Ob­zor č. 45 – 6. 11. 1995
„Že­lez­ni­ce v ohro­že­ní“
je ti­tu­lek člán­ku o me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci ITF, kte­rá se usku­teč­ni­la v Bu­da­peš­ti 24. a 25. 10. 1995 k pro­ble­ma­ti­ce struk­tu­ry a vlast­nictví že­lez­nic. Účast­ní­ci pre­zen­to­va­li po­dob­né pro­blé­my – sna­hy vlád že­lez­ni­ci seg­men­to­vat, od­dě­lit do­prav­ní ces­tu, pri­va­ti­zo­vat čás­ti že­lez­ni­ce a vy­tvo­řit vnitř­ní kon­ku­ren­ci. Zá­stup­ci z Vel­ké Bri­tá­nie, kde k těm­to změ­nám v té do­bě již do­šlo, in­for­mo­va­li o sní­že­ní funkč­nosti že­lez­ni­ce a na­pros­té ztrá­tě kon­ku­ren­ceschop­nos­ti vů­či ostat­ním dru­hům pře­pra­vy.

Dne 27. 10. 1995 se v Se­no­hra­bech se­šli zá­stup­ci ob­cí Čerčanska, Čes­kých drah a Po­li­cie ČR. Jed­ná­ní se zú­čast­nil kro­mě dal­ších hos­tů i po­sla­nec Sta­ni­slav Gross. Ten ta­ké účast­ní­kům slí­bil do­stat na jed­ná­ní branně bez­peč­nost­ní­ho vý­bo­ru spo­leč­ný do­ku­ment účastníků, po­ža­du­jí­cí po­moc při ře­še­ní ne­bo před­chá­ze­ní van­da­lis­mu na ná­dra­žích a ve vla­cích.

Ob­zor č. 46 – 13. 11. 1995
Obzor na prv­ní stra­ně re­fe­ru­je o tom, že dne 2. lis­to­pa­du 1995 na­vští­vil ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ru­dolf Mlá­dek se svým prv­ním ná­měst­kem a s ře­di­te­li di­vi­zí pra­co­viš­tě žst. Olo­mouc. Ná­sle­do­va­lo se­tká­ní s pro­voz­ní­mi i ří­dí­cí­mi pracovníky olo­mouc­ké­ho re­gi­o­nu. Ú­čast­ní­ci se v dis­ku­si vy­jad­řo­va­li jak k pri­va­ti­za­ci („Mís­to pri­va­ti­za­ce jed­not­li­vých člán­ků ČD je per­spek­tiv­něj­ší ces­tou vy­tvá­ře­ní ka­pi­tá­lo­vých dce­ři­ných pod­ni­ků v rám­ci pod­ni­ku,“ ře­kl Ing. Mlá­dek), tak např. k re­gio­nál­ním tra­tím („Pri­va­ti­za­ce bu­de nej­prve vy­zkou­še­na na ně­ko­li­ka má­lo tra­tích a po­dle vý­sled­ků bu­de sta­no­ven dal­ší po­stup. Pů­vod­ní myš­len­ka roz­pro­dá­ní 130 tra­tí je v sou­čas­né do­bě zavrže­na,“ ře­kl ře­di­tel di­vi­ze obchodně provozní Ing. Vladimír Sos­na.)

V roz­ho­vo­ru s ře­di­te­lem za­měst­na­nec­ké­ho od­bo­ru ČD Ing. Sva­to­plu­kem Sto­ja­nem se do­čí­tá­me o sna­ze oži­vit prá­ce na Pro­gra­mu op­ti­ma­li­za­ce po­č­tu za­měst­nan­ců ČD, kte­rý byl za Ing. Ší­pa za­sta­ven. Jak uvá­dí Ing. Sto­jan, v po­rov­ná­ní s ro­kem 1989 kles­ly vý­ko­ny na ČD o jed­nu tře­ti­nu a to­mu je po­dle je­ho slov tře­ba při­způ­so­bit po­č­ty za­měst­nan­ců. „Prv­ní fá­ze sni­žo­vá­ní po­stih­ne úřed­nic­tvo na všech stup­ních ří­ze­ní, což od­ha­du­ji na 1500–1800 nad­by­teč­ných pra­cov­ní­ků v rám­ci ce­lých Čes­kých drah,“ ří­ká Ing. Sto­jan.

„V že­lez­nič­ních sta­ni­cích, kte­ré od 1. 1. 1994 fun­go­va­ly se dvě­ma, resp. i se tře­mi před­nos­ty, do­chá­zí v sou­čas­né do­bě k ná­vra­tu k pů­vod­ní­mu sta­vu,“ pí­še se v úvo­du člán­ku s ná­zvem „Slu­čo­vá­ní bu­de bo­let“, kte­rý vzni­kl na zá­kla­dě zku­še­nos­tí ze žst. Ho­do­nín. 123 pra­cov­ní­ků té­to sta­ni­ce (z cel­ko­vé­ho po­č­tu 218 za­měst­nan­ců) vy­vo­la­lo pod­pi­so­vou ak­ci pro­ti no­vě na­vr­ho­va­né­mu před­nos­to­vi.        

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 292 hostů a žádný gestor