Kalendář akcí PV OSŽ při ČD, a.s.

Včera (11. 11. 2013) proběhlo první kolektivní vyjednávání za osobní účasti všech zainteresovaných stran o podobě kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2014. Hlavním účelem jednání bylo vymezení stanovisek obou stran k rozporným bodům návrhu. Mezi tyto body patří např. rozsah dovolené, týdenní fond pracovní doby u THP a zejména otázka mzdového nárůstu, včetně příplatkové sféry. S ohledem na volby do DR bylo další jednání naplánováno na 29. 11. 2013. Mezitím proběhne schůzka zástupců odborových centrál za účelem stanovení dalšího postupu.

Vladislav Vokoun
předseda PV při ČD, a.s.

Po dlouhých obtížných jednáních nalezly obě vyjednávající strany přijatelný kompromis a podepsaly kolektivní smlouvu na rok 2014.

Textová část je v zásadě shodná se stávající kolektivní smlouvou pro rok 2013, t.j. např. stejný fond pracovní doby, stejný rozsah dovolené, výše odstupného, stejný rozsah KOP, zachování příspěvku na penzijní a životní pojištění, atd. V oblasti mezd se podařilo vyjednat nárůst tarifních mezd u všech zaměstnanců o 1,4%. Navíc každý zaměstnanec obdrží ve výplatním termínu za měsíc leden jednorázovou odměnu ve výši 1 000 Kč (další 0,3%). Ostatní odměny a příplatky zůstávají stejné jako v roce 2013. S ohledem na výraznou rozdílnost názorů v oblasti KOP (rozsah, množství profesí), se obě strany, v zájmu nalezení shody, dohodly na finanční spoluúčasti účastníka KOP ve výši 100 Kč/den. Toto lze považovat za jedinou zasadnější změnu vůči roku 2013.

Vážené kolegyně a kolegové,

 

dovolujeme si Vám poskytnout materiály, které byly použity při prezentaci na školeních k „PKS ČD, a.s., na rok 2014“ (PKS)
v Praze, Brně, Přerově, Č. Budějovicích, Plzni a Pardubicích v měsíci lednu 2014.

Hybridní formou, kdy část zástupců OC byla přítomna fyzicky v sídle zaměstnavatele a část byla připojena pomocí aplikace MS Teams, probíhalo další pravidelné jednání OC se zaměstnavatelem. Z devíti OC, které zastupují své členy u SŽ chyběli zástupci OC SOSaD.

Po schválení záznamu z minulého jednání došlo k projednávání předem avizovaných bodů. Velmi bohatá byla diskuze nad připravovaným pokynem nazvaným „Pravidla oblékání pro zaměstnance Správy železnic“, který by měl platit od 1.9.2022 nejen na pracovišti GŘ, tak jak je tomu dnes, ale i na jednotlivých OJ. Tento pokyn obsahuje mimo návodu, jak se mají zaměstnanci oblékat, také určité restrikce za nedodržování. Všem je jasné, že určitý dress code je třeba dodržovat, ale při kreativitě některých vedoucích zaměstnanců panuje obava, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto opatření. Personální ředitel Ing. Koucký přislíbil dopracování pokynu a další diskuzi nad ním na dalším jednání.

Opět hybridní formou se konalo červnové jednání komise k OOPP a výstrojním součástkám. Jednání řídil Ing. Evžen Pospíšil. Jednání víceméně plynule navázalo na předchozí jednání informacemi, jak se daří řešit dohody z předchozích schůzek. Hned v úvodu zazněla informace s omluvou, že navrhované zkoušení pracovní obuvi ve skladu v Hradci Králové není možné z technických a kapacitních důvodů realizovat.

