OBZOR ke stažení

Opět za účasti personální ředitele GŘ SŽDC Ing. Kouckého a také předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, se 12. 4. Sešli členové Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC dopoledne ke svému řádnému jednání. Členové slovenského PV pak pod řízením své předsedkyně Ing. Dariny Fabuľové jednali se svými dvěma náměstky GŘ ŽSR v jiném prostoru. Při kontrole plnění úkolů předseda PV Petr Štěpánek mimo jiné konstatoval, že problémy s personálním portálem STKR podle informací předsedů ZO trvají.

Předseda OSŽ podal informaci o připravované reformě DKV, kdy k 30. 6. 2018 má být zrušeno dosavadních 5 DKV a namísto nich mají vzniknout 3 oblastní centra provozu a 3 oblastní centra údržby, která však budou řízena centrálně z GŘ. Po dokončení celé plánované transformace DKV by měly z těchto dvou vertikál (provozu a údržby) vzniknout dvě samostatné centrálně řízené organizační jednotky provozu a údržby, vedle již existující jednotky zařízení služeb. Ze strany OSŽ je k těmto navrhovaným změnám jednoznačně odmítavý postoj.

K informaci, která zazněla na posledním jednání RRI OSŽ a týkala se tankování PHM v depech, sdělil Martin Malý, že oznámení termínu pět dní předem souvisí s potřebou zajištění účasti zaměstnance ČD při tankování. Vnímá také nespokojenost, která zaznívá z některých ZO na nedostatečný dosažený mzdový nárůst v letošní uzavřené PKS a nastínil možná řešení, kde najít finanční prostředky pro vyšší nárůst mezd zaměstnanců. Podle jeho názoru je jednou z cest vyvíjení tlaku na potřebné navýšení prostředků ze státního rozpočtu do SFDI, aby mohlo dojít k naplnění oprávněných požadavků na zvýšení mezd zaměstnanců v příštím roce.

Ing. Koucký pak hovořil o ukončení procesu integrace správ osobních nádraží do oblastních ředitelství, kdy jsou jmenováni noví náměstci pro správu majetku a všichni přednostové Správ nádražních budov. Nedošlo ještě ke jmenování nového ředitele OŘ Hradec Králové. Členové PV měli možnost vidět první výtisky informačního letáčku, který se týká prolongace jízdních výhod a je určen pro důchodce SŽDC. Ing. Koucký pak uvedl čerstvé údaje o počtu zaměstnanců, kdy ve srovnání s rokem 2017, kdy byl stav 17 470 zaměstnanců, je v lednu 2018 stav 17 445 zaměstnanců a průměrná mzda za rok 2017 byla ve výši 32 831 tisíc korun. Za leden 2018, kdy ještě nebyla podepsána PKS, je průměrná mzda 33 296 korun, nárůst ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 tak činí 9,02 procent. U profese výpravčí je (ve srovnání se stejným obdobím dvou měsíců) průměrná mzda 35 140 korun, tedy nárůst 7,48 procent.

Další z témat, o kterých personální ředitel hovořil, se týkala opatření ke snížení počtu pracovních míst vedoucích zaměstnanců, nutném dokončení diskuse o rozpočtu prostředků FKSP pro rok 2018, rozpisu objemu nákladů MOON na OJ, analýze možného postupu v odborném vzdělávání, rozběhu realizace kondičních pobytů, kdy je možné čerpat prostředky FKSP na souběžné pobyty pro rodinné příslušníky. Ve vazbě na uzavřenou dohodu SŽDC se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky (ZPMV ČR) je dohodnut příspěvek 1500 korun na kondiční pobyt (navýšení počtu zdravotních procedur pro pojištěnce ZPMV ČR, který SŽDC uhradí a následně vyrovná se zdravotní pojišťovnou). SŽDC jedná také o kalkulaci k realizaci tzv. malých KOP, čtyřdenních pobytů pro zaměstnance, pojištěnce ZPMV, kteří nemají nárok na poskytnutí KOP, vyplývající z jejich profese. Následovala ještě řada dalších informací a s tím spojené dotazy členů na tzv. motivační příspěvek a jaké je jeho čerpání.

