Ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2021 proběhlo přeložené jednání Podnikového výboru Správy železnic, po kterém následovalo pravidelné jednání obou republikových rad.
Prvním z celé řady jednání bylo zasedání PV OSŽ Správy železnic, které začalo v dopoledních hodinách 30. 9. 2021. Po krátkém úvodním slovu předsedy PV Petra Štěpánka, který celý PV moderoval, došlo na pravidelnou agendu podnikového výboru. Z informací o zásadních jednáních, která v minulých dnech proběhla, je třeba zmínit stav kolektivního vyjednávání na další období.

Dnes ve čtvrtek 23.9.2021 se uskutečnilo v sídle OSŽ ve Vysočanech společné jednání zástupců OC s cílem dosáhnout shody k předložení společného protinávrhu PKS u Správy železnic na rok 2022. Průběh celého jednání byl věcný a konstruktivní a bylo dosaženo přijatelné shody. Zástupci odborů požadují zohlednit zvyšující se inflaci v kolektivní smlouvě a zachovat či vylepšit stávající benefity, a to jak pro současné, tak i nové zaměstnance. Oficiálně bude společné stanovisko zasláno zaměstnavateli v dohodnutém termínu, tedy zítra 24.9.2021.

Společné jednání zástupců odborových centrál se zaměstnavatelem se uskuteční internátní formou v týdnu od 4.10. do 8.10.2021 v Říčanech.

Za tým kolektivních vyjednavačů Správy železnic Miroslav Maincl
 

Dnešní jednání zaměstnavatele a odborových organizací se konalo prezenční formou v sídle zaměstnavatele, a to i za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

V rámci jednání generální ředitel předložil za zaměstnavatele odborovým organizacím návrh znění Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2022. Tímto aktem se považuje kolektivní vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, za zahájené.

Srpnový PV měl tentokrát bohatou agendu a projednat řádně všechny body zabralo více času než jindy. Jako hosté byli přizváni zástupci Výboru OŘ Olomouc, aby se pokusili vysvětlit jak generálnímu řediteli Bc. Jiřímu Svobodovi, tak personálnímu řediteli Ing. Pavlu Kouckému důvody nesouhlasu se sloučením stávajících OŘ Olomouc a OŘ Ostrava do jednoho celku. Mezi  jinými argumenty zaznělo, že firma má rezervy a sloučení jednotek Správy tratí je nerozumné. To generálního ředitele zaujalo, a přislíbil hledání rezerv a zamyšlení se nad počtem jednotek Správy tratí. O nutnosti zastavit slučování OŘ však přesvědčen nebyl. Podnikový výbor v dalším průběhu jednání podpořil nesouhlasné stanovisko výboru OŘ Olomouc se slučováním OŘ Olomouc a OŘ Ostrava.
Poté GŘ pohovořil o současnosti a nejbližší budoucnosti firmy, záměrech a jednání s kraji a jejich plány v železniční dopravě.

 
I dnes bylo hlavním tématem společného jednání rozdělení dalších finančních darů z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.
 
Ke dni 23. 8. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíc červen 2021 a červenec 2021 či přímou platbou na zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem 2 628 212,44 Kč, z nichž bylo 1 100 000 Kč rozděleno na jednání pracovní skupiny v měsíci červenci 2021.
 
Společná pracovní komise rozdělila při dnešním jednání mezi 13 nejpostiženějších kolegyň a kolegů podle míry neobyvatelnosti obydlí a výše vzniklé škody celkem 1 470 000 Kč formou další zálohy finančního daru. Těmto zaměstnancům bude opět předložena k podpisu dohoda o poskytnutí daru.
 
Zaměstnavatel a odborové centrály opakovaně vyjadřují velké poděkování všem dosavadním dárcům finančních prostředků a vyzývají zaměstnance k dalšímu projevení solidarity i v následujícím posledním měsíci konání veřejné sbírky (stačí podat novou žádost o provedení srážky ze mzdy za měsíc srpen). Celková aktuální odhadovaná škoda dosavadních žadatelů se pohybuje na hranici 32 000 000 Kč, kdy muselo dojít i k demolici obydlí poškozených zaměstnanců.
 
POJĎME JEŠTĚ POMOCI!!!
 
Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Společná informace o jednání s odborovými centrálami u SŽ ze dne 22. 7. 2021

Hlavním bodem dnešního jednání bylo rozdělení prostředků z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.

Ke dni 15. 7. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíc červen 2021 či přímou platbou na zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem  1 149 765 Kč.

Společná pracovní komise rozdělila prozatím 1 100 000 Kč mezi 13 nejpostiženějších kolegyň a kolegů, kterým nyní bude předložena k podpisu dohoda o poskytnutí daru.

Zaměstnavatel a odborové centrály vyjadřují poděkování všem dosavadním dárcům finančních prostředků a vyzývají zaměstnance k projevení solidarity i v následujících dvou měsících (vždy stačí podat novou žádost o provedení srážky ze mzdy za příslušný měsíc). Celková aktuální odhadovaná škoda dosavadních žadatelů se pohybuje na hranici 32 000 000 Kč, kdy muselo dojít i k demolici obydlí poškozených zaměstnanců. Zároveň stále překvapující rozmary počasí nevylučují nutnost pomoci i dalším zaměstnancům.

