Nová kolektivní smlouva SŽDC byla podepsána 6. prosince loňského roku. Co vše se podařilo kolektivním vyjednavačům OSŽ SŽDC prosadit do nové kolektivní smlouvy, jaké komplikace bylo nutné řešit a jak jsou kolektivní vyjednavači spokojeni s konečným výsledkem? Na tyto a další otázky, spojené s kolektivním vyjednáváním odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor č. 3/2020 předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Petr Štěpánek.

Jak se lze dočíst na webových stránkách Podnikového výboru OSŽ SŽDC, cesta k podpisu Kolektivní smlouvy SŽDC na rok 2020 byla dlouhá a rozhodně ne jednoduchá. V čem bylo jednání nejsložitější?
Zaměstnavatel vystupoval při kolektivním vyjednávání podstatně vstřícněji než v letech minulých – ve svém návrhu 28. srpna 2019 přišel s navýšením mezd o 1 % a navrhnul i zavedení příspěvku na dopravu. Devět odborových centrál, které se zúčastnily jednání, následně vypracovalo společné stanovisko, které obsahovalo navýšení některých příplatků, zvýšení tarifních stupňů, zařazení některých zaměstnání do 36hodinové pracovní doby, zvýšení a řešení odměňování pracovních pohotovostí, navýšení hodnoty stravenek a rozšíření nárokovosti na KOP. O tomto stanovisku se jednalo na společném setkání v Berouně (1. – 4. 10. 2019), které však mělo nestandartní postup, neboť odborová centrála SOSaD nebyla přítomna po celou dobu tohoto jednání. To, co bylo na tomto společném jednání dohodnuto zbylými osmi odborovými centrálami, nebylo v podstatě platné, neboť chyběl souhlas OC SOSaD. Zástupci SOSaD se k dohodnutým bodům vyjádřili až na dalším setkání. Stejná situace se v průběhu kolektivního vyjednávání opakovala ještě jednou.

I přes tyto komplikace se nakonec podařilo dosáhnout společné dohody a kolektivní smlouva byla všemi odborovými centrálami i zaměstnavatelem podepsána 6. 12. 2019. Jste s konečným výsledkem spokojen?
Kolektivní vyjednávání je vždy o předkládání návrhů jednajících stran, navrhování, odůvodňování svých postojů a hledání přijatelných kompromisů. Výsledkem je podpis kolektivní smlouvy na další období. Za dobu mé účasti a účasti celého týmu kolektivních vyjednavačů na tomto aktu nemohu říci, že jsou všichni pokaždé stoprocentně spokojeni. Vždy je někdo spokojený více, či méně. Naší snahou je zachovat dosavadní dojednaný standard předchozích kolektivních smluv a snažit se o její vylepšení na další období. Za nejdůležitější považuji nárůst mzdy jak v tarifních stupních o 4,5%, tak i v některých stěžejních příplatcích. Z tohoto pohledu jsme s podpisem kolektivní smlouvy na rok 2020 spokojeni, neboť zajišťuje zaměstnancům spokojený život a dobré pracovní podmínky. Nezanedbatelná je rovněž oblast FKSP, kde se nám podařilo rozšířit možnosti výběru rekreace a s tím spojené poskytování příspěvku na rekreace.

Byla předmětem kolektivního vyjednávání i situace v Jihomoravském kraji, kde trvá napětí ohledně režijních výhod?
Na základě probíhajících jednání k uznávání režijních výhod v JMK jsme poslední den kolektivního vyjednávání, před podpisem PKS, navrhli zaměstnavateli zvýšení částky k poskytnutí příspěvku zaměstnancům na dopravu a dohodli jsme se na zvýšení z 2 400,- na 3 600,- Kč. Tímto návrhem jsme reagovali na avizovaný doplatek k režijní průkazce v JMK.

Jste spokojen s kroky, které SŽDC podniká ve směru náboru chybějících pracovníků u podniku?
Nedostatek pracovníků je velkým problémem u všech zaměstnavatelů nejen na železnici, ale i v celé republice, kde chybí odborné profese ve všech oborech a musí se to řešit zvýšenou přesčasovou prací. U SŽDC byl v roce 2018 zaveden náborový příspěvek, což byl dobrý krok k náboru zaměstnanců do vybraných profesí a tento institut má stoupající tendenci v přijímání nových zaměstnanců. V roce 2018 kdy bylo poskytování náborového příspěvku zavedeno a vypláceno ve výši 30 000,- Kč, resp. 50 000,- Kč, bylo v roce 2019 zvýšeno na 50 000,- Kč, resp. 80 000,- Kč.

Jak zaměstnanci SŽDC, především výpravčí v menších stanicích, reagují na fakt, že byl zrušen prodej jízdenek pro České dráhy a tím i příplatek zaměstnancům za tuto činnost?
Problematika komerčního odbavení cestujících zaměstnanci SŽDC a jeho zrušení bylo avizováno již začátkem roku 2019 vypovězením smlouvy ze strany SŽDC. Do kolektivního vyjednávání šel zaměstnavatel již s návrhem na zrušení tohoto institutu a tím i zrušení příplatku za tuto činnost. Dle vyjádření některých zaměstnanců to bylo uvítáno, neboť je to zatěžovalo při výkonu své činnosti.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 205 hostů a žádný gestor