OBZOR ke stažení

Z ně­kdej­ší or­ga­ni­zač­ní jed­not­ky KCOD (Kraj­ské cent­rum osob­ní do­pra­vy) zů­sta­li po vzni­ku no­vé or­ga­ni­zač­ní jed­not­ky ZAP (Zá­kaz­nic­ký per­so­nál) pou­ze za­měst­nan­ci za­bý­va­jí­cí se ob­chod­ní čin­nos­tí.


Ti jsou dnes soustředě­ni v Re­gio­nál­ních ob­chod­ních cent­rech (ROC) v jed­not­li­vých kra­jích ce­lé Čes­ké re­pub­li­ky. Jed­no z těch­to cen­ter je ROC Zlín, kde mís­to ře­di­tel­ky za­stá­vá Len­ka Hrdi­no­vá. Kro­mě ní za­měst­ná­vá ROC Zlín dal­ších pět pra­cov­ní­ků, pře­váž­ně tech­no­lo­gů, za­bý­va­jí­cích se zpra­co­vá­ním jízd­ních řá­dů, na­sa­ze­ním sou­prav na jed­not­li­vých tra­tích, za­jiš­tě­ním ná­hrad­ní au­to­bu­so­vé do­pra­vy při vý­lu­ko­vé čin­nos­ti, nos­tal­gic­kých jízd a dalších slu­žeb. „Hlav­ní ná­pl­ní na­ší čin­nos­ti je zasmluvně­ní roz­sa­hu do­pra­vy s ob­jed­na­te­lem, kte­rým je Zlín­ský kraj. S ním do­jedná­vá­me pře­de­vším zá­le­ži­tos­ti tý­ka­jí­cí se gra­fi­ko­nu vla­ko­vé do­pra­vy (GVD). Kraj, ja­ko ob­jed­na­va­tel ve­řej­né dráž­ní re­gio­nál­ní do­pra­vy, nám před­klá­dá své po­ža­dav­ky na za­jiš­tě­ní do­prav­ní ob­služ­nos­ti a my je ná­sled­ně zpra­co­vá­vá­me do po­do­by GVD," při­bli­žu­je ře­di­tel­ka ve zkrat­ce hlav­ní úko­ly zdej­ší­ho ROC. „Za ob­jed­na­né služ­by ná­sled­ně kraj za­pla­tí do­jedna­nou úhra­du, kte­rá je vlast­ně plat­bou pro­ka­za­tel­né ztrá­ty ze za­jiš­tě­ní do­prav­ní ob­služ­nos­ti."

V pra­xi to zna­me­ná, že na zá­kla­dě ob­jed­náv­ky roz­sa­hu do­prav­ních vý­ko­nů vy­pla­tí kraj fi­nanč­ní ná­hra­du, kte­rá je ná­sled­ně po­uži­ta k za­jiš­tě­ní pro­vo­zu ob­jed­na­ných vla­ků a s tím spo­je­ných ná­kla­dů na re­gio­nál­ních železničních tra­tích. „Bez to­ho­to pří­spěv­ku by re­gio­nál­ní osob­ní do­pra­va ne­moh­la exis­to­vat. Zlín­ský kraj objedná­vá roč­ně ně­co přes 3,5 mi­li­o­nu vla­ko­vých ki­lo­met­rů, kte­ré za­hr­nu­jí pro­voz vla­ků na re­gio­nál­ních tra­tích ce­lé­ho Zlín­ské­ho kra­je. V sou­čas­né do­bě se na­pl­no roz­bí­ha­jí prá­ce na roz­sa­hu ob­jed­náv­ky vla­ko­vých ki­lo­met­rů pro rok 2016. Před­po­klá­dá­me, že roz­sah ob­jed­na­né­ho do­prav­ní­ho vý­ko­nu pro ob­do­bí jízd­ní­ho řá­du 2015/2016 zů­sta­ne za­cho­ván ve stej­ném roz­sa­hu ja­ko v le­toš­ním ro­ce. To zna­me­ná, že sou­čas­né vla­ko­vé spo­je bu­dou, s men­ší­mi úpra­va­mi, jez­dit i v GVD pro rok 2016," do­dá­vá Len­ka Hrdi­no­vá. Ve­de­ní Zlín­ské­ho kra­je ob­jed­ná­vá vla­ko­vé spo­je pro­střed­nic­tvím ko­or­di­ná­to­ra ve­řej­né do­pra­vy, s nímž ROC Zlín ve­de po­třeb­ná jed­ná­ní. „Ko­or­di­ná­tor má za úkol mi­mo ji­né za­jis­tit ta­ké ná­vaz­nos­ti že­lez­nič­ní a au­to­bu­so­vé do­pra­vy v kra­ji a upra­vit jízd­ní řá­dy tak, aby ne­do­chá­ze­lo k sou­běž­ným jíz­dám. Na zá­kla­dě po­ža­dav­ků kra­je pak za­měst­nan­ci ROC vy­pra­cu­jí jízd­ní řá­dy pro jed­not­li­vé že­lez­nič­ní spo­je."

