OBZOR ke stažení

Posledního předprázdninového jednání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 28. 6. 2017 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, se po několika měsících pracovní neschopnosti zúčastnil i předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. V úvodu jednání, které moderoval místopředseda OSŽ Radek Nekola, proběhla tradičně kromě zahájení i kontrola plnění úkolů (týkala se například přípravy podzimního sjezdu OSŽ, nebo stížnosti ZO OSŽ ŽOS Nymburk a ZO OSŽ Pars nova Šumperk – oba úkoly splněny).

Informace ze zásadních jednání načal I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun přehledem jednání, která absolvoval od posledního zasedání Ústředí OSŽ v Rajeckých Teplicích, tedy včetně úterní (27. 6.) porady odborových centrál s vedením Českých drah. Připomenul i „největší starost“, kterou pro OSŽ je uvolnění dotačních prostředků na pořízení nových kolejových vozidel, respektive spor mezi kraji a Ministerstvem dopravy ČR ohledně čerpání prostředků OPD2 (Evropská komise dala za pravdu krajům, prozatím je k dispozici kolem 7 mld. Kč, kraje však mají mnohem vyšší požadavky). „České dráhy avizují, že se ve všech krajích budou ucházet o krajskou dopravu i po roce 2019 a že jsou ochotné splnit podmínky přímého zadání (v tom případě podle Vladislava Vokouna mohou ČD za určitých podmínek uzavřít smlouvu až na dalších 10 let; na základě výběrového řízení lze pak smlouvu s dopravcem uzavřít až na patnáct let),“ uvedl Vladislav Vokoun a dále poznamenal: „Máme informaci, že osm krajů se staví k možnosti zadat veřejnou osobní železniční dopravu přímým zadáním Českým drahám velmi vstřícně, zbývajících pět krajů prozatím zvažuje kombinaci přímého zadání a veřejné soutěže,“ doplnil s tím, že existuje reálná možnost navýšení částky v OPD2 až na 650 milionů euro. „Nejdále v přípravě je Plzeňský kraj, ČD již jednají o nákupu nových souprav na konkrétní linku, kde by došlo k uzavření smlouvy přímým zadáním a ještě dnes (28. 6., poznámka autora) by to měl odsouhlasit i řídící výbor,“ řekl Vokoun dále. V další části Vladislav Vokoun stručně informoval o jednání CER (mezinárodní organizace zaměstnavatelů v dopravě) a ETF (zástupci zaměstnanců) v Krakově, kde hlavními body programu byly zkušenosti s aplikací směrnice o interoperabilitě zaměstnanců (přeshraniční styk) a možnosti dalších úprav do budoucna. „Nemáme zásadní výhrady proti textu směrnice. Jediné, na co jsme upozornili, je to, jak nedostatečně fungují národní bezpečnostní úřady (ve smyslu kontroly pracovní doby mobilního personálu, především pak strojvedoucích jezdících přes hranice států). Ale když posloucháme Poláky a Maďary, tak zaplať pánbůh za naše problémy.“
Letmo se Vladislav Vokoun zmínil o režijních jízdenkách (Ministerstvo dopravy oslovilo ČD, aby předložily návrh na cenu kuponu na rok 2018). „Výstup ještě znám není, je to v rovině konzultací mezi ČD a ministerstvem dopravy v rámci požadavku stanovení cenu za kupon. My jsme deklarovali, že jsme připraveni jednat o ceně režijek, ale nemyslíme si, že je potřeba novelizovat zákon 77/2002. Nicméně jsme připraveni, pokud by byla vůle, podílet se na řešení,“ konstatoval Vokoun.
V závěru svého vystoupení pak Vladislav Vokoun požádal kolegy z Podnikového výboru OSŽ SŽDC o spolupráci při řešení požadavku na dobudování schůdků na nástupištích pro zaměstnance ČD a SŽDC, což bylo akceptováno. „Kladné stanovisko by velmi ulehčilo práci dotčeným zaměstnancům a přispělo i ke zvýšení plynulosti dopravy,“ prohlásil.

Místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý poté informoval o dění u SŽDC: konkrétně o návrhu SŽDC na uzavření smlouvy upravující pravidla využívání prostor odborovými organizacemi, který OSŽ podporuje (v podstatě jde o zachování status quo). „Jenže pět menších odborových centrál tento návrh napadlo a nyní SŽDC a ČD budou hledat variantu řešení, přičemž do doby vyřešení nemůže být tato smlouva o používání prostor odborovými centrálami podepsána.“ Za pozitivní informaci pak Martin Malý označil personální posílení SONů (Správa osobních nádraží). „Poté co přešly budovy pod SŽDC, úkoly rostou a to vyvolalo potřebu personálního posílení o cca 37 lidí, hlavně na stavebních odborech: bude více peněz, bude více lidí, kteří se tím budou zabývat,“ dodal. V závěru svého vystoupení Martin Malý informoval o postupu projednávání směrnice SŽDC č. 75, týkající se posuzování psychické způsobilosti („V reakci na připomínky odborových organizací k původnímu návrhu textu směrnice přijde SŽDC s novým návrhem do 21. 7., my bychom se tím měli zabývat na jednání PV OSŽ SŽDC a následně na dalším společném jednání odborových centrál a SŽDC koncem srpna.“) a také o diskusi k zapojování/nezapojování uzlů do CDP („Podle informací ze včerejšího jednání odborových centrál a SŽDC to bude tam, kde už je schválena projektová dokumentace, realizováno.“). Třešničkou na dortu pak byla informace o novém logu SŽDC, které Martin Malý členům Ústředí OSŽ ukázal.

Informace o dění ve společnosti ČD Cargo (respektive z jednání Dozorčí rady společnosti ČD Cargo) poté prezentoval Radek Nekola (hospodaření se vyvíjí pozitivně, obnova trakce 70 schválena, schválen byl i nákup tří Vectronů, zafungovala vzájemná spolupráce s ČD při využívání pozemků pro jednotlivé vozové zásilky), především pak o dvoudenním společném jednání podnikových výborů OSŽ ČD Cargo a OZŽ při ZSSK Cargo v Třemošnici (v hotelu Kraskov), kterého se kromě obou podnikových výborů zúčastnili i zástupci obou managementů. „Po sedmi letech snažení se nám konečně podařilo sezvat oba podnikové výbory a oba managementy na společné jednání, kde jsme se dotkli i konkrétních problémů, které bychom v rámci otevírání trhu chtěli společně řešit (například sjednocování legislativy pro povolání vozmistr, nebo nábor nových zaměstnanců), abychom si mohli v některých činnostech pomáhat,“ uvedl Radek Nekola.
V této souvislosti Radek Nekola odpověděl i na dotaz z pléna: Jaký byl přínos rotujících ředitelů provozních jednotek? „Rotace splnila svůj účel, na tom se shodli jak sociální partneři, tak i představenstvo společnosti. Všichni předsedové Výborů OSŽ při provozních jednotkách hlavně oceňovali zlepšení sociálního dialogu a přístup k řešení některých dlouhodobých problémů. Jako příklad bych mohl uvést dvouletou žádost o koupi sodobaru pro pracoviště v Mladé Boleslavi: novým ředitelem byl sodobar během týdne naistalován.“

V další části jednání informoval místopředseda OSŽ Miroslav Novotný jak o situaci kolem společnosti OHL ŽS Brno („Firma zastavila propad.“), tak i o nedávné konferenci nedrážních základních organizací (KNZO) v České Třebové, kde v tajné volbě zvítězila Bc. Renata Dousková (získala 82 %), která byla konferencí navržena na místopředsedkyni OSŽ a zároveň zvolena do čela NeRVu. „Já jsem byl zvolen zaměstnancem NeRVu (s podporou 85 % hlasů). Delegáti KNZO dále stáhli na základě vyjádření JUDr. Petra Večeře jeho kandidaturu na předsedu OSŽ, a zároveň padl i návrh na navýšení počtu delegátů, zastupujících NeRV na podzimním sjezdu, o jednoho.“
Závěr bloku věnovanému informacím ze zásadních jednání patřil konferenci Republikové rady seniorů v České Třebové (20. 6.). „Tímto oficiálně děkuji všem, kteří se na zdárném průběhu všech pěti konferencí podíleli, nyní máme definitivně připravené podklady pro přípravu sjezdu,“ shrnul Vladislav Vokoun.

