Dne 26. 10. 2015 obdržely všechny odborové centrály od zaměstnavatele návrh PKS ČD, s. o. na rok 2016. Tímto dnem byl zahájen proces kolektivního vyjednávání, který zpravidla trvá několik týdnů. Jsem přesvědčen, že je v bytostném zájmu všech sociálních partnerů (zaměstnavatele i OC), aby výsledkem byla kvalitní a oboustranně přijatelná kolektivní smlouva.

Prvním krokem bude schůzka zástupců všech zainteresovaných odborových centrál, která se uskuteční dne 3. 11. 2015 v dopoledních hodinách. Na této akci by mělo dojít k dohodě nad textem společného oponentního návrhu k těm bodům, kde máme jiný názor na řešení některých ustanovení PKS než zaměstnavatel. Předpokládaný společný návrh odešleme zaměstnavateli a následně očekáváme výzvu k osobnímu jednání.

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat. Pro připomenutí uvádím jména kolektivních vyjednavačů za OSŽ, kterými jsou pp. Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb, pí. Věra Nečasová a Jana Štanclová. Jako konzultant v oblasti pracovní doby bude vždy dle potřeby přizván pan Jiří Běhounek.

Vladislav Vokoun
Předseda PV ČD při ČD, a.s.
 

V pondělí 12. října 2015 na jednání zástupců odborových centrál, působících u Českých drah, a zaměstnavatele došlo k podpisu zásad čerpání a rozpočtu Sociálního fondu na rok 2016. „Výše a zásady se nemění, jsou v podstatě stejné jako letos,“ informoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun s tím, že stejně tak obdrží i organizační složky přibližně stejný finanční příděl jako letos.

Rozsah týdenního fondu pracovní doby a dovolené je shodný jako v roce 2014. Také ostatní ustanovení základního textu PKS (včetně KOP) jsou stejná jako v letošním roce.

Dne 30. října 2014 byly podepsány Zásady hospodaření se SF ČD, a.s. na rok 2015. Zaměstnavatel předložil tyto "Zásady" ve stejném znění jako v letošním roce.

Kalendář akcí PV OSŽ při ČD, a.s.

Včera (11. 11. 2013) proběhlo první kolektivní vyjednávání za osobní účasti všech zainteresovaných stran o podobě kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2014. Hlavním účelem jednání bylo vymezení stanovisek obou stran k rozporným bodům návrhu. Mezi tyto body patří např. rozsah dovolené, týdenní fond pracovní doby u THP a zejména otázka mzdového nárůstu, včetně příplatkové sféry. S ohledem na volby do DR bylo další jednání naplánováno na 29. 11. 2013. Mezitím proběhne schůzka zástupců odborových centrál za účelem stanovení dalšího postupu.

Vladislav Vokoun
předseda PV při ČD, a.s.

Po dlouhých obtížných jednáních nalezly obě vyjednávající strany přijatelný kompromis a podepsaly kolektivní smlouvu na rok 2014.

Textová část je v zásadě shodná se stávající kolektivní smlouvou pro rok 2013, t.j. např. stejný fond pracovní doby, stejný rozsah dovolené, výše odstupného, stejný rozsah KOP, zachování příspěvku na penzijní a životní pojištění, atd. V oblasti mezd se podařilo vyjednat nárůst tarifních mezd u všech zaměstnanců o 1,4%. Navíc každý zaměstnanec obdrží ve výplatním termínu za měsíc leden jednorázovou odměnu ve výši 1 000 Kč (další 0,3%). Ostatní odměny a příplatky zůstávají stejné jako v roce 2013. S ohledem na výraznou rozdílnost názorů v oblasti KOP (rozsah, množství profesí), se obě strany, v zájmu nalezení shody, dohodly na finanční spoluúčasti účastníka KOP ve výši 100 Kč/den. Toto lze považovat za jedinou zasadnější změnu vůči roku 2013.