Ve Zlínském kra­ji jez­dí v sou­čas­né do­bě šest no­vých sou­prav Re­gioShark, na je­jichž po­ří­ze­ní při­spě­la do­ta­ce z Re­gio­nál­ní­ho ope­rač­ní­ho pro­gra­mu re­gi­o­nu sou­drž­nos­ti Střed­ní Mo­ra­va, pat­náct sou­prav Re­gio­no­va a dal­ší vo­zid­la, me­zi ni­miž ne­chy­bí ani star­ší vo­zy řa­dy 810. „Sou­pra­vy Re­gioShark po­krý­va­jí pře­de­vším tra­tě 281 (Va­laš­ské Me­zi­ří­čí – Rožnov pod Rad­hoš­těm), kde tvo­ří sto pro­cent vý­ko­nů, na tra­ti 303 (Ko­je­tín – Va­laš­ské Me­zi­ří­čí) tvo­ří sedm­de­sát pro­cent spo­jů a na nej­za­tí­že­něj­ší zdej­ší re­gio­nál­ní tra­ti Otro­ko­vi­ce – Zlín – Vi­zo­vi­ce (331) či­ní je­jich po­díl 70 pro­cent," při­bli­žu­je roz­lo­že­ní no­vých sou­prav zá­stup­ce ře­di­tel­ky ROC Zlín Zde­něk Ko­číb. Je­di­ná trať, kde za­tím v re­gio­nál­ním pro­vo­zu ne­jez­dí žád­ná no­vá ani mo­der­ni­zo­va­ná vo­zid­la, je úsek tra­tě 280 Vse­tín – Hra­ni­ce na Mo­ra­vě. Sedm­de­sát pro­cent všech sou­prav ve Zlínském kra­ji je níz­ko­pod­laž­ních, což umož­ňu­je jíz­du vla­kem i inva­li­dům a usnad­ňu­je jíz­du ma­min­kám s ko­čár­ky. ROC ve Zlí­ně za­jiš­ťu­je ta­ké jíz­dy zvlášt­ních a nos­tal­gic­kých vla­ků a za­bez­pe­ču­je do­sta­teč­ný po­čet vo­zů, umož­ňu­jí­cích pře­pra­vu jízd­ních kol. „V sou­čas­né do­bě je nej­vět­ší zá­jem cyk­lis­tů o vla­ky na tra­ti Vse­tín – Vel­ké Kar­lo­vi­ce, kde by­la vy­bu­do­vá­na no­vá cyk­lo­stez­ka," ří­ká Zde­něk Ko­číb.

Pro­voz vla­ko­vé do­pra­vy je spo­jen sa­mo­zřej­mě i s pří­pad­ný­mi stíž­nost­mi ces­tu­jí­cích, kte­ré se po­nej­ví­ce tý­ka­jí zpož­dě­ní, vznik­lých při vý­lu­kách a ná­hrad­ní au­to­bu­so­vé do­pra­vě, pří­pad­ně ne­po­řád­ku ve sta­ni­cích a na za­stáv­kách. Všech­ny ty­to stíž­nos­ti, ja­kož i zjiš­tě­ní kon­trol­ních pra­cov­ní­ků Zlín­ské­ho kra­je, se sbí­ha­jí na sto­le ře­di­tel­ky ROC, kte­rá je ná­sled­ně po­stu­pu­je na pří­sluš­ná mís­ta – na ve­de­ní ZAP, DKV, SŽDC, je­jichž síd­la jsou pře­váž­ně v Olo­mou­ci. „Stíž­nos­tí v na­šem kra­ji ale ne­ní mno­ho, což svěd­čí o tom, že ces­tu­jí­cí v na­šem kra­ji jsou s re­gio­nál­ní do­pra­vou vcel­ku spo­ko­je­ni," kon­sta­tu­je závěrem ře­di­tel­ka Len­ka Hrdi­no­vá.

Mi­ro­slav Čá­slav­ský

Právě přítomno: 223 hostů a žádný gestor