V návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky o změně výše minimální mzdy předložil zaměstnavatel dne 20. 11. 2020 návrh 1. změny podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2021. Po oboustranné diskusi došlo dnešního dne ke sjednání této 1. změny PKS, jejímž obsahem je navýšení tarifní mzdy u zaměstnanců zařazených do prvního tarifního stupně, navýšení odměny z dohod pracovníka dozoru a úprava sazby zvláštní odměny pro první tarifní stupeň.

Za účasti předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého a zástupců zaměstnavatele pod vedením personálního ředitele Ing. Kouckého se konalo dne 19.11.2020 pravidelné jednání PV OSŽ SŽ. Vzhledem k současné epidemiologické situaci formou videokonference přes aplikaci MS Teams. Předseda PV P. Štěpánek mimo jiné podrobně informoval o kolektivním vyjednávání PKS 2021, Katalogu zaměstnání SŽ, návrhu Pracovního řádu SŽ a o průběhu dalších jednání k Rámcovým zásadám FKSP a zásadám C-FKSP.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý ve svém vystoupení podrobně informoval zejména o jednáních týkajících se režijních výhod a situaci v JMK. Bližší informace na webu OSŽ.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  v pátek 23.10. 2020 byla za účasti generálního ředitele Správy železnic, Bc. Jiřího Svobody MBA, podepsána PKS na rok 2021. Na webových stránkách byla zveřejněna krátká informace o jejím podpisu.

  Musíme konstatovat, že jednání nebyla jednoduchá a způsob kolektivního vyjednávání ovlivnila pandemická situace a vyhlášení nouzového stavu v naší republice. Jednání probíhala nejprve prezenční formou a později prostřednictvím videokonferencí, což je méně komfortní hlavně z hlediska domlouvání a komunikace mezi samotnými odborovými centrálami.

Po Českých drahách se podařilo v nezvykle brzkém termínu dojednat kolektivní smlouvu na rok 2021 i u Správy železnic. Co tomu předcházelo a jak se vyjednávací týmy vyrovnaly se složitou situací, způsobenou epidemií koronaviru? Podařilo se uzavřít jednání, směřující k vytvoření nového katalogu zaměstnání? A jaké jsou podmínky, týkající se zaměstnanosti u Správy železnic? Na tyto a další otázky odpovídá předseda podnikového výboru OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek v rozhovoru, který vyšel v Obzoru číslo 22.

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se konala dvě jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro období po 31. 12. 2020 formou videokonference (14. 10. a 20. 10.).

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

delší dobu jsme zvažovali jak podat informaci z kolektivního vyjednávání, které se konalo distanční formou 14. 10. 2020. Tohoto jednání se zúčastnili všichni kolektivní vyjednavači PV OSŽ. Vedení PV prostřednictvím videokonference a ostatní on-line připojením s vedením PV přes WhatsApp. Jednotlivé návrhy zaměstnavatele jsme jim zasílali e-mailem a komunikovali s nimi názory a připomínky.

Po dlouhých a složitých jednáních byla dokončena práce společné pracovní skupiny pro Katalog zaměstnání u Správy železnic. Na jednání dne 14.10.2020, konané formou videokonference, došlo ke shodě všech odborových centrál a zástupců zaměstnavatele. Hlavní cíle katalogu s kterými přišel zaměstnavatel byly vyřadit nepoužívaná zaměstnání, zavést a popsat nová zaměstnání dle stávajících technologií a přiřadit tarifní stupně k zaměstnání podle zodpovědnosti, náročnosti a kvalifikačních požadavků. Z původních 290 KZAM se bude v novém Katalogu zaměstnání používat pouze 163 KZAM.

V úterý 29. září se ve stanici Praha-Libeň za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením ČR uskutečnila prezentace nové služby mobilních čet. Tato služba spočívá v poskytování pomoci lidem se všemi typy zdravotního postižení, především v neobsazených stanicích. Generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody jsme se zeptali na podrobnosti.

V úterý 29. září se ve stanici Praha-Libeň za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) uskutečnila prezentace nové služby mobilních čet, kterou od září letošního roku zajišťuje Správa železnic na 869 nádražích. Služba tzv. mobilních čet spočívá v poskytování pomoci lidem se všemi typy zdravotního postižení (tělesným, zrakovým i sluchovým) od přednádraží až na nástupiště, především v tzv. neobsazených stanicích.

V sídle zaměstnavatele byly projednávány nové návrhy zaměstnavatele v oblasti kolektivní smlouvy (např. odstupné, odměna za vedení zaměstnanců HZS), zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb, úpravy znění charakteristik prací u vybraných zaměstnání v připravovaném Katalogu zaměstnání, v úpravě směrnice SŽ č. 29 Poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců.

Ke shodě došlo u technických úprav rámcových zásad FKSP, v ostatních oblastech ke shodě nedošlo a jsou nadále v rozporu.

Další jednání proběhne 5. října 2020 v sídle organizace.

V tomto týdnu probíhalo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, kdy zástupci odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel předložil dne 30. 6. 2020. Konkrétně k: Podnikové kolektivní smlouvě SŽ na rok 2021; Rámcovým zásadám Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP, Dohodě o kolektivním vyjednávání a ke Směrnici SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ. Na začátku jednání došlo ke shodě nad textem Dohody o kolektivním vyjednávání.

Podkategorie

Právě přítomno: 280 hostů a žádný gestor