OBZOR ke stažení

Zahájení, kontrola plnění úkolů, informace ze zásadních jednání; už první tři body z programu středečního (12. 9. 2018) prvního poprázdninového zasedání Ústředí OSŽ, které moderoval místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku stojící), předznamenaly průběh celého jednání, které se tentokrát protáhlo na bezmála šest hodin. Informace ze zásadních jednání, na kterých byli od června do září přítomni zástupci OSŽ, shrnul předseda OSŽ, Mgr. Martin Malý. „V uvedeném období se konaly opakované schůzky s vedením ministerstva dopravy (30. 7., 28. 8.; další proběhne 20. 9.),“ uvedl.

„Vše odstartovalo vystoupení ministra Dana Ťoka (13. 7.) a jeho snaha o výraznou obměnu Představenstva ČD. Pan ministr uvedl, že není spokojen s prací managementu, že nedostatečně připravuje firmu na liberalizaci, ale my tento názor nesdílíme,“ dodal s tím, že „hitem“ posledních dnů jsou síťové služby (například čekárny, úschovny, WC), z nichž některé se ministerstvo dopravy snaží přenést z dopravce na SŽDC. „A diskuse o této problematice byla mimo jiné i obsahem včerejší (11. 9.) malé tripartity.“ Podle Martina Malého by v nejbližších dnech měla SŽDC na základě výsledků jednání s kraji a ministerstvem dopravy předložit vizi takzvaného staničního servisu – tři kategorie stanic, přičemž u těch středních by měly být čekárny povinně hrazeny, u menších stanic by mělo být na úvaze objednatele, zda čekárny chce nebo nechce objednat, a na největších stanicích by každý dopravce mohl mít své pokladny a čekárny. „Upozornil jsem, že problém nebude v tom, že bychom se nyní nedohodli, ale problém bude v okamžiku, kdy se vyčíslí náklady a ty dohody se začnou rozpadat. Toto vidím jako problematické, zatímco představitelé ministerstva dopravy to jako problém nevidí.“
Martin Malý mluvil i o historických zátěžích Českých drah (obranyschopnost státu, nostalgie), které by měly být řešeny v součinnosti s ministerstvy obrany a kultury, zmínil se o ETCS a kritice na adresu Českých drah, že nedostatečně využívají prostředky na osazení ETCS na lokomotivy („Vytýkat to drahám je nesprávné,“ uvedl Malý), a také o navýšení rozpočtu SFDI na nárůst mezd u SŽDC. „Připomínali jsme, že SŽDC by mělo mít ze SFDI dostatek peněz, a to zejména na technické profese, chceme-li udržet stávající nebo přijmout nové zaměstnance, protože jinak ti lidé budou dělat raději u soukromé firmy,“ uvedl Martin Malý a připomněl i akutní (téměř 10%) podstav výpravčích, kdy za stávajícího mzdového ohodnocení se SŽDC nedaří získat nové zaměstnance do této profese a zajištění provozu je dlouhodobě řešeno zvýšenou přesčasovou prací. „V pondělí 24. 9. bude velká tripartita. Vidíme se teď skoro každý týden a aktuální problematiku železnice projednáváme stále důkladněji,“ uzavřel.

„Letos jsme se bohužel nedočkali okurkové sezony,“ těmito slovy začal I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun svůj blok informací ze zásadních jednání, ve kterém shrnul dění v OSŽ z pohledu Českých drah, včetně nešťastného prohlášení ministra dopravy, že se České dráhy málo připravují na liberalizaci. „Do toho zapadá i oznámení bývalého předsedy OSŽ, že nehodlá z Dozorčí rady ČD odstoupit. Věřte na náhody, museli jsme tedy řešit i tuhle agendu,“ prohlásil. České dráhy jsou podle něj v dobré kondici („Pololetí zisk přes 200 milionů korun špatné kondici nenasvědčuje.“), obhájily rating a vyjednávají smlouvy s kraji. „Novináři sice píší o konci monopolu, ale České dráhy přitom ztratily jen 0,3 % výkonů.“ Letmo se Vladislav Vokoun zmínil i o nedostatku zaměstnanců („Myslím si, že tady není jediný zástupce firmy, která by se nepotýkala s nedostatkem lidí.“), jednotném jízdním dokladu, vzájemném uznávání jízdních dokladů či k aktuální obměně managementu Českých drah. „Naše stanovisko: v době kdy České dráhy plní přijatý podnikatelský plán, obhájily rating, mají uzavřenou PKS a stojí před ojedinělou událostí – přesmluvnit víceleté smlouvy, neexistuje jediný relevantní důvod, proč bychom se měli nečinně dívat na obměnu managementu. Dozorčí rada ji přesto včera poměrem hlasů 6:3 prohlasovala.“ Ohledně voleb do Dozorčí rady ČD Vladislav Vokoun připomněl, že kvůli bezprecedentnímu chování Bc. Jaroslava Pejši (který oznámil, že své členství v DR ČD neukončí) došlo ke zdržení kampaně a omezení počtu kandidátů (ze tří na dva). „Doufám však, že volby proběhnou v nějakém rozumném termínu.“

