OBZOR ke stažení

Více než dvě hodiny diskutovali v úterý 5. 9. 2017 členové Ústředí OSŽ na mimořádném zasedání na téma zaměstnaneckých jízdních výhod na železnici. Představenstvo OSŽ na jednání Ústředí OSŽ předložilo možné varianty řešení zaměstnaneckých jízdních výhod s vědomím společenské závažnosti projednávané problematiky a s ohledem na odstranění části stávajících následků a předejití budoucím konfliktům plynoucím z transformačních kroků. OSŽ vypracovalo Memorandum o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na další období po roce 2017 a toto Memorandum měli členové Ústředí OSŽ na stole.

Navržené memorandum přináší komplexní řešení problematiky jízdních výhod pro období po roce 2017, které by přineslo nejen nižší navýšení ceny prolongace u rodinných příslušníků a železničních důchodců v porovnání s návrhem ministerstva dopravy, ale také umožnění platnosti režijních jízdenek i ve vlacích vedených Českými dráhami na vlastní obchodní riziko a při současné eliminaci negativního dopadu do hospodaření Českých drah, a nebo také například srovnání podmínek nárokovosti jízdních výhod pro nové zaměstnance SŽDC a dceřiných společností ČD.

Po dlouhé rozpravě nakonec Ústředí OSŽ (všemi hlasy) vyslovilo souhlas s předloženým Memorandem s tím, že upřednostňuje návrh dohody v duchu Memoranda. Ústředí OSŽ proto uložilo Představenstvu OSŽ iniciovat schůzku všech zúčastněných stran za účelem přijetí předloženého memoranda (Ústředí OSŽ uložilo předsedovi OSŽ odeslat ministrovi dopravy dopis, v němž ho požádá o svolání schůzky všech dotčených stran, včetně odborových centrál na téma zaměstnaneckých jízdních výhod) a pověřilo Představenstvo OSŽ, aby dojednalo přijatelné podmínky. Pro Ústředí OSŽ je prioritou udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na další období po roce 2017.

V další části jednání se Ústředí OSŽ věnovalo přípravám podzimního VII. sjezdu OSŽ (návrh změny stanov bude rozeslán všem členům Ústředí OSŽ, aby tento bod mohl být na programu pravidelného zasedání Ústředí OSŽ dne 18. 9.), mimo jiné se diskutovalo i o volebním řádu (během středy 6. 9. bude vypracován konečný návrh, který bude nejprve rozeslán členům představenstva s tím, že nejpozději v pondělí 11. 9. bude rozeslán členům Ústředí OSŽ, aby mohl být rovněž projednán na zasedání Ústředí OSŽ dne 18. 9. (Ústředí OSŽ schválilo, aby komise pro návrh usnesení sjezdu pokračovala i na sjezdu).

Další část jednání byla věnována novému logu OSŽ: „Původní logo vznikalo dost hekticky a proto OSŽ dnes nemá grafický manuál,“ vysvětlil předkladatel návrhu, místopředseda OSŽ, Radek Nekola důvod vzniku nového loga (návrh vychází z původního loga; představenstvo již provedlo selektivní výběr návrhů a Ústředí OSŽ představilo vybrané logo - to je na snímku). „Na sjezdu tedy bude delegátům předloženo k posouzení staré a nové logo,“ dodal Radek Nekola (Ústředí OSŽ hlasováním doporučilo nové logo předložit delegátům sjezdu ke schválení).

Závěr pak patřil mimo jiné organizačním bodům; Ústředí OSŽ mimo jiné vyslovilo souhlas s podporou členů kandidujících v podzimních parlamentních volbách, a to „ve standardním rozsahu“ (například formou rozhovoru zveřejněném v Obzoru či na webu OSŽ).

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 497 hostů a žádný gestor