­ní sta­ni­ce“.
Ti­tu­lek z prv­ní stra­ny čís­la při­ná­ší zpra­vo­daj­ství ze se­tká­ní ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD Ing. Ru­dol­fa Mlád­ka se zá­stup­ci od­bo­rů. Schůz­ka se usku­teč­ni­la 5. 9. 1995. Od­bo­rá­ři při jed­ná­ní pro­sa­zo­va­li opět­né slou­če­ní že­lez­nič­ních sta­nic a dal­ších člán­ků ří­ze­ní až do úrov­ně di­vi­zí. Ohled­ně ob­sa­zo­vá­ní ma­na­žer­ských po­zic od­bo­ry po­ža­do­va­ly, aby ne­by­li ti, kte­ří způ­so­bi­li sou­čas­ný stav že­lez­ni­ce a jsou ně­jak svá­zá­ni s mi­nu­lým trans­for­mač­ním pro­jek­tem, v bu­dou­cím ve­de­ní ČD. Dá­le se jed­na­lo i o vy­rov­ná­ní pro­pa­du re­ál­ných mezd na že­lez­ni­ci.

Ze zprá­vy z jed­ná­ní ce­lore­pub­li­ko­vé sek­ce 11 OSŽ (do­pra­va a pře­pra­va), ko­na­né 5. 9. 1995, se do­zví­dá­me, že sek­ce do­po­ru­či­la ve­de­ní OSŽ se­tr­vat ve stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti, a to pře­de­vším pro­to, že do­sud ne­do­šlo k žád­né­mu sku­teč­né­mu za­sta­ve­ní trans­for­mač­ních kro­ků na že­lez­ni­ci, kte­ré po­ža­do­val stáv­ko­vý vý­bor.

Obzor dále informuje o nově přijatém zákonu o důchodovém pojištění, platném od 1. 1. 1996, kterým se postupně prodlužuje věk odchodu do důchodu na 62 let u mužů a na 57 - 61 let u žen (podle počtu dětí).

Ob­zor č. 38 – 18. 9. 1995
Po­ža­da­vek sek­ce 11 OSŽ (do­pra­va a pře­pra­va)za­cho­vat stáv­ko­vou po­ho­to­vost po­tvr­di­lo i Ústře­dí OSŽ na svém za­se­dá­ní 6. zá­ří 1995, jak se do­zví­dá­me z ob­sáh­lé zprá­vy z to­ho­to jed­ná­ní, uve­řej­ně­né na str. 1 a 3. Se­tr­vá­ní ve stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti zdů­vod­ni­lo tím, že ne­ní za­jiš­těn do­sta­tek mzdo­vých pro­střed­ků na po­kry­tí mezd, ga­ran­to­va­ných kolektivní smlouvou; ze stra­ny ma­na­ge­men­tu Českých drah ne­byl uči­něn ani je­den krok k fak­tic­ké­mu za­sta­ve­ní ne­schvá­le­né trans­for­ma­ce Čes­kých drah, na­opak trans­for­mač­ní kro­ky pod rouš­kou or­ga­ni­zač­ních změn na­dá­le pro­bí­ha­ly; tře­tím dů­vo­dem by­lo se­tr­vá­vá­ní au­to­rů ne­schvá­le­né trans­for­ma­ce ve funk­cích.

Ob­zor se dá­le za­bý­vá ne­dos­tat­kem de­sí­tek pro­voz­ních pra­cov­ní­ků na ji­hu Čech, in­for­mu­je o ná­vště­vě Guente­ra Luettge­ho, mís­to­před­se­dy Vý­bo­ru pro do­pra­vu a tu­ris­ti­ku Evrop­ské­ho par­la­men­tu, u nás, ce­lou dvoustra­nu vě­nu­je vý­sled­kům pro­jed­ná­vá­ní so­ci­ál­ních zá­ko­nů v par­la­men­tu (včet­ně se­zna­mu po­slan­ců a úda­ji, jak kdo hla­so­val) a dá­le in­for­mu­je mi­mo ji­né o re­duk­ci vla­ků osob­ní re­gio­nál­ní do­pra­vy na Šum­pers­ku a v již­ních Če­chách.           

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 288 hostů a žádný gestor