Poslední předprázdninový podnikový výbor při Správě železnic začal netradičně změnou pravidelného programu. Zástupce zaměstnavatele, personální ředitel Ing. Pavel Koucký z důvodu časové zaneprázdněnosti požádal o přesunutí informací zaměstnavatele na počátek jednání. V úvodu svého bloku informoval o ustupujícím vývoji pandemie, ale také o dalších přijatých opatřeních v následujícím období, která budou součástí pokynu personálního ředitele. Krátce se zmínil o úpravách a důvodech změny hranic obvodů OŘ Hradec Králové, Ústí nad Labem a Praha, plánovaných k 1.10.2021. Vše bude samozřejmě projednáno s místně příslušnými odborovými organizacemi. V souvislosti s plánovaným spojováním OŘ Ostrava a Olomouc bylo zmíněno datum 30.6.2021, kdy má dojít k jednání na OŘ Olomouc, kde panuje velká nespokojenost s touto plánovanou změnou. Nad tématy spojujícími se s čerpáním FKSP a fakturací jednotlivých akcí diskutovala s přítomnými zástupci PV Bc. Jitka Dolejšová. Našlo se dost témat, nad kterými přislíbil Ing. Koucký další diskuzi v následujících jednáních.

Opět formou videokonference, kterou si náš zaměstnavatel velmi oblíbil, se sešli v dopoledních hodinách 14.6.2021 zástupci odborových centrál s vedením Správy železnic.

V úvodním a také nejdůležitějším bodu jednání jsme byli panem personálním ředitelem Ing. Pavlem Kouckým seznámeni s dalšími dokumenty, které se týkají připravované organizační změny sloučení OŘ Olomouc a Ostrava. Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek informoval zaměstnavatele o jednání vedení našeho PV na výboru OŘ v Olomouci. Upozornil, že stále zůstává nezodpovězena spousta otázek a možných důsledků, spojených s touto organizační změnou. Dodal, že stejný bod bude projednávat i PV OSŽ SŽ na svém jednání v příštím týdnu (24.6.2021). Ze strany dalších odborových centrál nebylo k připravované změně připomínek.

Po mnoha měsících Covidových opatření se sešel PV OSŽ Správy železnic fyzicky, tedy tváří v tvář. Hned v úvodu byla schválena změna programu a předsunut před ostatní bod týkající se organizace 5. podnikové konference, která by se měla konat 14.10.2021 v Kulturním sále v Praze hl.n. Klíč zastupování byl schválen již dříve a samotné konferenci by mělo předcházet společné jednání Republikových rad infrastruktury a řízení provozu. V diskusi zazněl názor, zda je nutná rotace předsedy podnikového výboru mezi infrastrukturou a řízením provozu, která se jeví jako přežitá. Dělení na infra a ŘP postrádá do budoucna smysl.
Kontrola usnesení proběhla bez problémů. Vyhodnocení rizik BOZP a předpis týkající se údržby ochranných pomůcek byly vzaty na vědomí stejně jako předpis pro strojvedoucí SŽ. Trochu jiného gardu je otázka nových uniforem a OOPP. Na toto téma se sejde 28.5.2021 se zástupci odborů jak zaměstnavatel, tak zástupci dodavatele a výstrojního skladu, aby projednali připomínky k distribuci, kvalitě a sortimentu dodávaných výstrojních součástí. Podrobnosti v tomto článku níže.

V úvodu dalšího jednání odborových centrál působících u Správy železnic jsme byli seznámeni s příznivým vývojem v oblasti boje s pandemií COVID-19. Personální ředitel Ing. Pavel Koucký nás informoval o k dnešnímu dni provedených 160000 testech, z nichž bylo pouze 240 pozitivních. Z tohoto čísla a také z neustále klesajícího počtu momentálně nemocných zaměstnanců lze usuzovat, že se blížíme SNAD do normálních časů.

Společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 3. 5. 2021

Zaměstnavatel na dnešním jednání předložil nový návrh textu 4. změny PKS, ve kterém reflektoval na připomínky odborových organizací:

• realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. října 2021;

• v souvislosti s připravovanými organizačními změnami došlo k doplnění bodu 3.1.6 A) odstupného tak, aby navýšené odstupné dle tohoto bodu mohlo být uplatněno i při dřívějším projednání nadbytečnosti s konkrétními zaměstnanci dotčenými organizační změnou, u nichž pracovní poměr skončí k poslednímu kalendářnímu dni, který předchází datu účinnosti organizační změny.

