Ob­zor č. 39 - 25. 9. 1995
„Stáv­ko­vé ná­la­dy tr­va­jí“
je ti­tu­lek vy­sti­hu­jí­cí si­tu­a­ci v pro­vo­zu Čes­kých drah, ten­to­krát v žst. Br­no–Ma­lo­mě­ři­ce, kte­ré na­vští­vil před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek spo­lu s ta­jem­ní­kem OSŽ Mojmí­rem Ba­ka­lá­řem a Ob­zor byl u to­ho. Ja­ro­mír Du­šek v dis­ku­si s od­bo­rá­ři uve­dl, že v prů­bě­hu stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti OSŽ zís­ka­lo řa­du dů­le­ži­tých zku­še­nos­tí, kte­ré vy­uži­je při nad­chá­ze­jí­cím jed­ná­ní o zá­klad­ní do­ho­dě me­zi od­bo­rá­ři a ve­de­ním pod­ni­ku.

Ob­zor dá­le in­for­mu­je o schůz­ce zá­stup­ců od­bo­ro­vých cent­rál s mi­nis­trem do­pra­vy Ja­nem Stráským, kte­rá se usku­teč­ni­la 18. 9. 1995. Cí­lem by­lo do­hod­nout pod­mín­ky, za kte­rých by by­li od­bo­rá­ři pří­pad­ně ochot­ni od­vo­lat stáv­ko­vou po­ho­to­vost. Na jed­ná­ní by­lo při­slí­be­no, že do­da­teč­ně při­dě­le­né fi­nanč­ní pro­střed­ky na mzdy bu­dou vy­pla­ce­ny sku­teč­ně nad rá­mec ko­lek­tiv­ní smlou­vy, dá­le by­lo při­slí­be­no vyhlásit stop stav trans­for­ma­ci ve spod­ních člán­cích ří­ze­ní (jak ga­ran­to­val ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ing. Ru­dolf Mlá­dek).

Na prv­ní stra­ně na­jde­me rov­něž in­for­ma­ci o za­se­dá­ní Správ­ní ra­dy Čes­kých drah, kte­rá dne 18. 9. 1995 pro­jed­ná­va­la ná­vrh tře­tí va­ri­an­ty trans­for­ma­ce ČD. Ta mě­la mít fá­zi kon­so­li­dač­ní (2 – 3 ro­ky), bě­hem níž by se mě­la při­brz­dit pri­va­ti­za­ce na nej­niž­ší mí­ru a ne­mě­ly by se ani vy­tvá­řet pod­mín­ky pro vstup ci­zích do­prav­ců. Po­té by mě­la ná­sle­do­vat trans­for­ma­ce pod­ni­ku, při níž se po­čí­ta­lo s vy­tvá­ře­ním spo­leč­nos­tí za účas­ti Čes­kých drah.

Ob­zor č. 40 - 2. 10. 1995
Na prv­ní stra­ně na­jde­me vy­jád­ře­ní Ústře­dí OSŽ k roz­hod­nu­tí ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD o po­sky­to­vá­ní pro­fes­ní od­mě­ny II. „Vedení OSŽ konstatuje, že v určení způsobu rozdělení mzdových prostředků na organizační jednotky nebylo přihlédnuto ke stanovisku OSŽ,“ ci­tu­je se v člán­ku. Po­dle OSŽ roz­hod­nu­tí ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le pod­po­ru­je dis­pro­por­ce ve mzdo­vém vý­vo­ji v jed­not­li­vých po­vo­lá­ních a tří­dách, kte­ré vznik­ly v dů­sled­ku špat­né per­so­nál­ní po­li­ti­ky a pro­sa­zo­vá­ní lo­kál­ních sku­pi­no­vých a in­di­vi­du­ál­ních zá­jmů. V tom­to smys­lu za­sla­lo ve­de­ní OSŽ sta­no­vis­ko ge­ne­rál­ní­mu ře­di­te­li ČD.

„Per­so­nál je na­ším nej­cen­něj­ším ka­pi­tá­lem,“ře­kl za­stu­pu­jí­cí ge­ne­rál­ní ře­di­tel švý­car­ské MLS dr. Mathias Tromp, kte­rý na po­zvá­ní Uni­ver­zi­ty Par­du­bi­ce na­vští­vil ve dnech 18. – 21. zá­ří 1995 Čes­kou re­pub­li­ku. Z myš­le­nek, kte­ré dr. Tromp pre­zen­to­val čle­nům OSŽ na be­se­dách v Pra­ze, Par­du­bi­cích a Plz­ni, vy­ply­nu­lo, že Švý­car­sko by nám moh­lo být vzo­rem jak ve vzta­hu k per­so­ná­lu, tak ve vzta­hu k od­bo­rům, kte­ré ve­de­ní spo­leč­nos­ti po­va­žu­je za své­ho part­ne­ra, tak i v de­mo­kra­tic­kém způ­so­bu roz­ho­do­vá­ní o všech dů­le­ži­tých otáz­kách.  
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 287 hostů a žádný gestor