O při­po­mín­kách OSŽ k prog­ra­mo­vé­mu pro­hlá­še­ní Ba­bi­šo­vy vlá­dy, o vy­tvá­ře­ní rov­ných podmín­ek pro všech­ny do­prav­ce, o vytváření do­sta­teč­ných zdro­jů ze SFDI pro ná­růst mezd u SŽDC a ŘSD, o tom, co se podařilo a co ne, jsme si povídali s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým.

Má­te za se­bou půl ro­ku ve funk­ci před­se­dy OSŽ; co se po­da­ři­lo, co se ne­po­da­ři­lo, jak moc se li­ši­ly va­še před­sta­vy od rea­li­ty?
Do­mní­vám se, že na se­rióz­ní bi­lan­co­vá­ní je půl rok ješ­tě krát­ká do­ba, nic­mé­ně v ně­kte­rých smě­rech už je snad ur­či­tý po­sun zna­tel­ný. Na sjez­du jsem například ho­vo­řil o po­tře­bě po­sí­le­ní tý­mo­vé­ho cha­rak­te­ru prá­ce a vů­bec po­sí­le­ní spo­lu­prá­ce ve ve­de­ní OSŽ. Ne­chtěl bych zde mlu­vit za své ko­le­gy, za se­be se však do­mní­vám, že v tom­to ohle­du už jsme se za těch několik mě­sí­ců na úrov­ni Před­sta­ven­stva OSŽ, Ústře­dí OSŽ a od­bor­né­ho apa­rá­tu OSŽ-Ú již ci­tel­ně posu­nu­li vpřed.
Po­da­ři­lo se ta­ké do­sáh­nout do­ho­dy, kte­rá by­la vy­jád­ře­na pod­pi­sem me­mo­ran­da o dal­ším po­kra­čo­vá­ní jízd­ních vý­hod že­lez­ni­čá­řů. Za­ve­de­ní tzv. ča­so­vých příplat­ků na ko­merč­ní vla­ky, kte­ré no­vě za­měst­na­va­te­lé že­lezni­čá­řům, je­jich ro­din­ným pří­sluš­ní­kům a že­lez­nič­ním dů­chod­cům po­sky­tu­jí ve for­mě zda­ni­tel­né­ho be­ne­fi­tu k do­sa­vad­ním re­žijkám, je kom­pro­mis­ním ře­še­ním, kte­ré umož­ňu­je po­kra­čo­vat v po­sky­to­vá­ní jízd­ních vý­hod i v pod­mín­kách po­stup­né li­be­ra­li­za­ce osob­ní že­lez­nič­ní do­pra­vy, aniž by to ná­rod­ní­ho do­prav­ce Čes­ké drá­hy ne­při­mě­ře­ně zne­vý­hod­ňo­va­lo v kon­ku­ren­ci s os­tat­ní­mi do­prav­ci. Úspěš­ně se ta­ké posou­vá­me v zá­le­ži­tos­tech po­stup­né har­mo­ni­za­ce vnitř­ních do­ku­men­tů OSŽ ve změ­ně­ných pod­mín­kách po VII. sjez­du OSŽ a ta­ké v re­ak­ci na změ­ny v obecně zá­vaz­né le­gisla­ti­vě (např. GDPR).
Po­kud bych měl ho­vo­řit o tom, kde je ur­či­tě před ná­mi ješ­tě mno­ho úko­lů, tak jsou to na­pří­klad zá­le­ži­tos­ti zlep­še­ní pro­pa­ga­ce člen­ství v OSŽ, vět­ší vy­uží­vá­ní mož­nos­tí elek­tro­nic­ké ko­mu­ni­ka­ce a ad­mi­nis­tra­ti­vy a dal­ší roz­ši­řo­vá­ní člen­ských vý­hod. Po­sun v těch­to ob­las­tech je však po­měr­ně ná­roč­ný na ko­mu­ni­ka­ci, ne­bo ji­nak ře­če­no, je zde tře­ba ab­sol­vo­vat řa­du jed­ná­ní jak uvnitř OSŽ, tak s ex­ter­ní­mi sub­jek­ty, což bu­de ješ­tě vy­ža­do­vat ur­či­tý ča­so­vý pro­stor.
A po­kud bych měl ho­vo­řit o roz­dí­lech me­zi před­sta­va­mi a rea­li­tou, tak ten roz­díl je asi prá­vě v té ča­so­vé ná­roč­nos­ti, kte­rou vy­ža­du­je úspěš­né pro­sa­ze­ní ne­bo za­ve­de­ní no­vých vě­cí či po­stu­pů v pod­mín­kách vel­ké od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ce, kte­rá pů­so­bí u ce­lé řa­dy za­měst­na­va­tel­ských sub­jek­tů s roz­díl­ný­mi vnitř­ní­mi podmín­ka­mi.
Pros­tě je tře­ba ab­sol­vo­vat mno­ho jed­ná­ní s mno­ha lid­mi, což vy­ža­du­je po­ně­kud del­ší ča­so­vý pro­stor, než by člo­věk na prv­ní od­had před­po­klá­dal a tak se rea­li­za­ce ně­kte­rých vě­cí asi ješ­tě tro­chu pro­táh­ne. Je to ale sa­mo­zřej­mě lo­gic­ké a ji­nak ani ne­lze, pro­to­že za­vá­dě­ní no­vi­nek bez dů­klad­né před­cho­zí do­mlu­vy by ved­lo spí­še k chao­su a ne­jis­to­tě než k ně­ja­ké­mu pro­gre­su. 