Zástupci odborových organizací s návrhem vyslovili souhlas = došlo ke sjednání 4. změny PKS SŽ na rok 2021

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2021 4.změna

Dubnové zasedání PV OSŽ SŽ proběhlo za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic Bc. Jiřího Svobody, který přednesl něco jako "Zprávu o stavu Unie". Tedy informace, jak si firma v této nelehké době vede, jaké má blízké i vzdálenější cíle. Vysvětlil organizační změny, které provedl a které v blízké budoucnosti firmu čekají.

Formou videokonference se konalo další jednání odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem. Personální ředitel Ing. Koucký na úvod seznámil s klesajícími čísly nakažených i zaměstnanců v karanténě u SŽ a počtem provedených testů (více než 88000, necelých 0,25% pozitivních).  Se současnou epidemickou situací souvisí i nárůst přesčasové práce za první čtvrtletí 2021.

V oblasti očkování bylo zahrnuto cca 580 zaměstnanců do tzv. superkritické infrastruktury státu a zatím se podařilo asi třetinu těchto zaměstnanců naočkovat alespoň jednou dávkou vakcíny. Vše záleží na množství vakcíny a na činnosti jednotlivých očkovacích center.

KOP zatím nejsou realizovány. V této oblasti zatím nedošlo k uvolnění opatření ze strany vlády ČR pro pobyty samoplátců v lázeňských zařízeních. Zaměstnanci s přidělenými termíny mají možnost si vybrat tzv. domácí KOP nebo čekat na přidělení náhradního termínu v pozdějším čase.

Opět prostřednictvím videokonference proběhlo dne 30. března 2021 u Správy železnic další jednání odborových centrál a zaměstnavatele.

V úvodu jsme byli seznámeni se situací u SŽ ohledně onemocnění COVID 19, kdy je k dnešnímu dni 147 zaměstnanců v karanténě a 378 zaměstnanců nemocných. Oproti minulým dnům je klesající tendence počtu zaměstnanců v karanténě a nakažených. Testování zaměstnanců SŽ probíhá dle nařízení vlády. K dnešnímu dni bylo provedeno 51 797 testů a z toho 166 pozitivních a z toho zatím 147 potvrzených testy PCR. Zaměstnanci kritické infrastruktury státu se od včerejšího dne můžou registrovat na očkování. Dle průzkumu se k očkování přihlásilo 550 zaměstnanců.

Kontrola usnesení, informace z jednání OSŽ, informace zaměstnavatele, organizační záležitosti, různé, tradiční body programu Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic (dále SŽ), který jednal ve čtvrtek 25. 3. 2021 formou videokonference. „Máme problémy s hackery, takže jsme čekali, jak se dnešní spojení podaří,“ vysvětlil na úvod předseda PV Petr Štěpánek, který jednání řídil.

Vzhledem k velkému množství reklamací, které musí vyřizovat ve výstrojním skladu Hradec Králové, způsobené mimo jiné i současnou epidemiologickou situací a také v reakci na jednání zástupců odborových centrál se zástupci O8 GŘ (16.3.2021), došlo dnes 19.3.2021 k posunutí termínu, od kdy bude povinnost zaměstnanců Správy železnic chodit pouze v nových uniformách. Den D je stanoven na 1.6.2021. Podrobnosti najdete v Informaci zaměstnavatele níže.

Za PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl

Hlavní okruhy dalšího jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic by se daly shrnout do tří bodů:

1. Vyhodnocení stavu připravenosti přechodu na nové výstrojní součástky
2. Připomínky či diskuze a doplnění informací ke 3. změně PKS
3. Aktuální covidová situace, průběh testování a přednostního očkování zaměstnanců SŽ

K první projednávané problematice byli přizváni zástupci odboru O8 pod vedením paní ředitelky JUDr. Svobodové. Vystrojování zaměstnanců novými výstrojními součástkami neprobíhá bez problémů, a to i v souvislosti se současnou epidemiologickou situací. Z tohoto důvodu byl požádán pan generální ředitel o posunutí termínu přechodu na nové výstrojní součástky. Současné datum 1.4.2021 nelze vzhledem k množství reklamací dodržet.

Podkategorie

Právě přítomno: 305 hostů a žádný gestor