Další pravidelné jednání členů Ústředí OSŽ se konalo 24. dubna včele s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým, který celé jednání zahájil. Během kontroly úkolů Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, krátce informoval o průběhu příprav rekonstrukce hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích na Slovensku.

JUDr. Petr Večeř a Dr. Miroslav Kaprálek předložili podrobnou Zprávu jednatele a člena DR CK ČD travel, s.r.o., k činnosti společnosti za rok 2023, který byl podle jejich slov velmi úspěšný. Rekreace byla zajištěna pro více než osmnáct tisíc klientů. Je to o dvacet procent víc jak před „dobou Kovidovou“. V letošním roce má cestovní kancelář zatím rozjezd pomalejší vzhledem k tzv. vládnímu ozdravnému balíčku.

Během jednání byly dále schváleny časový harmonogram přípravy IX. sjezdu OSŽ, který se uskuteční v termínu 7.–8. listopadu 2025 a také záměr uspořádání oslav 35 let OSŽ, které proběhnou na jaře příštího roku.

Dále byly členy ústředí schváleny letošní termíny třídenního školení na PC pro druhé pololetí 2024, a to 24.–26. září, 8.– 10. října a 5.–7. listopadu. Za účelem minimalizace bezdůvodného (skupinového) rušení účasti na školení schválilo Představenstvo OSŽ na svém jednání 9. dubna nový způsob úhrady účastnických poplatků. Účast bude zájemci o školení potvrzena až po úhradě účastnického poplatku na účet OSŽ-Ústředí. V případě neodůvodněného zrušení účastnický poplatek propadá. Poplatek bude vrácen pouze v případě nemoci nebo jiného závažného důvodu, který bude účastník povinen prokázat.

Ve druhé části proběhly tradičně informace ze zásadních jednání. Jako první dostal slovo tajemník podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s.Antonín Leitgeb, předseda PV ČD Štěpán Lev a tajemnice Věra Nečasová byli na jednání dozorčí rady Českých drah. Antonín Leitgeb informoval o výjezdním zasedání, které proběhlo 17.–19. dubna společně se zástupci železničních odborů ze Slovenska, kde se nejvíce zaměřili na vyjednané kolektivní smlouvy. Na Slovensku došlo k uzavření Kolektivní smlouvy do roku 2028 s tím, že nárůst mezd se bude vyjednávat každý rok. Přístup slovenské vlády k železničářům je v posledním roce více příznivější než v minulých letech.

Dne 23. dubna proběhlo jednaní odborových centrál s vedením společnosti ČD, a.s. za účasti ministra dopravy. MD odpovídal na předem zaslané dotazy ve kterých nás nijak pozitivně neuspokojil.

Ministr dopravy kategoricky řekl, že nepřipravuje privatizaci ČD, a.s. Ohledně JMK ministr řekl, že to je výsostné právo JMK, jestli bude nebo nebude na vlacích vlakový doprovod.

Téhož dne proběhlo jednaní ke stravnému, kde zatím nebyla shoda. Zaměstnavatel propočítá navýšení zahraničního stravného do dalšího jednaní a ohledně navýšení tuzemského stravného a stravenek se bude jednat v srpnu 2024.

Stále se řeší aktuální situace v Jihomoravském kraji o zrušení vlakového personálu a uzavření všech pokladen na vlakových nádražích, kromě stanice Brno hl. n. K této tématice připravuje Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s., se sociálně-právním oddělením na dopisech, které budou zasílány na ministerstvo dopravy, zástupcům Jihomoravského kraje a obcím, na Drážní úřad a také Drážní inspekci.

Dne 16. května proběhne setkání zaměstnavatele se zaměstnanci, kde budou představené možné varianty pro uplatnění dotčených provozních a THP zaměstnanců. Na jednání ústředí se na toto téma spustila rozsáhlá diskuze o tom, jak dále postupovat a jak této situaci zkusit zabránit, protože hrozí, že se k tomuto přidají i další kraje.

Tajemnice PV OSŽ ČD Cargo, a.s., Bc. Marta Urbancová informovala přítomné o novinkách u společnosti ČD Cargo – z důvodu poklesu přeprav, přistoupila společnost k prvním ekonomickým opatřením, jakými jsou „šrotace“ nepojízdných a nepotřebných nákladních vozů a lokomotiv. Nechystá se žádné hromadné propouštění, jen jsou nyní oslovováni zaměstnanci, kteří již mají nárok na starobní důchod. Na jednání dozorčí rady z 18. dubna se projednávaly mimo jiné předběžné výsledky hospodaření za 1–3/2024, kdy především v měsíci březnu se zlepšily výkony na síti o čtyři procenta. Schváleno bylo rozdělení zisku z hospodářského výsledku za rok 2023, a tím i příděl do sociálního fondu pro letošní rok. Dále bylo otevřeno připomínkové řízení ke Katalogu zaměstnání – první jednání bude 29. dubna, kde odborové centrály zpracují svůj návrh a v půlce května proběhne jednání se zaměstnavatelem.

