Dne 14. 9. 2022 zástupci odborových organizací představili za účasti generálního ředitele SŽ společné stanovisko k návrhu PKS na rok 2023 zaměstnavatele, které bylo zaměstnavateli zasláno dne 9. 9. 2022. Bylo konstatováno, že k jednotlivým návrhům bude pokračovat diskuze. Zaměstnavatel zdůraznil, že v oblasti nárůstu výše tarifních a smluvních mezd již předložil maximální možný návrh.

Další jednání bude v sídle organizace dne 19. 9. 2022 a 27. 9. 2022.

Dále bylo projednáno čerpání prostředků C-FKSP 2022 s dopadem do možnosti čerpání příspěvku na rekreace.

Dlouho očekávané jednání odborových centrál působících u Správy železnic bylo ve znamení předložení návrhu PKS na rok 2023 zaměstnavatelem. Generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA pronesl úvodní řeč, kde shrnul současné problémy, s kterými se potýká nejen Správa železnic, ale i celá naše společnost.
Podrobnější informace k návrhu PKS na rok 2023 i dalším bodům jednání ve společné informaci z jednání.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

 

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích k zahájení kolektivního vyjednávání dne 31. 8. 2022

Na úvod předseda PV Petr Štěpánek omluvil zástupce zaměstnavatele i předsedu OSŽ, kteří bohužel ve stejném termínu byli na jiných jednáních. Poté se již věnoval shrnutí všech jednání, která proběhla od posledního červnového zasedání PV. Zmínil i iniciativu OC SOSaD, která vyzvala ostatní OC k zahájení kolektivního vyjednávání dne 13.7.2022. Vzhledem k malému časovému prostoru a předpokládanému předložení návrhu PKS na rok 2023 na nejbližším jednání OC (31.8.2022) se nám jeví spíše dohoda s GŘ jinou formou finančního vyrovnání, a to bez nutnosti otevírat současnou PKS. K této iniciativě rozhodně vyzveme zaměstnavatele na plánovaném jednání OC.

Milé kolegyně, mílí kolegové,

rád bych vám touto cestou popřál příjemné a klidné letní prázdniny a dovolené. Užijte si naplno tento čas s rodinou a přáteli a načerpejte sílu a energii.

Já osobně se chystám strávit léto aktivně v Čechách, konkrétně na Šumavě. Možná i u moře, to se ještě uvidí.

Jsme si plně vědomi toho, že aktuální ekonomická situace je tíživá a nejistá. Věřte, že se snažíme udělat maximum pro to, abychom vás jako zaměstnavatel podpořili.

Videozáznam naleznete zde:


 

Bez účasti zaměstnavatele a také části členů PV se sešel poslední červnový den PV OSŽ SŽ. Hned v úvodu jednání dostal slovo předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který následně odcházel na jednání valné hromady Svazu dopravy ČR. Témata rozdělil M. Malý do dvou částí.V té první se zmínil informace týkající se chodu OSŽ. Změna přichází ve vydávání Obzoru a Zpravodajství On-Line na webu OSŽ, kde dochází k odchodu na zasloužený odpočinek většiny redakčního týmu pod vedením Michaela Mareše a od 1.7.2022 bude zajišťovat tyto činnosti dodavatelsky se svými spolupracovníky pan Milan Sedlák, který již dlouhodobě spolupracuje s OSŽ vydáváním Nedrážního Obzoru a je také vydavatelem magazínu Nová železniční technika.

Hybridní formou, kdy část zástupců OC byla přítomna fyzicky v sídle zaměstnavatele a část byla připojena pomocí aplikace MS Teams, probíhalo další pravidelné jednání OC se zaměstnavatelem. Z devíti OC, které zastupují své členy u SŽ chyběli zástupci OC SOSaD.

Po schválení záznamu z minulého jednání došlo k projednávání předem avizovaných bodů. Velmi bohatá byla diskuze nad připravovaným pokynem nazvaným „Pravidla oblékání pro zaměstnance Správy železnic“, který by měl platit od 1.9.2022 nejen na pracovišti GŘ, tak jak je tomu dnes, ale i na jednotlivých OJ. Tento pokyn obsahuje mimo návodu, jak se mají zaměstnanci oblékat, také určité restrikce za nedodržování. Všem je jasné, že určitý dress code je třeba dodržovat, ale při kreativitě některých vedoucích zaměstnanců panuje obava, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto opatření. Personální ředitel Ing. Koucký přislíbil dopracování pokynu a další diskuzi nad ním na dalším jednání.

