OBZOR ke stažení

V úterý 7. 8. 2018 se ke svému dalšímu jednání sešlo v pražských Vysočanech Představenstvo OSŽ; jednání tentokrát řídila místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková (na snímku). Po zahájení a nezbytné kontrole plnění úkolů přišly na řadu informace ze zásadních jednání. Ty zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý shrnutím událostí na Českých drahách, které „odstartovala“ v pátek 13. 7. 2018 tisková konference ministra dopravy Dana Ťoka, respektive řídícím výborem uskutečněné změny v Dozorčí radě Českých drah.

Vzpomenul společné prohlášení odborových organizací působících na Českých drahách ze dne 17. července 2018, podle nějž „vystoupení pana ministra, který silně kriticky hodnotil práci stávajícího managementu ve věci přípravy akciové společnosti na další liberalizaci na železnici, poškozují České dráhy, a to může vést k destabilizaci a zhoršení pozice (ČD) v době, kdy České dráhy vyjednávají o zakázkách v krajích na další období“. Martin Malý rovněž připomněl, že důvody, které byly uvedeny na jednání odborových centrál s ministrem dopravy a profesorem Petrem Moosem 30. července, jsou podle názoru odborových centrál zástupné, respektive nejeví se jim jako dostatečný důvod pro odvolání managementu. „Každopádně to jsou věci diskutabilní a na příští schůzce, která proběhne 28. 8., ještě celou řadu našich vznesených připomínek nejen ke stavu Českých drah, ale také k širší problematice liberalizace na české železnici, bude třeba znovu důkladně probrat,“ dodal Martin Malý s tím, že ministr nyní čerpá dovolenou, takže do konání srpnové Dozorčí rady ČD (16. 8. 2018) „se pravděpodobně nic dít nebude“.

Věra Nečasová (tajemnice Podnikového výboru OSŽ při ČD) doplnila informace o organizační změně rozdělení provozu a údržby na ČD a jejích dopadech na zaměstnance. „Žádné katastrofické scénáře se nekonají, toto rozdělení - jak informovali předsedové ZO Ing. Kupce na celostátním Výboru OSŽ bývalých dep - akorát přineslo zmatek v administrativě, ale jinak všechno běží jako dřív, pouze s tím rozdílem, že to bylo nesmyslně rozděleno,“ uvedla s tím, že nyní se chystá útlum některých pracovišť, například v Kolíně (ke grafikonu by se toto pracoviště mělo rušit a zaměstnanci by měli přejít pod DPOV). „Nyní probíhá jednání se zaměstnanci, pokud vím, tak jen jeden jediný zaměstnanec má zájem přejít na pracoviště DPOV v Nymburce. A také se jedná o opuštění (útlumu) Pardubic. Tam ale lidé přejdou bez větších problémů do Hradce Králové,“ poznamenala Nečasová.

Místopředseda OSŽ Radek Nekola informoval o svolaném (na 8. 8. 2018) mimořádném zasedání Dozorčí rady ČD Cargo. „Máme před sebou rozhodnutí o miliardových zakázkách na nákup lokomotiv a vozů,“ poznamenal a telegraficky okomentoval i personální změny v Dozorčí radě ČD. „Samozřejmě máme obavy, aby ten tanec kolem ČD nezasahoval do dění u ČD Cargo. Doufám, že zdravý rozum zvítězí. A pokud jde o hospodaření společnosti za první pololetí, tak podnikatelský plán je plněn a překračován, což je dobrá zpráva pro vlastníka (ČD).“ Radek Nekola mluvil o pokusu některých odborových centrál změnit volební řád do Dozorčí rady (DR) ČD Cargo a svým způsobem tak vyeliminovat OSŽ s pomocí kvót či omezením volebního práva jednoho každého zaměstnance; Radek Nekola v této souvislosti dokonce neváhal použít výraz, že jde o „znásilnění práva“. I o tom se bude jednat v pondělí 13. 8. na schůzce zástupců odborových centrál s managementem společnosti ČD Cargo (jde o oficiální jednání odborových centrál se zaměstnavatelem nad volebním řádem do DR ČDC).

Další řečník, místopředseda OSŽ Petr Štěpánek, uvedl, že od minulého jednání Představenstva OSŽ nedošlo k žádným podstatným změnám u společnosti SŽDC, nicméně v současné době probíhají předběžné konzultace k uvažované centralizaci finančních účtáren (Pardubice, Olomouc), „A také očekáváme, že na jednání odborových centrál (22. 8.) bude zahájena další diskuse o koncepci v segmentu řízení provozu“.

