Těmito tématy se prolínalo pravidelném jednání PV OSŽ Správy železnic. Na úvod předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek podrobně probral všechna jednání a problémy se kterými jsme se od posledního setkání zabývali. Z jednání OC 4.5. 2022 připomněl dohodu nad 1. změnou zásad FKSP, a to jak Rámcových, tak Centrálních, kde došlo k navýšení částek na občerstvení při pořádání sportovních a kulturních akcí u každé položky o 10 Kč. Po podrobném seznámení s hlavními rysy návrhu zaměstnavatele na zavedení Digitální zaměstnanecké karty proběhla živá diskuze nad tímto připravovaným novým benefitem zaměstnanců SŽ.

Po více než měsíci se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem, a to hybridní formou, kdy část účastníků byla přítomna fyzicky v Rytířském sále a část využila možnosti připojit se pomocí aplikace MS Teams.

Po úvodním slovu personálního ředitele Ing. Kouckého došlo k představení návrhu rozpočtu C-FKSP dle požadavků zástupců jednotlivých OC. Ing. Pospíšil okomentoval a doplnil tabulku o další akce a došlo k dohodě, že do 16.5.2022 předloží OC konečný stav svých požadavků na čerpání C-FKSP.

Úvodní pozdrav personálního ředitele stručně, ale výstižně a s nadsázkou charakterizoval společné dvoudenní jednání podnikových výborů OSŽ u Správy železnic a OZŽ u Železníc Slovenskej republiky, který naposledy přijel pod vedení předsedkyně PV Ing. Dariny Fabuľové, která již na tuto funkci v dalším volebním období kandidovat nebude.
Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, který celé jednání řídil, připomněl pravidelná setkávání pořádaná střídavě u nás a na Slovensku, která byla na více než dva roky přerušena právě proticovidovými opatřeními. Snad se již situace opakovat nebude a budeme moci na tradici plynule navázat. Zmínil, že je důležité předávání zkušeností a problémů ve firmách se stejným zaměřením, ale působícími v různých státech. A to nejen mezi odboráři, ale i mezi nejvyššími manažery obou organizací. A právě na našem jednání je dostatek prostoru nejen v oficiálních, ale i neformálních debatách.

V pondělí 11. 4. 2022 byla v Informačním centru Správy železnic ve spodní hale pražského hlavního nádraží oficiálně zahájena velikonoční výstava členek Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC při OSŽ, které i letos byly zapojeny do soutěže o nejlepší velikonoční ozdoby a kraslice. Jejich výrobky jsou nyní vystaveny v žst. Praha Masarykovo nádraží (ve spolupráci s ČD) a v žst. Praha hlavní nádraží (ve spolupráci se Správou železnic).

Poslední březnový den se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem, a to formou videokonference pomocí aplikaci MS Teams.

V úvodní části okomentoval personální ředitel Ing. Koucký pokyn k organizační změně, plánované k 1.4.2022 a s tím spojený vznik nové OJ SŽT. Krátce pohovořil i o momentální covidové situaci a také o plnění usnesení vlády ČR v souvislosti s nabídkou volných bytových kapacit pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Momentálně je nabízeno 12 bytů v majetku Správy železnic, dalších 30 se připravuje. Zájem ze strany uprchlíků je v současné době mizivý.

Březnové zasedání PV SŽ se konalo oproti zvyklostem v dřívějším termínu. Důvodem je sjezd OSŽ. Tentokrát, a snad natrvalo, za fyzické přítomnosti členů i zástupců zaměstnavatele.
Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek přivítal všechny účastníky a po seznámení s programem a kontrole úkolů z minulých jednání vyzval předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého k podání informací z jednání OSŽ.

Další jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem se uskutečnilo hybridní formou. Část zástupců se sešla v sídle zaměstnavatele v Rytířském sále, a nemalá část účastníků byla připojena přes aplikaci MS Teams.

Hybridní formou se konalo další jednání komise k OOPP a výstrojním součástkám. Tentokrát s důrazem na OOPP a především řešení problematiky pracovní obuvi. Za zaměstnavatele se zúčastnili zástupci O10 personální ředitel Ing. Pavel Koucký a Ing. Evžen Pospíšil, za O08 Stanislav Smeták a vedoucí výstrojního skladu v Hradci Králové Bc. Eva Linhartová.

Jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem bylo rozděleno do dvou bloků.
V první části jednání byla personálním ředitelem Ing. Pavlem Kouckým podrobně probrána organizační změna připravovaná k 1.4.2022. Jedná se o vznik nové OJ SŽT (Správa železničních informačních technologií).
Dalším tématem byl rozbor uzávěrky mzdy za měsíc leden 2022 a s ním související velmi citlivé téma tzv. přečerpání nároku dovolené za rok 2021. Ing. Hana Kohoutová se velmi podrobně snažila vysvětlit jak a proč vůbec mohlo dojít k přečerpání dovolené u 1330 zaměstnanců Správy železnic. Celý výpočet skutečného nároku je velmi složitý a těžko lze podat uspokojivou odpověď našim nespokojeným členům.

Únorový PV při Správě železnic se konal hybridním způsobem, tedy část členů se účastnila fyzicky v sídle OSŽ a část, včetně hospodářského vedení byla přítomna prostřednictvím aplikace MS Teams.
Úvodem vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s informací o jednání Tripartity, která se zabývala převážně návrhem státního rozpočtu. Uvedl, že neobsahuje příspěvek na obnovitelné zdroje pro dopravce a snižuje slevu pro seniory a studenty. Rovněž je snížena částka na údržbu infrastruktury.
V informaci z Ústředí OSŽ informoval o současné situaci u ČD  po rezignaci GŘ a předsedy představenstva Ivana Bednárika. Zmínil se i o stavu příprav na sjezd OSŽ, hledání optimálního formátu jízdních výhod a plánovaných úpravách rekreačních zařízení v majetku OSŽ. Závěrem svého vstupu podal vyčerpávající informaci o stavu a čerpání Podpůrného fondu při pomoci našim členům postižených tornádem. Příspěvky do PF s označením tornádo se přiblížily částce 150.000Kč. Našim členům postižených tornádem bylo vyplaceno téměř čtyřikrát více.

Na stavby nových kilometrů dálnic, obchvatů měst a modernizaci železničních tratí má mít Státní fond dopravní infrastruktury celkem 127,6 miliardy korun. Z toho je pro letošní rok alokováno z evropských zdrojů 46 miliard. Návrh rozpočtu SFDI schválila vláda, k projednání teď putuje do Poslanecké sněmovny.

U Správy železnic se uskutečnilo 11. 2. 2022 jednání se zaměstnavatelem, kde byli zástupci odborových centrál seznámeni s připravovanou organizační změnou a s harmonogramem postupových kroků k zajištění zřízení nové organizační jednotky „Správy železničních informačních technologií (SŽT)“ k 1. 4. 2022.

Tato organizační změna má souvislost s plánovaným převodem zaměstnanců od ČD – Telematika ke Správě železnic a dotýká se změny organizační struktury OJ GŘ SŽ, OŘ a CTD, kdy dojde k přesunu některých odborů a činností k nově vznikající OJ. Tato organizační změna nebude mít dopad do zaměstnanosti.

Podkategorie

Právě přítomno: 276 hostů a žádný gestor