OBZOR ke stažení

Minutou ticha za nedávno zemřelé bývalé funkcionáře OSŽ Miroslava Kapouna a Josefa Šlachtu začalo ve středu 20. 12. 2017 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech poslední letošní zasedání Ústředí OSŽ. To hned v úvodu potvrdilo Petra Štěpánka do funkce předsedy Podnikového výboru OSŽ SŽDC a místopředsedy OSŽ a Miroslava Maincla do funkce tajemníka Podnikového výboru OSŽ SŽDC za řízení provozu (schváleno jednomyslně všemi 28 přítomnými členy Ústředí OSŽ). „Blahopřeji nově zvoleným funkcionářům OSŽ a přeji jim hodně pevných nervů a šťastných chvil při plnění odborářských úkolů,“ popřál moderující místopředseda OSŽ Radek Nekola.

Úvod informací ze zásadních jednání patřil předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému a jízdním výhodám. „Memorandum je podepsáno a nyní máme před sebou samotnou realizační fázi – vlastní prolongaci (došlo k prodloužení prolongačního období) s cílem zajistit administraci komerčního příplatku. Dokud neproběhne období prolongace, tak vám stávající režijka na komerčních vlacích platí,“ řekl Martin Malý mimo jiné. Podle předsedy OSŽ Martina Malého je již známa i výše doplatku na komerční vlaky (690 Kč pro aktivní zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, respektive 350 Kč pro děti a důchodce). To je částka, kterou tedy bude za zaměstnance a jeho rodinné příslušníky hradit zaměstnavatel. I doplatek za přepravu zavazadel (490 Kč) zakoupí svým zaměstnancům zaměstnavatel (ve společnosti ČD Cargo ale tento závazek v kolektivní smlouvě není, poznámka autora). Administraci příplatků na komerční vlaky (prolongační systém) budou mít pak na starosti jednotlivá personální oddělení nebo jiné určené útvary zaměstnavatelů. „Tedy v žádném případě to nebude probíhat u pokladny Českých drah, ale v rovině zaměstnavatel – zaměstnanec. Problematičtější to ale bude organizačně zajistit u důchodců (jisté je, že příplatek na komerční vlaky nebudou zaměstnavatelé hradit rodinným příslušníkům důchodců!), s tím si firmy ještě pohrají,“ dodal Malý a členy Ústředí OSŽ upozornil, že je také možné, že na ministerstvu dopravy bude v budoucnu znovu oprášena myšlenka, že by důchodci nad určitou hranicí věku mohli využívat vlaky za výrazně zvýhodněnou cenu. „Ano, doporučuji si přečíst Programové prohlášení vlády, ambice nové vlády je tento systém dostat pod ministerstvo dopravy a změnit jej tak, aby stačil jeden lístek bez ohledu na to, s kolika dopravci cestující pojede,“ dodal moderující Radek Nekola.

O dění u SŽDC informoval poté místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Petr Štěpánek. „Jsme v patové situaci, zatím nedošlo k dohodě, ani nedošlo k podpisu, zaměstnavatel nám předložil Opatření pro případ nepodpisu nové podnikové kolektivní smlouvy, které bude projednáváno 27. 12. od 9.30 h. Jediný rozporný bod kolektivního vyjednávání je výše tarifů a výše objemu mzdových prostředků (čerpání FKSP je již podepsáno),“ uvedl Petr Štěpánek a Martin Malý k tomu dodal: „Pokud nedojde k podpisu podnikové kolektivní smlouvy, což nemohu vyloučit, bude od 1. ledna platit opatření SŽDC, kdy bude zachována pracovní doba a dovolená včetně KOP, bude uplatněno již dohodnuté navýšení některých příplatků, bude zrušena profesní odměna a uplatní se nově dohodnutý osobní příplatek v kombinaci s jednou tarifní stupnicí, ale celkově dojde pouze k minimálnímu mzdovému nárůstu.“ A zaznělo také, že porada GŘ SŽDC pozastavila implantaci nového loga SŽDC, byť již vyšly kalendáře, na nichž nové logo už je.