Staronovým formátem se uskutečnil fotbalový turnaj O pohár generálního ředitele Správy železnic ve čtvrtek 26. 5. 2022 v Kozlovicích u Přerova. V krásném sportovním areálu bojovalo 6 mužstev složených z jednotlivých organizačních jednotek. Po problémech se sestavováním soupisek se nakonec podařilo dát dohromady reprezentativní složení turnaje. O putovní pohár bojovali hráči OŘ Ostrava, OŘ Brno, OŘ Hradec Králové, OŘ Plzeň, CTD a HZS. Turnaj pořádal PV OSŽ SŽ ve spolupráci s GŘ a vedením OJ Správy železnic, s organizační pomocí Regionální sportovní komise OSŽ Praha. Tato sportovní akce se konala s finančním přispěním Správy železnic prostřednictvím C-FKSP.

Další jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic probíhalo tentokráte formou videokonference pomocí aplikace MS Teams.

Po schválení záznamu z minulého jednání Ing. Pospíšil představil návrh zaměstnavatele na zavedení Digitální zaměstnanecké karty (dále DZK), který jsme obdrželi na minulém jednání. Zástupci jednotlivých OC tento návrh okomentovali a z diskuze vyplynulo, že se připomínky všech sbližují. Předseda PV OSŽ SŽ P. Štěpánek potvrdil naše předchozí stanovisko pouze s připomínkou, aby šlo financovat opravdu jenom z C-FKSP a zmínil obavu, aby počet zařízení akceptujících novou DZK byl dostatečný a dostupný i v menších městech. Na příští jednání zaměstnavatel připraví upravený návrh s dnešními připomínkami a budeme o něm dále diskutovat.

Těmito tématy se prolínalo pravidelném jednání PV OSŽ Správy železnic. Na úvod předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek podrobně probral všechna jednání a problémy se kterými jsme se od posledního setkání zabývali. Z jednání OC 4.5. 2022 připomněl dohodu nad 1. změnou zásad FKSP, a to jak Rámcových, tak Centrálních, kde došlo k navýšení částek na občerstvení při pořádání sportovních a kulturních akcí u každé položky o 10 Kč. Po podrobném seznámení s hlavními rysy návrhu zaměstnavatele na zavedení Digitální zaměstnanecké karty proběhla živá diskuze nad tímto připravovaným novým benefitem zaměstnanců SŽ.

Po více než měsíci se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem, a to hybridní formou, kdy část účastníků byla přítomna fyzicky v Rytířském sále a část využila možnosti připojit se pomocí aplikace MS Teams.

Po úvodním slovu personálního ředitele Ing. Kouckého došlo k představení návrhu rozpočtu C-FKSP dle požadavků zástupců jednotlivých OC. Ing. Pospíšil okomentoval a doplnil tabulku o další akce a došlo k dohodě, že do 16.5.2022 předloží OC konečný stav svých požadavků na čerpání C-FKSP.

Úvodní pozdrav personálního ředitele stručně, ale výstižně a s nadsázkou charakterizoval společné dvoudenní jednání podnikových výborů OSŽ u Správy železnic a OZŽ u Železníc Slovenskej republiky, který naposledy přijel pod vedení předsedkyně PV Ing. Dariny Fabuľové, která již na tuto funkci v dalším volebním období kandidovat nebude.
Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, který celé jednání řídil, připomněl pravidelná setkávání pořádaná střídavě u nás a na Slovensku, která byla na více než dva roky přerušena právě proticovidovými opatřeními. Snad se již situace opakovat nebude a budeme moci na tradici plynule navázat. Zmínil, že je důležité předávání zkušeností a problémů ve firmách se stejným zaměřením, ale působícími v různých státech. A to nejen mezi odboráři, ale i mezi nejvyššími manažery obou organizací. A právě na našem jednání je dostatek prostoru nejen v oficiálních, ale i neformálních debatách.

V pondělí 11. 4. 2022 byla v Informačním centru Správy železnic ve spodní hale pražského hlavního nádraží oficiálně zahájena velikonoční výstava členek Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC při OSŽ, které i letos byly zapojeny do soutěže o nejlepší velikonoční ozdoby a kraslice. Jejich výrobky jsou nyní vystaveny v žst. Praha Masarykovo nádraží (ve spolupráci s ČD) a v žst. Praha hlavní nádraží (ve spolupráci se Správou železnic).

Podkategorie

Právě přítomno: 250 hostů a žádný gestor