POJĎME POMOCI!!!

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Na základě dohody zástupců odborových centrál působících u Správy železnic, se zaměstnavatelem ze dne 25.6.2021, došlo 1.7.2021 ke zřízení speciálního bankovního účtu č. 94-14606011/0710, na který můžou zaměstnanci SŽ přispívat formou srážky ze mzdy za měsíce červen, červenec a srpen. Vybrané finanční prostředky budou použity jako pomoc našim kolegům postiženým řáděním přírodních živlů v létě 2021.Na účet se dá přispívat i formou přímého zaslání finanční hotovosti z běžných účtů, a to nejen aktivních zaměstnanců SŽ.

Hlavními body jednání zástupců OC u SŽ se zaměstnavatelem byla informace pro zaměstnance o založení transparentního účtu Správy železnic a řešení nedostatku finančních prostředků v C-FKSP na příspěvky na dovolenou. 

Byli jsme seznámeni s problémy, které provázely založení transparentního účtu.  V nejbližším období (snad již od 1.7.) budou naší zaměstnanci formou srážky ze mzdy (po dobu až tří měsíců) po vyplnění jednoduchého formuláře, přispívat svým kolegům postiženým řáděním přírodních živlů.

Poslední předprázdninový podnikový výbor při Správě železnic začal netradičně změnou pravidelného programu. Zástupce zaměstnavatele, personální ředitel Ing. Pavel Koucký z důvodu časové zaneprázdněnosti požádal o přesunutí informací zaměstnavatele na počátek jednání. V úvodu svého bloku informoval o ustupujícím vývoji pandemie, ale také o dalších přijatých opatřeních v následujícím období, která budou součástí pokynu personálního ředitele. Krátce se zmínil o úpravách a důvodech změny hranic obvodů OŘ Hradec Králové, Ústí nad Labem a Praha, plánovaných k 1.10.2021. Vše bude samozřejmě projednáno s místně příslušnými odborovými organizacemi. V souvislosti s plánovaným spojováním OŘ Ostrava a Olomouc bylo zmíněno datum 30.6.2021, kdy má dojít k jednání na OŘ Olomouc, kde panuje velká nespokojenost s touto plánovanou změnou. Nad tématy spojujícími se s čerpáním FKSP a fakturací jednotlivých akcí diskutovala s přítomnými zástupci PV Bc. Jitka Dolejšová. Našlo se dost témat, nad kterými přislíbil Ing. Koucký další diskuzi v následujících jednáních.

Opět formou videokonference, kterou si náš zaměstnavatel velmi oblíbil, se sešli v dopoledních hodinách 14.6.2021 zástupci odborových centrál s vedením Správy železnic.

V úvodním a také nejdůležitějším bodu jednání jsme byli panem personálním ředitelem Ing. Pavlem Kouckým seznámeni s dalšími dokumenty, které se týkají připravované organizační změny sloučení OŘ Olomouc a Ostrava. Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek informoval zaměstnavatele o jednání vedení našeho PV na výboru OŘ v Olomouci. Upozornil, že stále zůstává nezodpovězena spousta otázek a možných důsledků, spojených s touto organizační změnou. Dodal, že stejný bod bude projednávat i PV OSŽ SŽ na svém jednání v příštím týdnu (24.6.2021). Ze strany dalších odborových centrál nebylo k připravované změně připomínek.

Po mnoha měsících Covidových opatření se sešel PV OSŽ Správy železnic fyzicky, tedy tváří v tvář. Hned v úvodu byla schválena změna programu a předsunut před ostatní bod týkající se organizace 5. podnikové konference, která by se měla konat 14.10.2021 v Kulturním sále v Praze hl.n. Klíč zastupování byl schválen již dříve a samotné konferenci by mělo předcházet společné jednání Republikových rad infrastruktury a řízení provozu. V diskusi zazněl názor, zda je nutná rotace předsedy podnikového výboru mezi infrastrukturou a řízením provozu, která se jeví jako přežitá. Dělení na infra a ŘP postrádá do budoucna smysl.
Kontrola usnesení proběhla bez problémů. Vyhodnocení rizik BOZP a předpis týkající se údržby ochranných pomůcek byly vzaty na vědomí stejně jako předpis pro strojvedoucí SŽ. Trochu jiného gardu je otázka nových uniforem a OOPP. Na toto téma se sejde 28.5.2021 se zástupci odborů jak zaměstnavatel, tak zástupci dodavatele a výstrojního skladu, aby projednali připomínky k distribuci, kvalitě a sortimentu dodávaných výstrojních součástí. Podrobnosti v tomto článku níže.

V úvodu dalšího jednání odborových centrál působících u Správy železnic jsme byli seznámeni s příznivým vývojem v oblasti boje s pandemií COVID-19. Personální ředitel Ing. Pavel Koucký nás informoval o k dnešnímu dni provedených 160000 testech, z nichž bylo pouze 240 pozitivních. Z tohoto čísla a také z neustále klesajícího počtu momentálně nemocných zaměstnanců lze usuzovat, že se blížíme SNAD do normálních časů.

Podkategorie

Právě přítomno: 263 hostů a žádný gestor