Text PKS SŽDC 2014  je k dispozici v NABÍDCE PV OSŽ SŽDC, s.o. v kategoriích:

-    Ke stažení

nebo     

-   Intranet SŽDC - dokumenty odboru personálního - Text PKS SŽDC 2014

Rámcové zasady FKSP Správy železnic,  Zásady C-FKSP Správy železnic a aktualizované formuláře jsou k dispozici na intranetu O10 GŘ Správy železnic - Klikněte ZDE

v PKS Správy železnic na rok 2021,  je v příloze č. 1, v článku 18 bodu 1.,  str. 50 je uvedeno, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v souladu se ZP a NV č. 590/2006 Sb., v platném znění. Jelikož text tohoto NV není do PKS zapracován, zveřejňujeme jej pro usnadnění vyhledání příslušného nároku zde - viz. dále

Jednotný formulář potvrzení o účasti pro uvolnění zaměstnance u Správy železnic  ke stažení ZDE

 Informace pro ZO OSŽ působící při Správě železnic, s.o. - členské příspěvky zaměstnanců v osobním bankrotu nebo se srážkami ze mzdy z důvodu výkonu rozhodnutí (exekuce)

Pro potřeby ZO OSŽ přikládáme formuláře, které je třeba vyplnit pro účely zajištění srážek členských příspěvků OSŽ u zaměstnanců Správy železnic, kteří:

Základní informace k působení Odborového sdružení železničářů (OSŽ) u Správy železnic, státní organizace.

Odborové sdružení železničářů (OSŽ)je největší odborovou organizací působící při Správě železnic, neboť zde má v současné době cca 10 587 členů ze zhruba 17.249 zaměstnanců a působí prakticky ve všech organizačních jednotkách Správy železnic na celém území ČR. (Všech ostatních osm odborových organizací působících při Správě železnic zde v současné době zastupuje dohromady cca 1.000 členů).

Struktura a pravomoci orgánů OSŽ, které působí u Správy železnic:

- Závodní výbory základních organizací OSŽ u Správy železnic:

Příslušnými orgány OSŽ na úrovni organizačních jednotek Správy železnic (OJ Správy železnic – tj. v současné době 7xOŘ, 2xCDP, 2xSS, HZS, SŽG, CTD, CSS a GŘ)jsou závodní výbory základních organizací OSŽ (ZO OSŽ), které působí u těchto jednotlivých organizačních jednotek Správy železnic. (zkratka ZV ZO OSŽ).  ZV ZO OSŽ projednávají zejména změny vnitropodnikové legislativy vydávané na úrovni dané OJ a organizační změny s dopadem do pracovních podmínek, odměňování nebo do zaměstnanosti v obvodu dané OJ. V případě, že při OJ není zřízen Výbor OSŽ (viz níže), také s ředitelem dané OJ Správy železnic spolurozhodují o zásadách pro používání FKSP a rozpočtu FKSP a konkrétním využití prostředků FKSP u dané OJ. ZO OSŽ jsou také nejčastěji spolupořadateli většiny kulturních, sportovních a společenských akcí s dotací z prostředků FKSP OJ Správy železnic.

- Výbory OSŽ při OJ Správy železnic:

Při organizačních jednotkách Správy železnic, kde působí více ZO OSŽ(v současnosti je tomu tak zejménau všech OŘ, CDP, HZS a SŽG) se zřizuje jako příslušný odborový orgán Výbor OSŽ při dané OJ (zkratka V OSŽ OJ). V současné době jsou zřízeny tyto Výbory OSŽ (abecední seznam): V OSŽ OŘ Brno, V OSŽ CDP Praha, V OSŽ CDP Přerov, V OSŽ OŘ Hradec Králové, V OSŽ HZS, V OSŽ OŘ Olomouc, V OSŽ OŘ Ostrava, V OSŽ OŘ Plzeň, V OSŽ OŘ Praha, V OSŽ SŽG, V OSŽ Ústí nad Labem. 

Tyto výbory OSŽ projednávají zejména změny vnitropodnikové legislativy vydávané na úrovni dané OJ a organizační změny s dopadem do pracovních podmínek, odměňování nebo do zaměstnanosti v obvodu dané OJ. Dále s ředitelem dané OJ Správy železnic spolurozhodují o zásadách pro používání FKSP, rozpočtu FKSP a konkrétním využití prostředků FKSP u dané OJ. Výbory OSŽ OŘ ve spolupráci s ředitelem OŘ spolurozhodují o výběru pracovišť nebo skupin zaměstnanců OŘ, u kterých se uplatní jiná než základní výše VO v souladu s platnou PKS.

- Podnikový výbor OSŽ Správy železnic:

Příslušným odborovým orgánem pro jednání s vedením Správy železnic jako celku naúrovní GŘ je Podnikový výbor OSŽ Správy železnic (zkratka PV OSŽ SŽ), který je složen ze zástupců ze všech Výborů OSŽ a ZO OSŽ při OJ Správy železnic.