„I Cargo má své problémy,“ načal svoji pasáž Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. „A to je například nedostatečná kapacita dráhy a její využívání. Nekoncepčnost osobní dopravy vytváří tlak na využití kapacity dráhy,“ připomenul Radek Nekola s tím, že hospodaření společnosti je dobré, podnikatelský plán je plněn a výhled do konce roku dává předpoklad jeho splnění. Radek Nekola zmínil mimo jiné i blížící se volby do Dozorčí rady ČD Cargo, které proběhnou 22. až 25. 10., „tedy tak, jak jsme požadovali – to znamená ještě před zahájením kolektivního vyjednávání“. Pokud jde o kolektivní vyjednávání, to by podle Radka Nekoly mělo probíhat klasicky. „Neměl by se nikterak výrazně měnit text PKS, zaměstnavatel ani odbory nevidí mnoho problémových míst,“ řekl Radek Nekola s tím, že základní akcent by měl být na odměňování a na hledání způsobu, jak se vypořádat s pracovním trhem ČR, tedy jak dostat na železnici více zaměstnanců. „V tuto chvíli se společnosti s mimořádným úsilím daří nahrazovat odchody do důchodu, růst přesčasové práce ale naznačuje, že na konci roku bude mnoho provozních zaměstnanců, kteří budou mít vyčerpán maximální limit. Otevřeli jsme také interní normu o ozdravných pobytech, chceme jít cestou postupného snižování (hranice), aby se tento benefit pro nově příchozí zaměstnance stával snadněji dostupný. Navíc se nám prodlužuje produktivní věk zaměstnanců, máme i mnoho pracovníků, kterým je přes šedesát let. Jsme toho názoru, že pro udržení pracovní způsobilosti by na KOP měli jezdit každý rok,“ doplnil.

Dění u nedrážních organizací přiblížila místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková, která začala informací veskrze pozitivní: Po dlouhodobém úsilí je základní organizace ve společnosti Trilex Hrádek nad Nisou právoplatným členem OSŽ. „Jinak jsou další informace už méně radostné: u TSS uvízlo kolektivní vyjednávání na mrtvém bodě, zaměstnavatel nereaguje. Zítra 13 9. se uskuteční konference ZO OSŽ v Hulíně, budeme žádat MPSV o zprostředkovatele,“ uvedla s tím, že probíhají i přípravy voleb do Dozorčí rady Dopravního zdravotnictví, ty se uskuteční 16. a 17. 10. 2018. „Ve spolupráci se zaměstnavatelem připomínkujeme volební řád, zrovna tak jako kandidátní listiny a listiny, které se k těmto volbám vztahují.“ U společnosti CZ LOKO se předpokládá zahájení kolektivního vyjednávání během října; závěrem pak Renata Dousková poděkovala předsedovi RRS (Republikové rady seniorů) Kurtu Mužíkovi za pozvání nedrážních na druhé Seniorské hry v Rajeckých Teplicích.

O jednání odborových centrál na SŽDC, kde byl oficiálně představen záměr centralizace finančních účtáren (k 1. 1. 2019 budou finanční účetní včleněny do CSS – týká se to 65 zaměstnanců), i o racionalizaci a optimalizaci činností správ majetků na jednotlivých OŘ (opět k 1. 1. 2019) informoval moderující místopředseda OSŽ Petr Štěpánek s tím, že v tomto případě zaniknou SBBH a SNB a vzniknou SB (Správy budov) a SOČ (Správy obchodních činností). „Zítra to půjde do Správní rady SŽDC,“ poznamenal. „Nejvíce emocí vyvolal článek z podnikového výboru, ve kterém byla zmínka o převodu síťových služeb. Přitom o tom, co by SŽDC mohlo dělat, ještě nepadlo ani slovo,“ uvedl. Petr Štěpánek také mimo jiné zmínil personální změny na SŽDC k 31. 10. 2018 (skončit by měl Ing. Hendrych, kterého by měl nahradit Ing. Jasenčák). „Novinami to sice proběhlo, ale je to na programu Správní rady SŽDC,“ poznamenal. Podle Petra Štěpánka předloží zaměstnavatel návrh PKS na rok 2019 po 15. 10. 2018, a 27. 9. bude na jednání PV OSŽ SŽDC zvolen vyjednávací tým pro kolektivní vyjednávání.

Michael Mareš

Právě přítomno: 323 hostů a žádný gestor