OBZOR ke stažení

Ústředí OSŽ, které zasedalo ve středu 23. května v Praze, v sídle OSŽ, řídil místopředseda OSŽ Radek Nekola. Ústředí se po kontrole plnění úkolů seznámilo s informacemi ze zásadních jednání, které přednesli předseda OSŽ, zástupci jednotlivých podnikových výborů a nedrážního republikového výboru (blíže v informacích ze zasedání Představenstva OSŽ Představenstvo OSŽ: Aktuálním problémem stále zůstává potřeba zapojovat mladé pracovníky do odborů).

Ústředí se dále seznámilo s plněním rozpočtu OSŽ-Ú za I. čtvrtletí 2018. „Hospodaření se vyvíjí tak, jak jsme předpokládali, a proto z něj nevyplývá žádný podnět, pro který bychom měli přijímat nějaké rozpočtová opatření,“ řekl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který tento bod uvedl a který vysvětlil jednotlivé rozpočtové položky. Ústředí vzalo materiál na vědomí.
Předkladatelem dalšího dokumentu, „Mzdy a odměňování u zaměstnavatelských subjektů, kde OSŽ uzavřelo kolektivní smlouvy“, bylo ekonomicko-sociální oddělení OSŽ-Ú a okomentoval jej vedoucí tohoto oddělení JUDr. Petr Večeř. Uvedl, že OSŽ působilo v loňském roce u 30-ti zaměstnavatelských subjektů, z nichž největším je Správa železniční dopravní cesty, nejmenším ČD Travel. Předložený dokument, který Ústředí OSŽ poté vzalo na vědomí, obsahuje přehled odměňování včetně nárůstu vyplývajícího z kolektivní smlouvy, údaje o délce dovolené, pracovní doby a zaměstnanosti. Na tento materiál navazoval „Přehled zaměstnanosti a mzdového vývoje za rok 2017 v zaměstnavatelských subjektech, kde působí odborové organizace“. Rovněž tento podrobný dokument okomentoval JUDr. Večeř, stejně jako následující důležitý bod – „Zprávu o poskytování právní pomoci v rámci OSŽ za rok 2017“. Uvedl mimo jiné, že v roce 2017 bylo zprostředkováno 21 členům OSŽ zastoupení před soudem (ve 4 případech po řádném projednání nebylo poskytnuto). Bylo ukončeno 16 řízení před soudem, z nichž 15 skončilo úspěšně. Ekonomicko-sociální oddělení OSŽ-Ú poskytlo v loňském roce členům OSŽ 3467 porad a konzultací. „Krizová linka OSŽ je mezi členy známa, přesto se často stává, že ji účastníci mimořádných událostí nevyužijí nebo na ni zavolají pozdě,“ poznamenal JUDr. Večeř. Upozornil i na to, že přetrvává trend, že zaměstnanci přes opakovaná upozornění podepisují různé pracovněprávní a osobní dokumenty, aniž by se s nimi řádně seznámili, případně si vzali čas na rozmyšlenou. Ústředí vzalo zprávu na vědomí.
Ústředí OSŽ byl dále předložen přehled stavu členské základny OSŽ k 1. 2. 2018. „Jeví se, že se členská základna OSŽ stabilizovala,“ poznamenal k tomu předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s tím, že je sice lehký meziroční pokles, není však tak výrazný jako v minulých letech a souvisí zřejmě především s odchody do důchodu. Ústředí vzalo zprávu na vědomí.
Zprávu o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2017 předložil a okomentoval JUDr. Petr Kožmín. Připomněl, že organizace působící v OSŽ naštěstí v loňském roce do statistiky smrtelných pracovních úrazů nepřispěly (v rámci ČR bylo takovýchto úrazů 95). Zdůraznil, že i na pracovní úrazovosti u jednotlivých podniků je znát, zda v nich působí odborová organizace. Ta má totiž právo aktivně se podílet na šetření a objasňování pracovních úrazů jak ve spolupráci se zaměstnavatelem, tak i samostatně. „Naší snahou vždy je vybojovat pro zaměstnance co největší odškodnění,“ dodal JUDr. Kožmín. Připomněl, že zaměstnanci by měli bezodkladně oznámit pracovní úraz místně příslušné odborové organizaci, aby mohla co nejdříve zahájit šetření. Zpráva byla vzata na vědomí a nejdůležitější údaje budou otištěny v Obzoru.
V bodu „organizační záležitosti“ uvedl předseda OSŽ Mgr. Malý, že v nejbližších dnech bude členům Ústředí rozeslán k připomínkám návrh aktualizované směrnice pro hospodaření OSŽ-Ú. Dále informoval, že Představenstvo OSŽ se na svém posledním jednání zabývalo také návrhem směrnice OSŽ–Ú k problematice GDPR s tím, že do všech základních organizací byly rozeslány prvotní informace a vzorové formuláře k problematice GDPR v ZO OSŽ. Další informace pro ZO OSŽ k této problematice budou postupně doplňovány.
Předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová informovala o činnosti RK, která v současné době pracuje o 8 lidech (jedna členka je dlouhodobě nemocná). Zmínila se o společném jednání revizních komisí OSŽ a slovenské OZŽ, které se uskutečnilo ve Štrbském Plese.
V bodě různé informoval místopředseda OSŽ Martin Vavrečka členy Ústředí OSŽ o provedené inventarizaci hmotného majetku ve vlastnictví OSŽ s tím, že při této kontrole nebyly shledány žádné závažnější nedostatky.
V závěru jednání vystoupil Bc. Petr Toman Ba (Hons) s informacemi o výběru lázní pro tzv. „malé KOPky“ pro pojištěnce ZPMV (211) – zaměstnance SŽDC. Zahájení těchto pobytů by letos mělo být ve druhém pololetí tohoto roku. Petr Toman upozornil také na okolnost, že funkcionáři OSŽ by měli být členům OSŽ nápomocni při řešení pracovní úrazovosti.
Po skončení jednání Ústředí OSŽ bylo na pořadu ještě mimořádné jednání Představenstva OSŽ, které rozhodovalo o přidělení dávek z Podpůrného fondu OSŽ.
Zdeňka Sládková, Miroslav Čáslavský

 

 

 

Právě přítomno: 211 hostů a žádný gestor