 PV OSŽ Správy železnic jedná zpravidla 1 x měsíčně a se zástupci GŘ Správy železnic projednává veškerou potřebnou agendu. (zejména změny vnitropodnikové legislativy vydávané na úrovni GŘ a organizační změny s dopadem do pracovních podmínek, odměňování nebo do zaměstnanosti). Materiály k projednání nebo k informaci asistentka PV OSŽ Správy železnic zasílá členům PV OSŽ Správy železnic zpravidla předem elektronickou poštou, aby k nim mohli získat podněty nebo připomínky ve svém obvodu působnosti a tyto potom prezentovat na nejbližším pravidelném jednání PV OSŽ Správy železnic. PV OSŽ Správy železnic také projednává případné podněty z Výborů OSŽ a ZV ZO OSŽ, a to zejména v případech, kdy tyto orgány OSŽ z různých důvodů nemohou záležitost vyřešit ve své kompetenci.

Jménem PV OSŽ Správy železnic jedná předseda PV (Petr Štěpánek),který také společně a asistentkou PV Věrou Bezděkovou a se třemi tajemníky PV (Dušan Richter pro záležitosti infrastruktury,Miloš Paleček a Miroslav Maincl pro záležitosti řízení provozu), zajišťuje operativní kontakt s GŘ a OJ Správy železnic mezi jednáními PV OSŽ Správy železnic.

PV OSŽ Správy železnic schvalujetaké tým vyjednavačů pro kolektivní vyjednávání (KV) o uzavření nebo změny PKS Správy železnic a pro sjednání nebo změny zásad pro používání FKSP a celkovém rozpočtu FKSP u Správy železnic a dále pro sjednání zásad pro používání C-FKSP a rozpočtu C-FKSP.

 

Poradní orgány zřízené při PV OSŽ Správy železnic:

Specializované poradní sekce podle odvětví:

- Sekce 13 (správa tratí) 

- Sekce 14 (SSZT) 

- Sekce 24 (SEE) 

- Předpisová komise řízení provozu, která se schází podle potřeby a připomínkuje návrhy změn předpisů s dopadem do řízení provozu a infrastruktury.

- Pracovní skupina k problematice OOPP a výstrojních součástech, která se schází dle potřeby s vedením GŘ a oddělením O8 GŘ.

- Aktiv zástupců ZO OSŽ (zaměstnanců SŽ),která je svolávána v období kolektivního vyjednávání za účelem informovaní o vývoji kolektivního vyjednávání a zásadách FKSP.

Tyto poradní orgány nejsou příslušným odborovým orgánem pro Správu železnic, ale jejich stanoviska jsou odborným podkladem pro rozhodování PV OSŽ Správy železnic.

 

 

Spolupráce s Ekonomicko-sociálním oddělením OSŽ Ú (zkratka ESO OSŽ-Ú)

Podnikový výbor ve své činnosti využívá odborné podpory ESO OSŽ-Ú, a to zejména v oblasti vyřizování individuálních stížností a podnětů členů a také při kolektivním vyjednávání (Luděk Šebrle).

Spolupráce s oddělením bezpečnosti a ochranně zdraví (zkratka BOZP-Ú)

Podnikový výbor využívá toto oddělení k odbornému posouzení při připomínkování předpisů, nařízení, vyhlášek a směrnic, které mají přímou souvislost s bezpečností a ochranou zdraví při práci zaměstnanců SŽ.

Aktuální složení PV OSŽ Správy železnic k 24.2.2022

V letošním roce se opět uskuteční školení k Podnikové kolektivní smlouvě ČD Cargo, a.s. 2022/2023

Tato školení budou probíhat prezenční formou a jsou určena pro všechny zaměstnance ČDC, bez rozdílu k příslušnosti odborové organizace.
Zájemce prosím, aby se hlásili u předsedů Výborů OSŽ PJ a SOKV, z důvodu zajištění místnosti a občerstvení. 

11.4.,       9:30hod PJ Praha + GŘ, Kulturní místnost Praha Libeň
13-14.4, 10:00hod, 8:30hod, PJ + SOKV Ostrava, školící místnost SOKV Ostrava
19.4,       9:30hod, PJ Česká Třebová + ŘP Česká Třebová + OPT, místnost Pardubice
20-21.4, 10:00hod, 8:30hod, PJ + SOKV Ústí nad Labem, školící místnost SOKV Ústí nad Labem
25.4,      10:00hod, PJ Brno školící místnost OKV Břeclav
27-28.4, 10:00hod, 8:30hod, PJ + SOKV České Budějovice, školící místnost SOKV České Budějovice

Děkujeme za účast.

 

 

Aktuální složení PV OSŽ ČD Cargo, a.s. včetně kontaktů na jednotlivé členy.

Usnesení Podnikové konference ČD Cargo, a.s. ke stažení zde:

Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Podkategorie

Právě přítomno: 172 hostů a žádný gestor