Stěžejními body posledního předprázdninového jednání PV OSŽ při ČD (12. 6. 2024) byla situace v Jihomoravském kraji a informace, týkající se kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti ve vlacích osobní dopravy. V úvodu vedoucí oddělení SPO OSŽ JUDr. Petr Večeř přiblížil práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, kteří budou odcházet od ČD v důsledku změn v organizaci vlakové dopravy, vyvolané rozhodnutím vedení Jihomoravského kraje. Upozornil zejména na důležitost osobní přítomnosti zástupce OSŽ při projednávání skončení pracovního poměru zaměstnance (člena OSŽ).

„Pokud bude zaměstnanci nabízeno nové pracovní místo, musí být pro dotyčného zaměstnance vhodné mj. z hlediska jeho odbornosti, zdravotní způsobilosti, ale i z hlediska vzdálenosti od místa bydliště. V případě, že zaměstnanec odchází od podniku z důvodu organizačních změn (§ 52, písm. a) - c) zákoníku práce (ZP) musí mu být vyplaceno odstupné dle ZP a platné podnikové kolektivní smlouvy,“ zdůraznil Večeř. Jak dále dodal, zaměstnanec musí mít rovněž dostatek času na seznámení se s nabízenou změnou.
Za srozumitelně a kvalitně zpracovaný pokyn, ze strany SPO OSŽ poděkovala členka PV Miluše Pečinková. Petr Večeř dále vysvětlil na příkladech posledních mimořádných událostí (MU) důležitost pojištění odpovědnosti, činnost při zabezpečení krizové linky OSŽ a postupy při právní ochraně účastníků MU.
Za zaměstnavatele přišla informovat vedoucí oddělení benefitů ČD Ing. Lucie Bauerová. Informace se týkaly mj. nového produktu DIP (doplňkový investiční produkt), kterým si zaměstnanci budou mít možnost spořit na stáří. České dráhy poskytují také službu „Lékař na telefonu“. Pro zatraktivnění tohoto benefitu připravuje zaměstnavatel informační schůzky v regionech, aby se tato služba dostala do povědomí všech zaměstnanců. Dále Lucie Bauerová informovala o čerpání Sociálního fondu, kde je oproti minulým letům dostatek finančních prostředků na rekreace, dětské tábory i ozdravné pobyty.
Situaci na poli kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti cestujících přišli vysvětlit vedoucí pracovníci Odboru bezpečnosti ČD (O 30) - ředitel odboru Mgr. Martin Straka a vedoucí oddělení krizového řízení a ochrany osob a majetku Bc. Jaroslav Semorád. Podle slov Ing. Straky je počítačová síť Českých drah napadena až 300 tisíci hackerských útoků měsíčně, což v případě nedostatečného zabezpečení může vést k miliardovým škodám i dlouhodobému zastavení provozu. Hesla je proto nutné často měnit, i když to někdy přináší zaměstnancům problémy.
Ing. Semorád doplnil informace, týkající se bezpečnosti cestujících ve vlacích, kterou zajišťují zaměstnanci soukromé bezpečnostní agentury. Upozornil přitom na fakt, že členové ochranky musí plnit především požadavky vlakových čet. Pokud se vyskytnou v práci těchto zaměstnanců nedostatky, je potřebné na ně písemně upozornit Odbor bezpečnosti. České dráhy se rozhodly, že budou mít vlastní zaměstnance ostrahy (v současné době čtyři), kteří mají potřebnou kvalifikaci pro vykonávání této profese. Pokud se tento pilotní projekt osvědčí, hodlá zaměstnavatel navyšovat počty těchto zaměstnanců.
Po odchodu hostů pokračovalo jednání výboru organizačními záležitostmi. Tajemnice Věra Nečasová informovala o vyhodnocení nového osobního ohodnocení, změně v bankovních poplatcích od 1. 7. a nadcházející jednání o možném navýšení stravného, které se uskuteční v měsíci srpnu. Tajemník Antonín Leitgeb se zúčastnil jednání brněnské krajské tripartity (RHSD), kde byla vedena dlouhá diskuse o rušení vlakového doprovodu a osobních pokladem v JMK. Zástupci KORDIS na jednání vysvětlovali, jak bude zajištěna přeprava cestujících ve vlacích Moravia, která bude zahájena od prosince 2024. Zrušený vlakový doprovod bude nahrazen tzv. průvodčím IDS JMK, který bude zaměstnancem KORDISu. Osobní pokladní budou nahrazeny prodejními jízdenkovými automaty a papírové jízdní doklady budou mít možnost si cestující zakoupit v informačních centrech KORDISu. Protiargumenty OSŽ (bezpečnost cestujících, únik tržeb, přeprava osob ZTP, vandalismus aj.) se snažili zástupci KORDIS bagatelizovat. „Pochybnosti ze strany OSŽ nadále zůstávají,“ komentoval tento přístup Antonín Leitgeb.
OSŽ se podařilo přesvědčit zaměstnavatele ČD o výhodnosti zachování pokladny v žst. Břeclav na komerční riziko. Ve stanici Břeclav je největší a nejvytíženější půjčovna ČD Bike.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 176 hostů a žádný gestor