Vážené kolegyně a kolegové,

 

dovolujeme si Vám poskytnout materiály, které byly použity při prezentaci na školeních k „PKS ČD, a.s., na rok 2014“ (PKS)
v Praze, Brně, Přerově, Č. Budějovicích, Plzni a Pardubicích v měsíci lednu 2014.

První letošní zasedání PV OSŽ Správy železnic 26.1.2023 v domě Bohemika zahájil a řídil jeho předseda Petr Štěpánek. Program otevřel kontrolou úkolů z minulých jednání. V části věnované důležitým jednáním v minulých dnech informoval o jednání Ústředí a schválené podobě Evidenčních návratových listů, které doznají drobných změn. Rovněž se zmínil o práci komise, která se zabývá požadavkem na jakousi renesanci, omlazení a pomoc základním organizacím. Toto téma je dost těžce uchopitelné, protože každá ZO má svou právní subjektivitu a specifické potřeby. Zazněla i výzva do regionů, aby funkcionáři specifikovali své představy o pomoci a informacích, které by od vyšších volených orgánů a funkcionářů mohli dostávat.

V průběhu tří týdnů jsme absolvovali šest školení k PKS SŽ na rok 2023 a to v různých koutech naší země. Začali jsme 11.1. v Plzni a 12.1. v Českých Budějovicích. Druhý týden 16.1. Pardubice a 17.1. na naší základně v Praze v domě Bohemika. Poslední týden 23.1. v Břeclavi a nakonec 24.1. v Olomouci.
Všechna školení měla stejný program, měnil se počet účastníků i počet přednášejících. Na všech školeních byl vždy minimálně jeden zástupce zaměstnavatele, a to většinou personální ředitel Ing. Pavel Koucký nebo Ing. Evžen Pospíšil a Ing. Hana Kohoutová, navíc v Praze JUDr. Lenka Vlásková a v Olomouci Ivana Vránová.

Poprvé v roce 2023 se sešli zástupci odborových centrál u SŽ na jednání se zaměstnavatelem, tentokráte v Masarykově salonku v Praze Dejvicích. Předem byla avizována účast generálního ředitele SŽ Bc. Jiřího Svobody, MBA v průběhu jednání.

Na úvod poděkoval personální ředitel Ing. Pavel Koucký za aktivní přístup zástupců všech devíti odborových centrál při předjednání a schválení 1. změny PKS na rok 2023. Díky tomuto přístupu můžeme již v tištěné podobě PKS na rok 2023 najít novou tabulku odměňování pro pracovníky dozoru a také nové částky pro zaměstnance HZS v oblasti náhrady stravování.

V minulém týdnu jsme zahájili sérii šesti školení k PKS Správy železnic na rok 2023. Ve středu v Plzni a ve čtvrtek v Českých Budějovicích bylo více než 50 účastníků seznámeno nejen s hlavními změnami v PKS 2023.

V úvodní části podrobně probral jednotlivé změny předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, kterého doplňovali tajemníci PV. V další části věnované FKSP byly opět podrobně popsány změny v Rámcových zásadách FKSP, čerpání C-FKSP, a to včetně popisu vzniku a fungování Zaměstnanecké čipové karty od firmy Edenred. Z pohledu zaměstnavatele popsali jednotlivé změny zástupci GŘ SŽ personální ředitel Ing. Pavel Koucký a v úterý i Ing. Evžen Pospíšil.

Další část byla věnována změnám v legislativě, školením, režijním výhodám a BOZP se kterými účastníky školení seznámili zástupci jednotlivých oddělení OSŽ JUDr. Petr Večeř, Bc. Alena Šimáčková a Jaroslav Leština.

Došlo i na dotazy k jednotlivým tématům a z diskuze vyplynula potřeba na popsání změn v PKS roku 2022 a 2023, které najdete zde:

V pondělí 16.1. pokračujeme v Pardubicích, 17.1. v Praze, 23.1. v Břeclavi a poslední školení proběhne 24. 1. 2023 v Olomouci.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Podkategorie

Právě přítomno: 266 hostů a žádný gestor