Příprava VII. sjezdu OSŽ byla nosným tématem programu posledního zasedání Ústředí OSŽ před sjezdem, které se konalo ve středu 25. 10. 2017 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které řídil místopředseda OSŽ Miroslav Novotný (na snímku). V rámci tohoto bodu Ústředí OSŽ mimo jiné projednávalo předsedou OSŽ předložené materiály na VII. sjezd OSŽ: Jednací řád (připomínky byly zapracovány a návrh Jednacího řádu schválen; bude předložen VII. sjezdu OSŽ ke schválení), Program jednání VII. sjezdu OSŽ (předseda OSŽ Bc. Pejša na jednání Ústředí OSŽ předložil jedinou změnu programu; před volbou předsedy OSŽ bude předřazen bod vystoupení kandidátů na předsedu OSŽ - desetiminutové vystoupení kandidátů, každý kandidát na předsedu přednese svůj program, který se pak stane oficiálním dokumentem).

Po projednání dalších připomínek (především od tajemníka PV OSŽ SŽDC Petra Štěpánka) byl návrh Programu jednání VII. sjezdu OSŽ rovněž odsouhlasen. Dále byly projednány návrhy změn Stanov a Zpráva o hospodaření po VI. sjezdu OSŽ v Nymburce. (Ústředí OSŽ souhlasí s předloženou zprávou a doporučuje ji předložit VII. sjezdu OSŽ). V závěru tohoto bloku představil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša ještě jeden materiál (předkládaný Ústředím OSŽ VII. sjezdu OSŽ) obsahující personální složení jednotlivých komisí (pracovní předsednictvo sjezdu, řídící sjezdového jednání, zapisovatelé sjezdu, ověřovatelé zápisu, mandátová, návrhová a volební komise sjezdu) a kandidátů na volené funkce (na předsedu OSŽ, na místopředsedy OSŽ, na místopředsedu OSŽ pro správu majetku, na tajemníky OSŽ, a dále kandidátky na předsedkyni Revizní komise OSŽ a kandidáty do Revizní komise OSŽ, respektive člena Ústředí OSŽ zvoleného konferencí Republikové rady seniorů OSŽ).
Veškeré materiály budou delegátům odeslány (ve středu 25. 10., respektive v případě zprávy o činnosti ve čtvrtek 26. 10.) poštou a zároveň elektronicky. Sjezd bude mít na programu i statuty Podpůrného fondu, Stávkového fondu, Investičního fondu a Sociálního fondu (členové Ústředí OSŽ doporučili sjezdu, aby novému Ústředí OSŽ uložil dopracovat tyto dokumenty v souladu s legislativou).

Informace ze zásadních jednání
Další blok programu (informace ze zásadních jednání) byl věnován úternímu (24. 10.) dopolednímu jednání zástupců odborových centrál na železnici s ministrem dopravy Danem Ťokem o režijních výhodách. Jaroslav Pejša zopakoval příslib ministra dopravy, že během několika dnů ministerstvo vypracuje návrh, který bude mimo jiné obsahovat i větu, že režijní jízdenky budou platit v komerčních vlacích. Předseda OSŽ zároveň potvrdil informaci z médií, že nová cena kuponu na sjednané období se blíží představám odborových svazů. „Přestože včerejší jednání bylo naprosto odlišné od těch předchozích, vidím za tím i některá rizika, jako například možnost otevření zákona 77,“ poznamenal. Podle Vladislava Vokouna, který se výše uvedeného jednání společně s předsedou OSŽ Jaroslavem Pejšou a místopředsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým zúčastnil, bylo jednání "korektní a věcné". „Sice nic písemného nemáme, ale bylo tam přes dvacet lidí, takže nepředpokládám, že si kdokoliv cokoliv dovolí. Naopak předpokládám, že se tady (v budově OSŽ) odborové centrály 6. 11. sejdou a pokud vše bude v souladu s včerejší dohodou, během pěti minut tento dokument podepíší.“
Pozitivní zprávou, respektive posunem ve vztahu k zaměstnancům, je podle Vladislava Vokouna i snaha řešit jízdní výhody u předdůchodců. „Předdůchody vybojovalo OSŽ; požádali jsme, aby bylo akceptováno i zachování jízdních výhod, které zatím musí zaměstnanci odevzdat do úschovy,“ poznamenal.

