Asi nebude mnoho lidí, které by podpis podnikové kolektivní smlouvy u Správy železnic v tak rekordním čase nepřekvapil, když překvapený byl i sám generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda: „Prostě jsem se rozhodl, že to ten den vyřeším, a ono to vyšlo,“ přiznává. Ve středu 6. 10. 2021 vpodvečer byla devíti odborovými centrálami a vedením Správy železnic podepsána PKS na rok 2022 s mzdovým nárůstem 5 procent.

Příprava modernizace železniční trati z centra Prahy do Kladna dospěla k dalšímu zásadnímu bodu. Správa železnic dnes (7. 10.) vypsala výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro úsek z Kladna do Kladna-Ostrovce. Zahájení stavby je naplánováno na příští rok a bude zahrnovat kompletní rekonstrukci, zdvoukolejnění a elektrizaci celého úseku. S dokončením všech etap projektu se počítá v roce 2029.

Dne 6. října 2021 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2022. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci 9 odborových organizací působících u této organizace.

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2022 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd o 5 % a zachování dosavadních benefitů.

„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k rychlé dohodě, která přinese i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel.“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

Za tým kolektivních vyjednavačů PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Dnem 30. 9. 2021 byla ukončena finanční veřejná sbírka Správy železnic, státní organizace „Živelní události léto 2021 - SŽ“, kterou SŽ založila ke dni 30. 6. 2021 zejména na pomoc kolegům postiženým živelními událostmi v létě 2021 po tornádu na jihu Moravy.
Ke dni ukončení sbírky dne 30. 9. 2021 bylo vybráno celkem 3 142 100 Kč, ať již formou srážek ze mzdy či přímým poukázáním finančních prostředků na speciální bankovní účet. Všechny vybrané finanční prostředky byly rozděleny mezi 18 poškozených zaměstnanců Správy železnic, kteří podali žádost o finanční dar z této veřejné sbírky a splnili stanovené podmínky.
Zaměstnavatel i zástupci odborových organizací velmi děkují všem dárcům za vyjádřenou solidaritu.
 

Ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2021 proběhlo přeložené jednání Podnikového výboru Správy železnic, po kterém následovalo pravidelné jednání obou republikových rad.
Prvním z celé řady jednání bylo zasedání PV OSŽ Správy železnic, které začalo v dopoledních hodinách 30. 9. 2021. Po krátkém úvodním slovu předsedy PV Petra Štěpánka, který celý PV moderoval, došlo na pravidelnou agendu podnikového výboru. Z informací o zásadních jednáních, která v minulých dnech proběhla, je třeba zmínit stav kolektivního vyjednávání na další období.

Dnes ve čtvrtek 23.9.2021 se uskutečnilo v sídle OSŽ ve Vysočanech společné jednání zástupců OC s cílem dosáhnout shody k předložení společného protinávrhu PKS u Správy železnic na rok 2022. Průběh celého jednání byl věcný a konstruktivní a bylo dosaženo přijatelné shody. Zástupci odborů požadují zohlednit zvyšující se inflaci v kolektivní smlouvě a zachovat či vylepšit stávající benefity, a to jak pro současné, tak i nové zaměstnance. Oficiálně bude společné stanovisko zasláno zaměstnavateli v dohodnutém termínu, tedy zítra 24.9.2021.

Společné jednání zástupců odborových centrál se zaměstnavatelem se uskuteční internátní formou v týdnu od 4.10. do 8.10.2021 v Říčanech.

Za tým kolektivních vyjednavačů Správy železnic Miroslav Maincl
 

Dnešní jednání zaměstnavatele a odborových organizací se konalo prezenční formou v sídle zaměstnavatele, a to i za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

V rámci jednání generální ředitel předložil za zaměstnavatele odborovým organizacím návrh znění Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2022. Tímto aktem se považuje kolektivní vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, za zahájené.

