Ob­zor č. 43 – 23. 10. 1995
„Stáv­ko­vá po­ho­to­vost ukon­če­na“
, in­for­mu­je Ob­zor na prv­ní stra­ně ve zpra­vo­daj­ství z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ. K to­mu­to roz­hod­nu­tí do­spě­lo Ústře­dí OSŽ po dis­ku­si, v níž se zva­žo­va­ly pře­de­vším pří­sli­by no­vě na­stou­pe­né­ho ma­na­ge­men­tu Čes­kých drah v če­le s ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem Ing. Ru­dol­fem Mlád­kem. Ten se ta­ké čás­ti jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ zú­čast­nil, pre­zen­to­val své zá­mě­ry a od­po­vě­děl na ně­ko­lik do­ta­zů.

Uve­dl, že do po­lo­vi­ny ro­ku 1996 po­čí­tá s ur­či­tou kon­so­li­da­cí a sta­bi­li­za­cí sta­vu Čes­kých drah. K fi­nan­co­vá­ní ČD ře­kl, že je tře­ba za­vést ús­por­ná opa­tře­ní, me­zi ni­miž je i ome­zo­vá­ní osob­ní do­pra­vy. Při­znal, že je tře­ba po­čí­tat i s pro­pouš­tě­ním pra­cov­ní­ků. Ho­vo­řil ta­ké o tom, že ve správ­ní ra­dě je ná­vrh na uza­vře­ní sed­mi tra­tí. Ře­še­ní ob­služ­nos­ti těch­to ob­las­tí by po­dle je­ho slov moh­ly po­skyt­nout vlast­ní že­lez­nič­ní au­to­bu­sy.

Ob­zor č. 44 – 30. 10. 1995
„Če­kám, že mně bu­dou pod­ří­ze­ní ří­kat, pa­ne ge­ne­rál­ní, ta­dy uspo­ří­me!“
ří­ká ge­ne­rál­ní ře­di­tel Čes­kých drah Ru­dolf Mlá­dek v roz­ho­vo­ru pro Ob­zor. Na do­taz, z kte­rých pra­co­višť má ode­jít 7500 pra­cov­ní­ků Čes­kých drah (jak by­lo avi­zo­vá­no v tis­ku), Ing. Mlá­dek uve­dl: „Ta otáz­ka ne­pat­ří mně. To pře­ce mu­sí říct ří­dí­cí pra­cov­ní­ci na všech úrov­ních, kde vi­dí úspo­ry.“ Zmí­nil se i o zá­mě­rech pri­va­ti­za­ce Hos­po­dář­ské ústřed­ny že­lez­nic, Ces­tov­ní kan­ce­lá­ře ČD či Vý­zkum­né­ho ústa­vu že­lez­nič­ní­ho.

Ve zprá­vě z jed­ná­ní zá­stup­ců ZO OSŽ Di­vi­ze do­prav­ní ces­ty praž­ské ob­las­ti, kte­ré pro­běh­lo 17. 10. 1995, je za­zna­me­ná­na kri­ti­ka, kte­rá za­zně­la na ad­re­su před­se­dy OSŽ Ja­ro­mí­ra Duš­ka kvů­li je­ho vý­ro­kům, kte­ré údaj­ně smě­řu­jí pro­ti in­fra­struk­tu­ře. Svůj ne­sou­hlas vy­jád­ři­li i v při­ja­tém usne­se­ní.

V tzv. „Ve­čer­ní lin­ce Ob­zo­ru“ se vo­la­jí­cí vy­jad­řo­va­li mi­mo ji­né k otáz­ce, zda ne­dáv­né změ­ny ve ve­de­ní Čes­kých drah a mi­nis­ter­stva do­pra­vy mo­hou při­spět k ná­pra­vě si­tua­ce na že­lez­ni­ci. „Ne­mys­lím si to. Má­me již čtvr­té­ho mi­nis­tra a ono se to­ho mno­ho ne­změ­ni­lo. My bu­de­me po­řád dě­lat těž­kou prá­ci, za­tím­co na­ho­ře si růz­ně po­su­nu­jí žid­le­mi. Měl by tam být od­bor­ník, kte­rý pro­šel drá­hou vše­mi funk­ce­mi,“ řek­la vo­la­jí­cí z Ji­lem­ni­ce.

Na třetí stra­ně je informace, že 11. 10. 1995 Ústře­dí OSŽ schvá­li­lo za­lo­že­ní a sta­tut Pod­půr­né­ho fon­du OSŽ, urče­né­ho pro po­moc čle­nům OSŽ v mi­mo­řád­ně tí­ži­vých si­tu­a­cích.
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 229 hostů a žádný gestor