Po přestávce se Ústředí OSŽ zabývalo „permanentním bodem“ posledních měsíců: přípravou sjezdu OSŽ 2017. V rámci tohoto bodu informoval předseda OSŽ Jaroslav Pejša o přípravě volebního řádu VII. sjezdu OSŽ (komise k volebnímu řádu se patrně sejde 22. srpna 2017), Ústředí OSŽ poté schválilo stávajícího výkonného tajemníka Martina Vavrečku do funkce místopředsedy OSŽ pro správu majetku. Informace z komise pro stanovy (která se sešla 6. 6.) shrnul Petr Štěpánek („Zesumarizovali jsme všechny došlé připomínky.“), zpráva o hospodaření svazu se už rovněž zpracovává (komise se sejde o prázdninách). A nakonec Bc. Petr Toman, člen Správní rady Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, informoval o zájmu pojišťovny prezentovat své aktivity na sjezdu.

V další části výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka informoval o stavu akciových společností v majetku OSŽ, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ PhDr. Helena Romanova o Přehledu o stavu členské základny k 1. 1. 2017 (Ústředí OSŽ vzalo obě informace na vědomí), a Barunka Sasínová (pověřená vedením Revizní komise OSŽ) o činnosti RK OSŽ, konkrétně o šetřeních týkajících se úrovně školení. „Požádala jsem paní Romanovou, aby vyjela sestavy účastníků konkrétních školení za poslední dva roky, a požádáme tyto organizace o součinnost.“ Na to vystoupil člen Ústředí OSŽ Miroslav Loužil. „Zúčastnil jsem se dvou školení, které byly předmětem kritiky a obě jsem hodnotil jako dobré. Já ze svého pohledu hodnotím tato školení jako jedna z nejlepších.“

V závěrečném bloku jednání (organizační, různé, závěr) zazněla například informace o vzdělávacích aktivitách za první pololetí letošního roku a návrh vzdělávacích aktivit na pololetí druhé. „Původně byla dohoda, že tyto aktivity (pro druhé pololetí) nebudou velké, ale ukázalo se, že zájem o ně je. Ukázala se obrovská poptávka po školeních, a že je tedy žádoucí tyto aktivity uskutečnit. Proto součástí tohoto materiálu je pestřejší návrh aktivit na druhé pololetí,“ uvedl Vladislav Vokoun.
Členům Ústředí OSŽ byl předán i dopis předsedy ZO OSŽ Pars nova, a. s. (Šumperk) Pavla Horáka, ve kterém jmenovaný oznamuje svoji nespokojenost s činností NeRVu (Nedrážní republikový výbor) a záměr „dočasně pozastavit odvod členských příspěvků“. „Je pro mě nepřípustné, aby ZO stanovovala takováto ultimáta, problémy se mají řešit jednáním,“ řekl Vokoun rezolutně a dodal: „Nelze spojovat odvod členských příspěvků s bytím či nebytím v té které sekci.“ Také pro Radka Nekolu je dopis zklamáním, zvláště když na konferenci v Parsu Šumperk žádné takové výhrady nezazněly. „Není možné překrucovat stanovy a vyhrožovat neplacením členských příspěvků!“. Ústředí OSŽ vzalo informace na vědomí a uložilo představenstvu OSŽ pozvat předsedu ZO OSŽ v Pars nova Šumperk Pavla Horáka na jednání představenstva a vyzvalo tamní ZO OSŽ (v Pars nova Šumperk), aby plnila všechny své povinnosti vyplývající ze stanov OSŽ, včetně odvodu členských příspěvků.

V bodu Různé informoval Petr Toman o doplňovacích volbách do Dozorčí rady ZPMV i o odpolední (ve středu 28. 6.) schůzce zástupců OSŽ se třemi personálními řediteli (ČD, ČD Cargo, SŽDC; JUDr. Ivo Veselý z ČD se nakonec z jednání omluvil) na téma ozdravných pobytů. „Určitě z toho bude výstup,“ dodal.
Michael Mareš
 

Právě přítomno: 522 hostů a žádný gestor