Mám po­cit, že nej­ví­ce vý­hrad za­zní­vá z va­ší do­mov­ské zá­klad­ny, od čle­nů OSŽ ze SŽDC, na ad­re­su mzdo­vé­ho ná­růs­tu u za­měst­nan­ců SŽDC. Jak se sta­ví­te k Domažlickým či Vše­tat­ským vý­zvám, kte­ré mi­mo ji­né kri­ti­zu­jí na­smlou­va­ný mzdo­vý ná­růst na le­toš­ní rok?
Dis­ku­se k Do­mažlické vý­zvě či k do­pi­sům ZV OSŽ Vše­ta­ty by­la ve­de­na na mno­ha jed­ná­ních, včet­ně jed­ná­ní pod­ni­ko­vých vý­bo­rů OSŽ, Ústře­dí OSŽ či republiko­vých rad ří­ze­ní pro­vo­zu a in­fra­struk­tu­ry a ur­či­tě by­la svým způ­so­bem pro­spěš­ná, mi­ni­mál­ně pro lep­ší vy­jas­ně­ní vní­má­ní re­ál­ných mož­nos­tí a vý­sled­ků ko­lek­tiv­ní­ho vy­jed­ná­vá­ní. Z po­zi­ce ve­dou­cí­ho tý­mu ko­lek­tiv­ních vy­jed­na­va­čů OSŽ pro jed­ná­ní o PKS SŽDC 2018 bych si zde do­vo­lil uvést ně­ko­lik čí­sel. U SŽDC ak­tu­ál­ně pů­so­bí za­měst­nan­ci ve ví­ce než 130 pro­fe­sích a prů­měr­ná mě­síč­ní hru­bá mzda se při srov­ná­ní ob­do­bí 1. čtvrt­le­tí 2018 s 1. čtvrtle­tím 2017 me­zi­roč­ně zvý­ši­la o 8,5 %; z 30 137 Kč na 32 688 Kč a to při po­kle­su cel­ko­vé­ho roz­sa­hu přes­ča­so­vé prá­ce.
U pro­fe­se vý­prav­čí, od­kud se ozý­vá nej­hla­si­těj­ší kri­ti­ka, po­tom do­šlo při tom­to srov­ná­ní k prů­měr­né­mu ná­růs­tu o 9 % - z 32 622 Kč na 35 553 Kč hru­bé měsíční mzdy bez za­poč­te­ní odměn za stře­že­ní pra­co­viš­tě. Byť se jed­ná o vy­po­čte­né prů­měr­né hod­no­ty, kte­ré sa­mo­zřej­mě ne­by­ly do­sa­že­ny u všech zaměstnan­ců a na všech pra­co­viš­tích, do­mní­vám se, že ta­to čís­la na­po­ví­da­jí ně­co o tom, že na­še prá­ce od­ve­de­ná v ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní snad ne­by­la za­se tak špat­ná. Tím však sa­mo­zřej­mě ne­ří­kám, že by si za­měst­nan­ci SŽDC ne­za­slou­ži­li vyš­ší ná­růst mezd. Prak­tic­ky to však vi­dím do­sa­ži­tel­né spí­še ces­tou udrže­ní tren­du pra­vi­del­né­ho sluš­né­ho na­vy­šo­vá­ní mezd i v pří­štích le­tech, než jed­no­rá­zo­vé­ho sko­ko­vé­ho na­vý­še­ní v jed­nom ro­ce. 