Informace z dění u jednotlivých podniků odstartoval místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola: „Podnikatelský plán se daří plnit, držíme se plánu, text kolektivní smlouvy byl od zaměstnavatele již předán a jeho úpravy nejsou nijak rozsáhlé; hlavní akcent je na úroveň mezd. Příští týden zahajujeme společné vyjednávání se snahou dokončit proces kolektivního vyjednávání do 5. 12. 2017. Obě strany se ujišťovaly, že mají snahu dovést toto jednání do konce v tomto termínu.“

I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun informoval o podpisu Sociálního fondu na ČD, „aby se nezaplevelovalo kolektivní vyjednávání“. „Je to ve stejných intencích jako v letech minulých s tím, že jsme vylepšili příspěvky na vstupenky a na rekreace z CSF tak (centrální SF), abychom dokázali uspokojit všechny zájemce. Návrh kolektivní smlouvy bude zaměstnavatelem slavnostně předán v úterý 31. 10. na poradě odborových centrál s generálním ředitelem a poté nastane klasický proces: 6. 11. se sejdou odborové centrály a v polovině listopadu začne kolektivní vyjednávání,“ konstatoval s tím, že „očekávání od lidí jsou veliká, ale vyjednávání se smrskne takřka výlučně na debatu o mzdovém nárůstu“.

„Pár informací“ z dění na SŽDC přednesl také místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Mg. Martin Malý: „Kolektivní vyjednávání u nás začalo 26. 9. (2017) předáním návrhu kolektivní smlouvy zaměstnavatelem. Text jsme následně zaslali i všem členům podnikového výboru a republikových rad; první společné jednání s odborovými centrálami a zástupci SŽDC proběhlo ve dnech 16. až 20. 10. v Berouně (více informací na webu OSŽ, v záložce PV SŽDC). Posunuli jsme se, dohodli jsme se už například na navýšení některých příplatků a odměn, nebo na možnosti nabídky jiného pracovního uplatnění s dorovnáním do dosavadní výše průměrného výdělku po dobu jednoho roku v případech, kdy zaměstnanec ztratí zdravotní, psychickou nebo fyzickou způsobilost pro výkon své dosavadní profese. Jsme ale v rozporu ohledně mzdového nárůstu, výkonové odměny i osobního příplatku,“ sdělil mimo jiné.

Místopředseda OSŽ a předseda Nedrážního republikového výboru OSŽ Miroslav Novotný informoval o jednání tripartitní pracovní komise pro veřejné služby a veřejnou správu při Ministerstvu vnitra ČR (ta mimo jiné jednala o zákonu 159/2006, Sb., o střetu zájmů: „Bude vypracovaná nová metodika, všechno to bude v březnu 2018 předloženo k připomínkovému řízení,“ uvedl Novotný.) a o rozbíhajícím se kolektivním vyjednávání. „To začíná ve všech našich firmách a informace nejsou potěšitelné; je stálý zájem o odprodej ŽPSV Uherský Ostroh, znepokojivá je i informace o hromadném propouštění zaměstnanců divize Železnice u společnosti Skanska. Problémy budou i v lounském Legiosu. To jsou všechny jobovky,“ uvedl a dodal: „1. 11. pokračuje kolektivní vyjednávání na Dopravním zdravotnictví, kde snad najdeme shodu v našich požadavcích a zároveň v požadavcích zaměstnavatele,“ poznamenal s tím, že v průběhu jednání Ústředí OSŽ se dozvěděl informaci, že tam končí předseda ZO OSŽ.

Závěr tohoto bloku patřil Vladislavu Vokounovi a zprávám z jednání důchodové komise. „Ta komise byla neskutečně čilá a z našeho pohledu i úspěšná (zastropování důchodového věku na 65 letech).“

Po přestávce přednesl vedoucí ESO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř informaci o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za I. pololetí 2017 (Ústředí OSŽ vzalo na vědomí a uložilo vedoucímu oddělení zveřejnit informaci ve čtrnáctideníku Obzor a vhodnou formou na webových stránkách OSŽ) a dvě žádosti o souhlas s prodejem nemovitostí ZO OSŽ (schváleno).
Závěr jednání patřil Organizačním záležitostem, Informaci Revizní komise OSŽ (Barunka Balážová) a bodu Různé, v němž František Vopátek například upozornil na materiál, které SON (konkrétně SON Plzeň) rozesílají po stanicích. „V těch materiálech není adresátem OSŽ, přesto na mnohých stanicích OSŽ své místnosti má a termín odpovědi je do 30. 10.“ Uvedl a jako perličku z kauzy Pošumavské lokálky (Provozní soubor Šumava) na závěr uvedl, že společnost GW Train Regio nabídla strojvedoucím, kteří vystoupí z Federace strojvůdců, odměnu 25 000 Kč. „Pokud vím, tak 40 strojvedoucích na to kývlo, jedině dva to odmítli,“ uzavřel.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 268 hostů a žádný gestor