Za České dráhy a nepřítomného I. místopředsedu OSŽ Vladislava Vokouna (ten se účastnil jednání vedoucích vyjednávacích týmů na GŘ ČD) o dění u ČD referoval Antonín Leitgeb: „Kolektivní smlouvu podepsanou nemáme, rozpor je podobný jako u SŽDC, ČD by chtěly dát ´kaprovné´ jako ČD Cargo, jinak všechny podrobnosti máte na webu,“ shrnul stručně s tím, že „padla“ výkonová odměna a nahradilo ji osobní ohodnocení (nově bude vyplácena i kompenzace za to, že vlakové a lokomotivní čety nespí doma). „Jediný problém, který máme, je nárůst mezd: zaměstnavatel se pohnul z 1 % na 3 %, odborové centrály z 11 na 9 %, uvidíme, jestli se dneska (20. 12. 2017) někam pohneme,“ dodal.

O situaci u „Nedrážních“ referovala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru Bc. Renata Dousková. „Kolektivní smlouva na Dopravním zdravotnictví ještě podepsána není, ale bude mezi svátky. Došlo však k posunu, zaměstnavatel vyhověl požadavku na zkrácenou pracovní dobu (35 h týdně), 27 dnů dovolené zůstává, jedná se ještě o navýšení benefitů (stravenky, navýšení příplatku za soboty, neděle a pohotovosti nad zákoník práce, apod.),“ sdělila a zmínila i stav kolektivního vyjednávání u ostatních podniků, kde má OSŽ členy, jako například Legios Loco, kde dochází k výraznému navýšení tarifních platů o 10 % a prodloužení délky dovolené o jeden týden. Dále se zmínila i o společnosti TSS, kde byl zaměstnavateli odborovou organizací odeslán požadavek na otevření kolektivního vyjednávání z důvodu neplnění stávající PKS (zaměstnavatel do této chvíle nereagoval na výzvu). V závěru pak Renata Dousková informovala členy Ústředí OSŽ o mezinárodní konferenci Rady seniorů ČR v Praze na téma: „Jak se žije seniorům v ČR“, kde bylo mimo jiné konstatováno, že dochází k poklesu sociálního postavení seniorů – a kde bylo přijato memorandum, týkající se i valorizace důchodů.

Poslední informace ze zásadních jednání přednesl moderující Radek Nekola, který především informoval o (v pondělí 18. 12. 2017) uzavřené kolektivní smlouvě u společnosti ČD Cargo. „Platnou KS si můžete stáhnout z našeho webového portálu. Podařilo se nám přesvědčit ostatní členy dozorčí rady (ČD Cargo) a dosáhli jsme slušného nárůstu do tarifů (mezi 1200 a 1500 korunami) - naší snahou bylo přispět více do nižších tarifů. Naším cílem (cílem zástupců zaměstnanců v DR ČD Cargo) pak bylo neovlivňovat investice, protože ty jsou zárukou budoucnosti společnosti, ale využít ambiciózního podnikatelského plánu. A jsem rád, že jsme udrželi jednotný postup s ostatními odborovými centrálami až do konce,“ uvedl s tím, že kolektivní smlouva na rok 2018 zahrnuje i závazek zaměstnavatele uhradit za zaměstnance a jejich rodinné příslušníky příplatek na komerční vlaky. „Mohu potvrdit, že zaměstnavatel uznal závazek zaplatit 690 Kč za zaměstnance a jejich příslušníky, společnost ČD Cargo ale nebude zaměstnancům přispívat na produkt spoluzavazadla (490 Kč).“

