OBZOR ke stažení

Poprvé v novém roce se v úterý 9. ledna 2018 sešlo v Praze Vysočanech Představenstvo OSŽ. První jednání, které mělo na programu tradiční body, moderovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková (na snímku). Ta v úvodu přivítala nejen dva nové členy Představenstva OSŽ – Dušana Richtera a Miroslava Maincla, ale i člena Revizní komise (RK) OSŽ Miroslava Škotu, který zaskakoval za nemocnou předsedkyni RK OSŽ Barunku Balážovou.

V rámci kontroly plnění úkolů informoval JUDr. Petr Večeř o rodící se Rámcové dohodě o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění (pojištění majetku a odpovědnosti občanů, pojištění motorových vozidel, cestovní pojištění). „Připravujeme metodiku tak, aby byla adresná a cílená na naše členy,“ uvedl s tím, že jednání s pojišťovnou Kooperativa a CEB jsou konstruktivní a do 31. 3. 2018 by měl být definitivní produkt na stole. „Vůle ze strany obou partnerů k tomu je,“ dodal.

V úvodu Informací ze zásadních jednání informoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý o jednání předsednictva Asociace samostatných odborů (ASO), které se zabývalo návrhem programového prohlášení vlády ještě v původní podobě. „V té době tam nebyla zmínka o existenci sociálního dialogu a dokonce se tam neobjevilo ani slovo odbory,“ uvedl Martin Malý s tím, že ASO, respektive OSŽ, k programovému prohlášení zaslalo připomínky. „A na naše připomínky bylo částečně reagováno, částečně se jim vyhnuli. I přes naše výhrady tam například ponechali myšlenku jednotného tarifu, nicméně jakási podpora národního dopravce tam je,“ dodal Malý.
Jako „šité horkou jehlou“ připadala první verze programového prohlášení vlády I. místopředsedovi OSŽ Vladislavu Vokounovi. „Námi zaslané připomínky k oblasti dopravy ale byly částečně akceptovány. Mrzí nás však, že oprávněný požadavek na řešení redukce přirážky za obnovitelné zdroje pro dopravce provozující ekologicky šetrný druh dopravy zůstal bez odezvy,“ uvedl Vladislav Vokoun a dodal: „Segment železniční dopravy platí na obnovitelné zdroje nesmyslně 700 milionů ročně - byť jsme ekologická doprava, platíme ekologickou daň.“

V další části informovali jednotliví místopředsedové o aktuálním dění ve svých firmách, kolečko načal místopředseda OSŽ Petr Štěpánek informacemi ze SŽDC: „Kolektivní vyjednávání pokračuje 11. 1. se všemi odborovými centrálami a pak se uvidí, co dál,“ prohlásil.

O kolektivním vyjednávání, o kolektivní smlouvě i o školeních (jejich přehled naleznete na webových stránkách OSŽ v sekci jednotlivých Podnikových výborů OSŽ) pak hovořil i I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. „Vyjednávání bylo poměrně složité - všechno jste si ostatně mohli přečíst na webu i v Obzoru. Změn v kolektivní smlouvě je poměrně hodně a jsou pozitivní.“

Místopředseda OSŽ Radek Nekola rovněž mluvil o uzavřené kolektivní smlouvě (její text na webu OSŽ si již stáhlo přes 1200 zájemců; její papírová forma je již v tisku), i o vyúčtování Sociálního fondu: „12. 1. (2018) proběhne jednání se zaměstnavatelem na téma úpravy směrnice pro čerpání. Měli bychom se dostat do stejné úrovně čerpání jako vloni, a také došlo k uzavření kolektivní smlouvy u společnosti UNIPETROL. Jak vidno, tak OSŽ umí uzavírat slušné kolektivní smlouvy i v soukromých firmách a toto je reálná ukázka.“

Kolečko informací ze zásadních jednání uzavřela místopředsedkyně OSŽ a moderující Bc. Renata Dousková informacemi z Nedrážního republikového výboru (NeRV). „V listopadu 2017 jsme vyzvali zaměstnavatele TSS k zahájení kolektivního vyjednávání, ale zatím bez odezvy,“ poznamenala. „Z tohoto důvodu zvažujeme obrátit se na příslušné orgány státní správy.“ V Dopravním zdravotnictví se vše naopak zadrhlo na „nepodpisu“ jiné odborové centrály - OSZSP (Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče). „Těsně před podpisem došlo k tomu, že druhá odborová organizace odmítla kolektivní smlouvu podepsat; další jednání se bude konat se zaměstnavatelem 11. 1. 2018,“ doplnila.

Po přestávce jednání Představenstva OSŽ pokračovalo projednáváním návrhu vzdělávacích aktivit na 1. pololetí 2018 (představenstvo OSŽ vzalo na vědomí návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí roku 2018 s tím, že předseda OSŽ zajistí zapracování návrhu těchto aktivit na první pololetí roku 2018 do rozpočtu nákladů OSŽ a ten pak předloží na jednání Ústředí 18. 1. 2018). Představenstvo OSŽ dále projednalo i návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí 2018 (školení na PC) a uvedené akce schválilo.

V rámci bodu Organizační Představenstvo OSŽ vzalo na vědomí (včetně na jednání představenstva vznesených připomínek) Příkaz předsedy OSŽ k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017, schválilo Návrh výpravy na výstavu FISAIC Photolitera na Slovensku, která se koná ve dnech 1. 2. až 28. 2. 2018 v Žilině, dále mimo jiné schválilo delegaci (zahraniční pracovní cestu) na jednání Výboru USIC a Valnou hromadu USIC, a také účast delegace OSŽ na mezinárodním odborném železničním veletrhu Innotrans Berlín 2018 (Vokoun: „Jakkoliv nerad na tyto a podobné akce jezdím, tak toto považuji za užitečné.“).

V bodu Organizační se dále diskutovalo i o kampani ETF „Stop dumpingu – za bezpečnou a sociální železniční dopravu v Evropě“ (o ní informovala PhDr. Helena Romanova, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ). Představenstvo schválilo předsedu OSŽ koordinátorem této kampaně a uložilo mu postupovat v návaznosti na požadavky ETF a reagovat na základě aktuálních požadavků a vývoje.

V další části přednesl předseda OSŽ svůj návrh uspořádat ve druhé polovině měsíce dubna 2018 setkání nově zvoleného vedení OSŽ se zástupci zahraničních železničních odborových svazů. Pozvánka by měla být koncipována u příležitosti 100 let ČSD a k připomenutí 25. výročí založení stálé konference zemí střední a východní Evropy.

V závěru jednání Představenstva OSŽ pak informoval Miroslav Škota, člen RK OSŽ (který omluvil nemocnou předsedkyni Barunku Balážovou), o plánu kontrol. Závěr jednání patřil zprávám ze zahraničních pracovních cest.

Michael Mareš

Právě přítomno: 524 hostů a žádný gestor