Srpnový PV měl tentokrát bohatou agendu a projednat řádně všechny body zabralo více času než jindy. Jako hosté byli přizváni zástupci Výboru OŘ Olomouc, aby se pokusili vysvětlit jak generálnímu řediteli Bc. Jiřímu Svobodovi, tak personálnímu řediteli Ing. Pavlu Kouckému důvody nesouhlasu se sloučením stávajících OŘ Olomouc a OŘ Ostrava do jednoho celku. Mezi  jinými argumenty zaznělo, že firma má rezervy a sloučení jednotek Správy tratí je nerozumné. To generálního ředitele zaujalo, a přislíbil hledání rezerv a zamyšlení se nad počtem jednotek Správy tratí. O nutnosti zastavit slučování OŘ však přesvědčen nebyl. Podnikový výbor v dalším průběhu jednání podpořil nesouhlasné stanovisko výboru OŘ Olomouc se slučováním OŘ Olomouc a OŘ Ostrava.
Poté GŘ pohovořil o současnosti a nejbližší budoucnosti firmy, záměrech a jednání s kraji a jejich plány v železniční dopravě.

 
I dnes bylo hlavním tématem společného jednání rozdělení dalších finančních darů z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.
 
Ke dni 23. 8. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíc červen 2021 a červenec 2021 či přímou platbou na zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem 2 628 212,44 Kč, z nichž bylo 1 100 000 Kč rozděleno na jednání pracovní skupiny v měsíci červenci 2021.
 
Společná pracovní komise rozdělila při dnešním jednání mezi 13 nejpostiženějších kolegyň a kolegů podle míry neobyvatelnosti obydlí a výše vzniklé škody celkem 1 470 000 Kč formou další zálohy finančního daru. Těmto zaměstnancům bude opět předložena k podpisu dohoda o poskytnutí daru.
 
Zaměstnavatel a odborové centrály opakovaně vyjadřují velké poděkování všem dosavadním dárcům finančních prostředků a vyzývají zaměstnance k dalšímu projevení solidarity i v následujícím posledním měsíci konání veřejné sbírky (stačí podat novou žádost o provedení srážky ze mzdy za měsíc srpen). Celková aktuální odhadovaná škoda dosavadních žadatelů se pohybuje na hranici 32 000 000 Kč, kdy muselo dojít i k demolici obydlí poškozených zaměstnanců.
 
POJĎME JEŠTĚ POMOCI!!!
 
Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Společná informace o jednání s odborovými centrálami u SŽ ze dne 22. 7. 2021

Hlavním bodem dnešního jednání bylo rozdělení prostředků z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.

Ke dni 15. 7. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíc červen 2021 či přímou platbou na zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem  1 149 765 Kč.

Společná pracovní komise rozdělila prozatím 1 100 000 Kč mezi 13 nejpostiženějších kolegyň a kolegů, kterým nyní bude předložena k podpisu dohoda o poskytnutí daru.

Zaměstnavatel a odborové centrály vyjadřují poděkování všem dosavadním dárcům finančních prostředků a vyzývají zaměstnance k projevení solidarity i v následujících dvou měsících (vždy stačí podat novou žádost o provedení srážky ze mzdy za příslušný měsíc). Celková aktuální odhadovaná škoda dosavadních žadatelů se pohybuje na hranici 32 000 000 Kč, kdy muselo dojít i k demolici obydlí poškozených zaměstnanců. Zároveň stále překvapující rozmary počasí nevylučují nutnost pomoci i dalším zaměstnancům.

POJĎME POMOCI!!!

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Na základě dohody zástupců odborových centrál působících u Správy železnic, se zaměstnavatelem ze dne 25.6.2021, došlo 1.7.2021 ke zřízení speciálního bankovního účtu č. 94-14606011/0710, na který můžou zaměstnanci SŽ přispívat formou srážky ze mzdy za měsíce červen, červenec a srpen. Vybrané finanční prostředky budou použity jako pomoc našim kolegům postiženým řáděním přírodních živlů v létě 2021.Na účet se dá přispívat i formou přímého zaslání finanční hotovosti z běžných účtů, a to nejen aktivních zaměstnanců SŽ.

Hlavními body jednání zástupců OC u SŽ se zaměstnavatelem byla informace pro zaměstnance o založení transparentního účtu Správy železnic a řešení nedostatku finančních prostředků v C-FKSP na příspěvky na dovolenou. 

Byli jsme seznámeni s problémy, které provázely založení transparentního účtu.  V nejbližším období (snad již od 1.7.) budou naší zaměstnanci formou srážky ze mzdy (po dobu až tří měsíců) po vyplnění jednoduchého formuláře, přispívat svým kolegům postiženým řáděním přírodních živlů.

Podkategorie

Právě přítomno: 315 hostů a žádný gestor