Předseda PV OSŽ Správy železnic, s.o., Petr Štěpánek krátce seznámil členy ústředí s tím, že 27. března byly podepsány zásady a rozpočet FKSP. Nepotvrdila se obava ADP, že bude v dubnu vyčerpán příspěvek na rekreaci. Dne 30. dubna proběhne setkání odborových centrál a bude domluvena částka přidělená na jednotlivé OJ. V rámci spolupráce proběhlo společné jednání 17.–19. dubna se slovenskými kolegy, kterých se zúčastnili i generální ředitelé a náměstci pro provoz a infrastrukturu. „Setkání bylo určitě přínosem pro obě dvě strany, neboť jsme se vzájemně mohli poznat, vše probrat a dozvědět se, jak se vyvíjí situace u slovenských kolegů,“ zdůraznil Petr Štěpánek, který by rád tato setkání v budoucnu opět opakoval.

Za Nedrážní republikový výbor vystoupila předsedkyně NeRV Bc. Renata Dousková nejdříve s informacemi o společnosti TSS Hradec Králové, kde je středisko uzavřeno, technika a šest zaměstnanců přemístěno do Borohrádku a základní organizace ukončuje svoji činnost.

Firma TSS Hulín, které má zatím středisko v Lovosicích se stěhuje do Loun. Ve společnosti se řeší nedostatek zaměstnanců. Vedení společnosti nedalo oficiální stanovisko a se základní organizací nekomunikuje.

Základní organizace ve společnosti NYMWAG se zvětšuje o nové členy, společnost individuálně navyšuje mzdy a benefity, ale kolektivní smlouva zatím stále není uzavřena.

SignalMont – dochází zde k desetiprocentnímu navýšení mezd, nepříznivě se projevuje nedostatek zaměstnanců.

Elektrizace železnic – má podepsanou smlouvu i na rok 2025, plošné navýšení stravenek a mzdy u některých zaměstnanců.

Vedoucí KP OSŽ PhDr. Helena Svobodová krátce informovala o jednáních v rámci ETF, která se uskutečnila minulý týden. Dne 16. dubna zasedala poradní skupina pro strojvedoucí, diskutovalo se zejména o ergonomii pracovního místa strojvedoucího a jednotné podobě řídícího pultu. Za OSŽ se jednání zúčastnil strojvedoucí Ing. Pavel Corradini (ZO OSŽ DKV Praha). Dne 17. dubna proběhlo jednání v Evropského parlamentu o nákladní dopravě a následující den 18. dubna se konalo jednání poradní skupiny pro opravárenství, kterého se zúčastnil první místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, a.s., Radek Nekola a tajemnice PV OSŽ při ČD, a.s., Věra Nečasová. Bližší informace z jednání na webu OSŽ a ve čtrnáctideníku Obzor.

Karel Šimáček, předseda Výboru OSŽ AŽD s.r.o, poděkoval za kvalitně uspořádaná školení odborných lektorů OSŽ-Ústředí pro členy OSŽ ve společnosti AŽD zaměřená na pracovně právní problematiku a BOZP. Další poděkování přidala předsedkyně Republikové rady seniorů OSŽ, Danuše Polášková za členy klubů seniorů, kteří si cení příspěvku Ústředí OSŽ na seniorské akce, které pořádají základní organizace.

Za BOZP informoval Pavel Antolič o tom, že Zpráva o činnosti oddělení BOZP za rok 2023 je zveřejněna na webu – stejně tak jako i novinky v legislativě.

Závěrečné slovo si vzal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s informacemi vztahujícími se k dopolednímu zasedání předsednictva tripartity (24. dubna), na kterém se mimo jiné projednávaly návrhy novelizace zákoníku práce, a to tzv. Transpoziční novela evropské směrnice o přiměřených minimálních mzdách obsahující několik spíše pozitivních úprav, která již byla schválena vládou a také tzv. Flexibilní novela zákoníku práce, která teprve bude do vlády předložena po projednání současného stavu.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

 


 

Právě přítomno: 233 hostů a žádný gestor