Petr Štěpánek pak seznámil členy PV s tím, co bylo projednáno na Republikové radě infrastruktury v Přerově, s návrhem změn ve Statutu RRI a nechal hlasovat o jejich přijetí. Nově už podle přijatého Statutu nejsou členy rady (RRI) zástupci TSS, a. s., nově jsou zastoupeni v nedrážním výboru NeRV. Přítomný inspektor BOZP Ú OSŽ Jaroslav Leština sdělil, že byla vydána příručka BOZP na pomoc dobrovolným inspektorům v OJ, hovořil o problematice předpisu Bp 1 v části, která se týká osamělých zaměstnanců a s Ing. Kouckým si vyjasňoval některé věci, související s řešením a potřebou podání daňového prohlášení při pracovním úrazu.

Na závěr jednání se ještě diskutovalo o mnoha organizačních změnách v SŽDC od jejího vzniku a problémech, které jsou spojeny se změnou názvu odborové organizace. Jak bylo uvedeno v předešlém článku, který se týkal společného večerního jednání českého a slovenského podnikového výboru za účasti hospodářských zástupců SŽDC a ŽSR, je potřebné zmínit také několik vět z vystoupení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, které byly určeny hlavně slovenským kolegům. A na závěr také vystoupení místopředsedkyně OZŽ Ing. Dariny Fabuľové, která popsala jejich kolektivní vyjednávání a seznámila přítomné se situací na slovenské železnici při závěrečném večeru druhého dne.

Martin Malý vysvětlil, jak se vyvíjela situace kolem jízdních výhod, kdy, jak řekl, došlo u nás k reformě v této věci, zejména pokud jde o tzv. komerční vlaky. Přiblížil jednání odborových centrál s vedením Českých drah, SŽDC a ČD Carga, reakci soukromých dopravců na tato jednání a přijatá řešení k prodloužení prolongační doby. V reakci na vystoupení náměstka GŘ pro řízení provozu Ing. Hendrycha pak nastínil svoji představu o řízení provozu v budoucnu, pokračování v dosavadní koncepci, posílení regionálních dispečerských pracovišť a jejich role v propojení RDP pracovišť, uzlů a sídel provozních obvodů. Ing. Darina Fabuľová na závěr setkání vyjádřila radost ze společného setkání a výměny zkušeností a poznatků, kdy je možné čerpat z těchto věcí při dalším vyjednávání. „Tak jako u vás, bylo i naše vyjednávání o PKS složité, protože zaměstnavatel vnesl mezi jednotlivé OC jistou neshodu a museli jsme si vyjasnit řadu věcí mezi sebou,“ řekla Ing. Fabulová s tím, že po sjezdu OZŽ v květnu, kdy nedošlo k větším personálním změnám ve vedení OZŽ, byla posílena pozice podnikových výborů vůči zaměstnavateli. „Zaměstnavatel nás trochu překvapil svým záměrem v průběhu tří let zcela změnit systém odměňování. Přišel se změnou tarifních tříd, zavedl nové tarify, které aplikoval na větší část zaměstnanců a přišel s myšlenkou, že pro něj je v rámci tarifního zařazení prioritní profese, které je nedostatek na trhu práce. Stejně jako u vás je to pozice strojvedoucí, traťový strojník, návěstní mistr, elektromontér, výpravčí. V návrhu zaměstnavatele, který jsme připomínkovali, nám ale chyběl stupeň náročnosti práce, zodpovědnost. Stalo se to, že v některých profesích má podřízený zaměstnanec vyšší tarifní třídu než jeho nadřízený,“ vysvětlila Ing. Fabuľová a uvedla řadu detailů o systému odměňování.

Na závěr pak poděkovala za pozvání na toto společné jednání a poznamenala, že cesta do Kořenova byla pro mnoho členů jejich PV hodně náročná díky přestupům a zpožděným vlakům, těší se pak na další společné jednání, které se uskuteční v příštím roce na Slovensku.

Miroslav GlossPrávě přítomno: 480 hostů a žádný gestor