Ob­zor č. 41– 9. 10. 1995
Na prv­ní strán­ce Ob­zor in­for­mu­je o tom, že ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní o PKS Čes­kých drah na rok 1996 by­lo za­há­je­no pře­dá­ním ná­vr­hu za­měst­na­va­te­le od­bo­rům.„Po se­zná­me­ní se s ob­sa­hem ná­vr­hu je mož­no kon­sta­to­vat, že si no­vý ma­na­ge­ment Čes­kých drah pří­liš svých za­měst­nan­ců ne­vá­ží,“ uvá­dí se v člán­ku. Ná­vrh to­tiž ne­ob­sa­ho­val ani do té do­by do­hod­nu­té ná­ro­ky a do­sa­ho­val úrov­ně ko­lek­tiv­ní smlou­vy z ro­ku 1991.

„Na pří­mé otáz­ky pří­mé od­po­vě­di“je ti­tu­lek člán­ku po­pi­su­jí­cí­ho be­se­du před­se­dy OSŽ s ost­rav­ský­mi od­bo­rá­ři. Ho­vo­ři­lo se na ní mi­mo ji­né o těž­ké po­zi­ci od­bo­rá­řů vů­či ve­de­ní pod­ni­ku, zvlášť když je ve sdě­lo­va­cích pro­střed­cích čas­to úlo­ha od­bo­rů zpo­chyb­ňo­vá­na a očerňo­vá­na, a ta­ké o chy­bách při trans­for­ma­ci ČD i o ne­kon­cepč­nos­ti pro­vá­dě­ných změn. „Čes­ké drá­hy jsou jed­ním z po­sled­ních stát­ních pod­ni­ků, kte­rý se do­po­sud ne­po­da­ři­lo roz­krást,“ po­zna­me­nal na be­se­dě Ja­ro­mír Du­šek.

V čís­le na­jde­me i re­por­táž z ma­ni­fes­ta­ce od­bo­rá­řů na Slo­ven­sku. Ti pro­tes­to­va­li pře­de­vším pro­ti to­mu, že vlá­da pře­sta­la ak­cep­to­vat při­po­mín­ky od­bo­rů a roz­ho­do­va­la zce­la bez nich. Po­sled­ní kap­kou by­lo zru­še­ní jízd­ních vý­hod pro děl­ní­ky a stu­den­ty.

Ob­zor č. 42 – 16. 10. 1995
Krát­ká zprá­va na prv­ní stra­ně in­for­mu­je o na­stou­pe­ní no­vé­ho mi­nis­tra do­pra­vy. Ja­na Strás­ké­ho (ODS) vy­stří­dal Vla­di­mír Bu­dinský (ODS), do­sa­vad­ní před­se­da hos­po­dář­ské­ho vý­bo­ru Par­la­men­tu ČR.

Zpra­vo­daj­ství ze za­se­dá­ní Re­pub­li­ko­vé ra­dy DKV OSŽ z 25. – 27. 9. 1995 za­zna­me­na­lo zne­po­ko­je­ní nad pod­ce­ňo­vá­ním správ­ka­řů i dal­ších pro­fe­sí v de­pech ko­le­jo­vých vo­zi­del a z nespra­vedli­vé­ho roz­dě­lo­vá­ní odměn. Kon­sta­tu­je se rov­něž od­liv člen­ské zá­klad­ny OSŽ.

Ce­lá jed­na stra­na to­ho­to osmistrán­ko­vé­ho čís­la by­la vě­no­vá­na tzv. Ve­čer­ní lin­ce Ob­zo­ru (na tu­to re­dakč­ní te­le­fon­ní lin­ku moh­li vo­lat že­lez­ni­čá­ři své do­ta­zy a ná­zo­ry). Od­bor­né do­ta­zy by­ly pře­dá­ny k zod­po­vě­ze­ní pra­cov­ní­kům práv­ní­ho ne­bo so­ci­ál­ní­ho od­dě­le­ní, ná­zo­ry a při­po­mín­ky pu­to­va­ly k vo­le­ným funk­cio­ná­řům a část pod­ně­tů po­slou­ži­la ja­ko zá­klad pro bu­dou­cí re­por­tá­že Ob­zo­ru.

S do­ta­zy, kte­ré mě­ly koncepčnější cha­rak­ter, se po­té Ob­zor v roz­ho­vo­ru ob­rá­til na před­se­du OSŽ Ja­ro­mí­ra Duš­ka. K při­po­mín­ce vo­la­jí­cí­ho, že při pří­pad­ných chy­bách pla­tí ji­ný me­tr na děl­ní­ka a ji­ný na úřed­ní­ka, ře­kl před­se­da OSŽ mi­mo ji­né: „Mys­lím si, že se od do­by před lis­to­pa­dem 1989 do dneš­ka v tom­to smě­ru ne­změ­ni­lo vů­bec nic. Pla­tí pra­vid­lo, že všich­ni jsme si rov­ni, ale ně­kte­ří si jsou pře­ce jen rov­něj­ší. Mar­ně po­ža­du­je­me, aby by­la kon­krét­ní zod­po­věd­nost kon­krét­ních ve­dou­cích pra­cov­ní­ků. Když je zdů­vod­ňo­vá­na ma­na­žerská od­mě­na ne­bo plat těch­to za­měst­nan­ců, ří­ká se, že ma­jí vy­so­kou zod­po­věd­nost. I my se ptá­me, za co vlast­ně zod­po­věd­nost ne­sou, když k ní ne­jsou ni­kdy hná­ni.“
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 203 hostů a žádný gestor