Ústředí OSŽ dále schválilo termínový plán jednání orgánů OSŽ (Ústředí OSŽ) v roce 2018, včetně výjezdního zasedání (Ú-OSŽ) v termínu 17. až 19. 1. 2018 v Rajeckých Teplicích, dále schválilo návrh obsahového plánu zasedání Ústředí OSŽ na rok 2018, či Informace o vzdělávacích aktivitách OSŽ realizovaných ve II. pololetí roku 2017 (jinými slovy: kdy, kde a kolik posluchačů se těchto školení zúčastnilo). Informaci přednesl vedoucí ESO-Ú OSŽ JUDr. Petr Večeř (Ústředí OSŽ vzalo jednomyslně na vědomí). „Nebyly zaznamenány žádné negativní reakce,“ zdůraznil Večeř ve svém projevu, „a obdobný rozsah předpokládáme i v roce 2018,“ dodal.

Členové Ústředí OSŽ poté projednali a jednomyslně schválili Návrh prozatímního rozpočtu OSŽ na období leden až únor 2018 ve výši 2/12 skutečných výdajů roku 2017 (tedy prozatímní rozpočet na první dva měsíce roku 2018). Martin Malý poté informoval o schůzce s předsedkyní Revizní komise (RK) OSŽ Barunkou Balážovou a lektorem Zdeňkem Görnerem a snaze vyřešit některé stížnosti, které v minulosti zazněly na adresu školení pořádaných Zdeňkem Görnerem (nově například na každém školení bude napříště přítomen minimálně jeden člen RK OSŽ). Členové Ústředí OSŽ souhlasili s navrženým postupem při realizaci školení pořádaných Zdeňkem Görnerem a ve spolupráci s RK OSŽ Ústředí OSŽ uložilo předsedkyni RK OSŽ a Zdeňku Görnerovi, jako školiteli, předložit společnou zprávu o průběhu školení pro hospodáře a členy RK ZO OSŽ za 1. pololetí 2018 s důrazem na vyhodnocení rozdělení do skupin (pokročilí, začátečníci) a na možné nedostatky v účetnictví a účetních dokladech ZO OSŽ.

Ústředí OSŽ poté schválilo Návrh novelizace Statutu Nedrážního republikového výboru OSŽ a benefit 500 Kč (formou čerpání služeb) pro členy OSŽ a jejich rodinné příslušníky na týdenní pobyt v hotelech Oddech, Ostrý a Lesní chata v období duben až prosinec 2018, objednaný přes CK ČD travel a to až do vyčerpání rozpočtové částky 350 000 Kč.
Barunka Balážová (předsedkyně RK OSŽ) krátce informovala o činnosti Revizní komise OSŽ (jedna členka požádala ze zdravotních důvodů o uvolnění z funkce). „Rezignaci jsme zatím po dohodě s dotyčnou členkou nepřijali, vyčkáme na vývoj zdravotního stavu, a RK bude zatím fungovat v počtu osmi; nejbližší zasedání je 11. ledna.“ (Ústředí OSŽ vzalo na vědomí ústní informaci předsedkyně RK OSŽ).

Ústředí OSŽ dále vzalo na vědomí splátku dluhu ZO OSŽ MUS, a. s. Petr Toman informoval o zvýhodnění pojištěnců ZPMV (211), kteří budou v roce 2018 čerpat příspěvek Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra na KOP. Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka v závěru informoval členy Ústředí OSŽ o tom, že se OSŽ podařilo již pošesté uspět ve výběrovém řízení na KOP u SŽDC (v ČR to budou tři místa: Jeseník, Darkov, Luhačovice, na Slovensku pak kromě Rajeckých Teplic Trenčianské Teplice a lázně Číž), a také o jednání předsednictva ASO. „Bývalý předseda OSŽ Bc. Pejša oznámil rezignaci na místopředsedu ASO, Martin Malý se stal novým členem předsednictva, v prvním půlroce příštího roku bude svolána valná hromada, která jediná může Martina Malého potvrdit místopředsedou ASO.“


Michael Mareš
 


Právě přítomno: 607 hostů a žádný gestor