A nakonec místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková informovala o aktuálním dění u nedrážních. „U Dopravního zdravotnictví připravujeme volby do dozorčí rady, připomínkujeme volební řád a zároveň řešíme i otázku BOZP (například pitný režim na jednotlivých poliklinikách),“ uvedla mimo jiné. „A také připravujeme návrh kolektivní smlouvy u TSS,“ dodala a telegraficky uvedla, že se po dlouhodobém úsilí podařilo ustavit odborovou organizaci v Trillexu, že na konci srpna budou v hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích probíhat druhé seniorské hry, tentokrát za účasti družstva nedrážních, a v krátkosti informovala i o oslavách 100 let ČSD v Rajeckých Teplicích.

V další části jednání zástupci společnosti Ela Employee Life Assistant prezentovali svoji poradenskou činnost (je to celosvětově působící poradenská služba pro řešení různých obtížných životních situací zaměstnanců a současně ekonomický nástroj pro zaměstnavatele, kterému by měla zajistit vyšší EBITDA a tedy i více peněz na mzdy pro zaměstnance). Služba je založena na zkušenosti, že pomoc, kterou prostřednictvím ELA zaměstnavatel bezplatně poskytne zaměstnancům při řešení jejich různých obtížných životních situací, se mu následně vrátí ve vyšším výkonu spokojených a motivovaných zaměstnanců „Na západ od našich hranic je využívání služeb ELA standardem ve všech ´slušných´ společnostech,“ řekl jednatel firmy.

V bodě Organizační záležitosti informoval předseda OSŽ Martin Malý o činnosti pracovní komise ke kampani ETF na téma vlakový personál. Brožurka s vtipnými kresbami Petra Urbana, která bude rozdávána ve vlacích, už je téměř hotova. „Omezování vlakového personálu rozhodně není dobrá myšlenka a my jsme se rozhodli věc pojmout s nadhledem a komunikovat tuto problematiku s cestující veřejností odlehčenou formou prostřednictvím obrázků Petra Urbana,“ řekl Malý. Oddělení kanceláře předsedy OSŽ bude i v letošním roce zajišťovat výrobu a distribuci kalendářů a diářů pro členy a funkcionáře OSŽ, novinkou jsou tentokrát nástěnné kalendáře s využitím kreseb Petra Urbana s železniční tématikou určených pro kampaň ETF.

V rámci organizačních záležitostí schválilo Představenstvo OSŽ novelizaci „Směrnice pro hospodaření s finančními prostředky a majetkem OSŽ“ (předloženo na základě úpravy pojmosloví v souladu  s čl. 19 Stanov OSŽ, v platném znění) a uložilo novelizovanou „Směrnici pro hospodaření s finančními prostředky a majetkem OSŽ“ předložit na jednání Ústředí OSŽ 12. 9. 2018 a vydat v elektronické podobě pro potřeby OSŽ.

Představenstvo OSŽ dále schválilo návrh zahraniční pracovní cesty předsedy OSŽ do Gruzie na pozvání předsedy gruzínských železničních odborů, Představenstvem OSŽ byla také schválena 1000korunová dotace na jeden poukaz v podzimních termínech prodloužených víkendových pobytů na hotelu Ostrý na Šumavě; nabídka bude nejprve rozeslána předsedům ZO OSŽ a se zpožděním zveřejněna na www.osz.org a dalšími formami. Představenstvo OSŽ rovněž schválilo setkání zástupců ZAP OSŽ s delegací norských železničních odborů v rámci pracovního setkání v Praze.

V další části jednání Představenstvo OSŽ mimo jiné schválilo návrh delegace na 2. seniorské hry v Rajeckých Teplicích na Slovensku, které se konají ve dnech 28. 8. až 30. 8., návrh výpravy na Mezinárodní mistrovství USIC v maratónu, které se koná v říjnu v Praze, a návrh výpravy na Mezinárodní mistrovství USIC v cyklistice, které se koná ve dnech 12. 11. až 16. 11. 2018 v Bikaneru v Indii.

Informacemi předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové a bodem Různé bylo jednání Představenstva OSŽ po třinácté hodině ukončeno.
Michael Mareš

Právě přítomno: 290 hostů a žádný gestor