Opět hybridní formou se konalo červnové jednání komise k OOPP a výstrojním součástkám. Jednání řídil Ing. Evžen Pospíšil. Jednání víceméně plynule navázalo na předchozí jednání informacemi, jak se daří řešit dohody z předchozích schůzek. Hned v úvodu zazněla informace s omluvou, že navrhované zkoušení pracovní obuvi ve skladu v Hradci Králové není možné z technických a kapacitních důvodů realizovat.

Staronovým formátem se uskutečnil fotbalový turnaj O pohár generálního ředitele Správy železnic ve čtvrtek 26. 5. 2022 v Kozlovicích u Přerova. V krásném sportovním areálu bojovalo 6 mužstev složených z jednotlivých organizačních jednotek. Po problémech se sestavováním soupisek se nakonec podařilo dát dohromady reprezentativní složení turnaje. O putovní pohár bojovali hráči OŘ Ostrava, OŘ Brno, OŘ Hradec Králové, OŘ Plzeň, CTD a HZS. Turnaj pořádal PV OSŽ SŽ ve spolupráci s GŘ a vedením OJ Správy železnic, s organizační pomocí Regionální sportovní komise OSŽ Praha. Tato sportovní akce se konala s finančním přispěním Správy železnic prostřednictvím C-FKSP.

Další jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic probíhalo tentokráte formou videokonference pomocí aplikace MS Teams.

Po schválení záznamu z minulého jednání Ing. Pospíšil představil návrh zaměstnavatele na zavedení Digitální zaměstnanecké karty (dále DZK), který jsme obdrželi na minulém jednání. Zástupci jednotlivých OC tento návrh okomentovali a z diskuze vyplynulo, že se připomínky všech sbližují. Předseda PV OSŽ SŽ P. Štěpánek potvrdil naše předchozí stanovisko pouze s připomínkou, aby šlo financovat opravdu jenom z C-FKSP a zmínil obavu, aby počet zařízení akceptujících novou DZK byl dostatečný a dostupný i v menších městech. Na příští jednání zaměstnavatel připraví upravený návrh s dnešními připomínkami a budeme o něm dále diskutovat.

Těmito tématy se prolínalo pravidelném jednání PV OSŽ Správy železnic. Na úvod předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek podrobně probral všechna jednání a problémy se kterými jsme se od posledního setkání zabývali. Z jednání OC 4.5. 2022 připomněl dohodu nad 1. změnou zásad FKSP, a to jak Rámcových, tak Centrálních, kde došlo k navýšení částek na občerstvení při pořádání sportovních a kulturních akcí u každé položky o 10 Kč. Po podrobném seznámení s hlavními rysy návrhu zaměstnavatele na zavedení Digitální zaměstnanecké karty proběhla živá diskuze nad tímto připravovaným novým benefitem zaměstnanců SŽ.

Po více než měsíci se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem, a to hybridní formou, kdy část účastníků byla přítomna fyzicky v Rytířském sále a část využila možnosti připojit se pomocí aplikace MS Teams.

Po úvodním slovu personálního ředitele Ing. Kouckého došlo k představení návrhu rozpočtu C-FKSP dle požadavků zástupců jednotlivých OC. Ing. Pospíšil okomentoval a doplnil tabulku o další akce a došlo k dohodě, že do 16.5.2022 předloží OC konečný stav svých požadavků na čerpání C-FKSP.

Úvodní pozdrav personálního ředitele stručně, ale výstižně a s nadsázkou charakterizoval společné dvoudenní jednání podnikových výborů OSŽ u Správy železnic a OZŽ u Železníc Slovenskej republiky, který naposledy přijel pod vedení předsedkyně PV Ing. Dariny Fabuľové, která již na tuto funkci v dalším volebním období kandidovat nebude.
Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, který celé jednání řídil, připomněl pravidelná setkávání pořádaná střídavě u nás a na Slovensku, která byla na více než dva roky přerušena právě proticovidovými opatřeními. Snad se již situace opakovat nebude a budeme moci na tradici plynule navázat. Zmínil, že je důležité předávání zkušeností a problémů ve firmách se stejným zaměřením, ale působícími v různých státech. A to nejen mezi odboráři, ale i mezi nejvyššími manažery obou organizací. A právě na našem jednání je dostatek prostoru nejen v oficiálních, ale i neformálních debatách.

Podkategorie

Právě přítomno: 272 hostů a žádný gestor