Obzor č. 48 – 29. 11. 1993
„Stáv­ka na že­lez­ni­ci zřej­mě bu­de!“
hlá­sá ti­tu­lek Ob­zo­ru č. 48 na prv­ní stra­ně. Při­po­meň­me, že od­bo­rá­ři vstou­pi­li do stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti ne­jen pro­ti ná­vr­hu na zvý­še­ní ce­ny ku­po­nu za re­žij­ní jízd­né, ale ta­ké pro­ti mi­nis­tro­vi do­pra­vy Ja­nu Stráské­mu, kte­rý v pod­sta­tě od­mítl jed­ná­ní s od­bo­rá­ři. „Ne­mám s od­bo­rá­ři o té­to otáz­ce co jed­nat. To je sta­no­ve­ní ce­ny ja­ko ce­ny roh­lí­ku, ja­ko ce­ny če­ho­ko­li,“ uve­dl mi­nis­tr do­pra­vy Jan Strás­ký v mé­diích. Stáv­ka by­la na­plá­no­vá­na na 29. lis­to­pa­du od 4 do 9 ho­din do­po­led­ne.

Osmistrán­ko­vý Ob­zor č. 48 je na­bi­tý mno­ha dal­ší­mi in­for­ma­ce­mi. Ob­sa­hu­je na­pří­klad zprá­vu o ukon­če­ní čin­nos­ti Čes­ké a Slo­ven­ské kon­fe­de­ra­ce od­bo­ro­vých sva­zů (kte­rá by­la dne 20. 11. 1993 přetransformo­vá­na do dvou ná­rod­ních sdru­že­ní – ČMKOS a KOZ SR), dá­le in­for­ma­ce o změ­ně vý­še ná­jem­né­ho či po­jist­né­ho, uve­řej­ňu­je od­po­vě­di na do­ta­zy čte­ná­řů, vo­la­jí­cích na Noč­ní lin­ku Ob­zo­ru, in­for­ma­ci o roz­ší­ře­ní servi­su v ob­las­ti bez­peč­nos­ti prá­ce ne­bo in­for­ma­ce Že­lez­nič­ní zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny se síd­lem v Pře­ro­vě.

Ob­zor č. 49 – 6. 12. 1993
„Stáv­ka se ne­ko­na­la – Ústře­dí OSŽ při­ja­lo ná­vrh ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD a mi­nis­tra do­pra­vy ke zmír­ně­ní do­pa­du no­vé­ho ta­ri­fu,“
do­čí­tá­me se na prv­ní stra­ně čís­la. Roz­hod­lo o tom mi­mo­řád­né Ústře­dí OSŽ, svo­la­né na 26. 11. 1993.

Pod­po­ru OSŽ k chys­ta­né stáv­ce v té do­bě vy­jád­ři­li jak čle­no­vé ne­dráž­ních or­ga­ni­za­cí OSŽ, tak slo­ven­ské OZŽ a dá­le na­pří­klad od­bo­ro­vé sva­zy KOVO, hor­nict­ví, stav­by, ci­vil­ní­ho le­tec­tví a dal­ší. Před­se­da ČMKOS Vla­di­mír Petrus dne 25. 11. po­žá­dal pre­mié­ra Vác­la­va Klau­se o zpro­střed­ko­vá­ní schůz­ky mi­nis­tra do­pra­vy s od­bo­ry. Vý­sled­kem by­la před­běž­ná do­ho­da, ve kte­ré by­la při­ja­ta ně­kte­rá opa­tře­ní ke zmír­ně­ní do­pa­du no­vé­ho ta­ri­fu. Pře­de­vším po­skyt­nu­tí vol­ných jíz­de­nek ro­din­ným pří­sluš­ní­kům a mož­nost po­užít prů­kaz k ces­tě do za­měst­ná­ní. Zá­ro­veň by­la ga­ran­to­vá­na plat­nost ta­ri­fu po ce­lou do­bu trans­for­ma­ce ČD.

„By­la to po­uč­ná zku­še­nost,“kon­sta­to­va­li od­bo­rá­ři OSŽ po ukon­če­ní hek­tic­ké­ho ob­do­bí stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti. Za za­zna­me­ná­ní sto­jí, že ostat­ních šest od­bo­ro­vých cent­rál na že­lez­ni­ci Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů ne­pod­po­ři­lo a do­kon­ce za­há­ji­li kam­paň pro­ti OSŽ a tím i pro­ti zá­jmům své člen­ské zá­klad­ny. V rub­ri­ce vě­no­va­né ná­zo­rům čte­ná­řů je otiš­tě­na řa­da pří­spěv­ků, z nichž vy­plý­vá, že dů­vě­ra v mi­nis­tra do­pra­vy i ve ve­de­ní Čes­kých drah by­la v sou­vis­los­ti s tou­to zá­le­ži­tos­tí vel­mi na­ru­še­na.  

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 196 hostů a žádný gestor