Na jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ jste uve­dl, že má­te při­po­mín­ky k prog­ra­mo­vé­mu pro­hlá­še­ní dru­hé Ba­bi­šo­vy vlá­dy a po­ža­du­je­te je­ho do­pl­ně­ní, v pod­sta­tě jde o zá­ru­ky, že stát bu­de dbát na to, aby by­ly vy­tvá­ře­ny rov­né pod­mín­ky pro všech­ny do­prav­ce, aby by­ly za­jiš­tě­ny do­sta­teč­né zdro­je ze SFDI pro ná­růst mezd u SŽDC a ŘSD, a aby byl za­jiš­těn do­sta­tek fi­nanč­ních zdro­jů k po­sí­le­ní stá­va­jí­cí in­fra­struk­tu­ry. Ne­bo je ješ­tě ně­co, co vám na prog­ra­mo­vém pro­hlá­še­ní vlá­dy va­dí?
Pře­de­vším bych chtěl zdů­raz­nit, že ty­to při­po­mín­ky jsou vý­sled­kem dis­ku­se a tý­mo­vé prá­ce na úrov­ni Před­sta­ven­stva OSŽ a po­taž­mo ta­ké Ústře­dí OSŽ. Ji­nak k va­še­mu shr­nu­tí bych snad ješ­tě při­dal sna­hu o pro­sa­ze­ní eko­no­mic­ké­ho zvý­hod­ně­ní do­prav­ců, kte­ří vy­uží­va­jí elek­tric­kou trak­ci a šet­ří tak na­še ži­vot­ní prostře­dí, a to for­mou osvo­bo­ze­ní od po­vin­nos­ti pla­tit při úhra­dě trakč­ní ener­gie po­plat­ky na pod­po­ru ob­no­vi­tel­ných zdro­jů. Asi zde ne­mu­sím při­po­mí­nat, že Čes­ké drá­hy a ČD Cargo při­stu­pu­jí v tom­to smě­ru k ochra­ně ži­vot­ní­ho pro­stře­dí ve­li­ce zod­po­věd­ně. Ušet­ře­né pro­střed­ky by po­tom by­lo mož­né u těch­to dopravců po­užít mi­mo ji­né ta­ké k na­vý­še­ní mezd.

OSŽ v mi­nu­los­ti vy­jád­ři­lo svo­ji ne­li­bost nad tím, že Úřad pro pří­stup k do­prav­ní in­fra­struk­tu­ře (UPDI) po­za­sta­vil na ná­vrh sou­kro­mé­ho do­prav­ce mož­nost sle­do­vat do­bu vý­ko­nu prá­ce u stroj­ve­dou­cích po­mo­cí čís­la li­cen­ce, už se to ně­jak po­su­nu­lo?
O roz­kla­du pro­ti roz­hod­nu­tí UPDI do­sud ne­by­lo roz­hod­nu­to, nic­mé­ně se rý­su­je mož­nost do­ho­dy nej­vět­ších do­prav­ců na pi­lot­ním pro­jek­tu, v rám­ci kte­ré­ho by čís­la li­cen­ce svých stroj­ve­dou­cích po­sky­to­va­ly SŽDC dob­ro­vol­ně. Sou­běž­ně je ta­ké v od­bor­ných kru­zích dis­ku­to­vá­na mož­nost pro­sa­dit za­pra­co­vá­ní po­vin­nos­ti hlá­sit čís­lo li­cen­ce stroj­ve­dou­cí­ho správ­ci in­fra­struk­tu­ry do plat­né le­gisla­ti­vy. 

Účast­ní­te se dí­ky členství OSŽ v ASO za­se­dá­ní tri­par­ti­ty, kde se mi­mo ji­né ře­ší i mi­ni­mál­ní mzda. Za­zna­me­nal jsem vý­hra­du Rad­ka Ne­ko­ly, kte­rý tvr­dil, že sko­ko­vý způ­sob na­vy­šo­vá­ní mi­ni­mál­ní mzdy je pro sek­tor do­pra­vy zni­ču­jí­cí. Jak vy sám vní­má­te ten­to in­sti­tut?
In­sti­tut mi­ni­mál­ní mzdy vní­mám ja­ko ve­li­ce dů­le­ži­tý ná­stroj, kte­rý by měl ze­jmé­na brá­nit vzni­ku si­tua­ce, kdy v ně­kte­rých pří­pa­dech pra­cu­jí za­měst­nan­ci na plný úva­zek a při­tom je vý­še je­jich mzdy de fac­to nu­tí pře­ží­vat na hra­ni­ci chu­do­by. Na­víc zvý­še­ní mi­ni­mál­ní mzdy ur­či­tým způ­so­bem na­po­má­há i ná­růs­tu vyšších mezd. Po­mě­rům a tr­hu prá­ce však ur­či­tě ne­pro­spí­vá, když mi­ni­mál­ní mzda nej­prve ně­ko­lik let stag­nu­je a po­tom se na­opak sko­ko­vě zvy­šu­je. Pro­to vnímám vel­mi po­zi­tiv­ně, že je na pů­dě tri­par­ti­ty dis­ku­to­vá­na mož­nost ta­ko­vé změ­ny práv­ní úpra­vy, kte­rá by za­ved­la ně­ja­ký funk­ční me­cha­nis­mus pra­vi­del­né valo­ri­za­ce vý­še mi­ni­mál­ní mzdy v ná­vaz­nos­ti na vý­voj prů­měr­né mzdy v ČR. 

OSŽ ve­de soud­ní spor s bý­va­lým před­se­dou OSŽ Ja­ro­mí­rem Duš­kem o ne­plat­nost je­ho od­vo­lá­ní z funk­ce před­se­dy, jak se ta­to kau­za vy­ví­jí?
V po­sled­ní do­bě pro­bí­há ko­mu­ni­ka­ce o mož­nos­ti smír­né­ho ukon­če­ní to­ho­to vlek­lé­ho soud­ní­ho spo­ru, kdy se sna­ží­me do­brat sho­dy na obou­stran­ně akceptovatel­ných pod­mín­kách je­ho ukon­če­ní. Pro­za­tím si však ješ­tě ne­trou­fám od­ha­do­vat, na­ko­lik je či ne­ní do­sa­že­ní ta­ko­vé do­ho­dy re­ál­né. 

V pondělí 9. 7. jste se zú­čast­nil jed­ná­ní vel­ké tri­par­ti­ty, kte­rá se za­bý­va­la ná­vr­hem tex­tu pro­gra­mo­vé­ho pro­hlá­še­ní vlá­dy a stát­ní­ho roz­poč­tu; jak OSŽ uspě­lo se svý­mi při­po­mín­ka­mi?
K pre­zen­ta­ci na­šich při­po­mí­nek ve vě­ci zdů­raz­ně­ní po­tře­by po­sí­le­ní stá­va­jí­cí že­lez­nič­ní in­fra­struk­tu­ry v mís­tech, kde se už v sou­čas­nos­ti v urči­tých ča­so­vých po­lo­hách je­jí ka­pa­ci­ta zjev­ně ne­do­sta­teč­ná, či ve vě­ci po­tře­by za­jiš­tě­ní zdro­jů pro ná­růst mezd u SŽDC ze SFDI tak, aby by­la ve mzdo­vé ob­las­ti konkurenceschop­ná při od­mě­ňo­vá­ní za­měst­nan­ců v pro­fe­sích, kde jsou v sou­čas­né do­bě u ji­ných za­měst­na­va­te­lů na­bí­ze­ny vyš­ší pří­jmy, ne­vy­jád­řil pre­mi­ér Andrej Ba­biš žád­né vý­hra­dy. Po­kud se tý­ká na­šich při­po­mí­nek v ob­las­ti za­jiš­tě­ní fé­ro­vých pod­mí­nek vý­bě­ro­vých ří­ze­ní při dal­ší li­be­ra­li­za­ci na tr­hu osob­ní želez­nič­ní do­pra­vy, včet­ně pro­ble­ma­ti­ky za­me­ze­ní so­ci­ál­ní­mu dumpingu při těch­to sou­tě­žích, jsme by­li vy­zvá­ni k ak­tiv­ní účas­ti při dal­ší dis­ku­si o té­to problema­ti­ce. Ji­nak pro­ble­ma­ti­ka že­lez­ni­ce by mě­la být pro­jed­ná­vá­na ja­ko sa­mo­stat­ný bod na pří­štím jed­ná­ní tri­par­ti­ty, kte­ré se usku­teč­ní 24. zá­ří.

Michael Mareš

Právě přítomno: 288 hostů a žádný gestor