OBZOR ke stažení

Ve středu 22. 5. 2019 v Domě Bohemika v Praze, jednalo Ústředí OSŽ. Zasedání nejvyššího orgánu mezi sjezdy, které moderoval místopředseda OSŽ Radek Nekola, mělo tentokrát vedle tradičních bodů (jako například Kontroly plnění úkolů, kde bylo mimo jiné konstatováno, že Ú-OSŽ souhlasí s pokračováním v soudních sporech s Ing. Jaromírem Duškem až do pravomocného rozhodnutí soudu v první instanci – soudní jednání bylo odročeno na září tohoto roku) i body zcela netradiční, jako například Přehled o zaměstnanosti a mzdovém vývoji za rok 2018 v zaměstnavatelských subjektech, kde působí odborové organizace OSŽ.

Informace ze zásadních jednání zahájil hlasově indisponovaný předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který členy Ústředí OSŽ stručně informoval jak o jednání s novým ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (na neformální schůzce zástupci OSŽ projednali připomínky OSŽ a dohodli se s ministrem na pokračování dialogu), tak o sjezdu maďarských odborů (více na webu OSŽ). „Aspoň jeden postřeh z Maďarska: V rámci doprovodného programu jsme navštívili dětskou železnici nad Budapeští, kde je provozována úzkorozchodná železnice jako turistická atrakce, a kde vlakový personál jsou děti, jízdenky prodávají děti, výpravčí a výhybkáři jsou děti, a jediný, kdo je tam dospělák, je strojvedoucí. Je to, myslím si, výborná věc, protože děti vidí své vrstevníky dělat věci, které jsou zajímavé a mohou mnohé motivovat pro práci na železnici. Určitě je to dobrý příklad,“ uvedl.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC, mimo jiné referoval o personálních změnách u OŘ Brno a OŘ Plzeň, i o „náboru“ nových zaměstnanců do funkce správce budov. „Kdyby někdo chtěl dělat správce budovy, tak přijímáme zaměstnance,“ poznamenal. Petr Štěpánek mluvil o schváleném prozatímním přídělu prostředků FKSP po provedené delimitaci z důvodu organizačních změn, které vstoupily v platnost od 1. 1. 2019. Předseda PV OSŽ SŽDC také mluvil o převodu činností z DVI na SŽDC. „V rámci novelizace katalogu prací jsou u infrastruktury svolávány pracovní skupiny 13, 14 a 24,“ dodal. Miloš Paleček s Miroslavem Mainclem (tajemníci PV OSŽ SŽDC) poté svého předřečníka doplnili informacemi o přehodnocování činnosti výpravčích, a také o nových uniformách.

Za nepřítomného předsedu PV OSŽ při ČD zaskočil tajemník PV Antonín Leitgeb, který informoval o (posledních dvou) jednáních Dozorčí rady ČD, o „personálních turbulencích“ v Dozorčí radě, na ČD (představenstvo společnosti je opět tříčlenné: Miroslav Kupec, Radek Dvořák, Michal Vereš), o hospodaření ČD (DR byla schválena účetní uzávěrka, jak podle evropských, tak i českých účetních standardů), tak i o modernizaci kolejových vozidel, například o rekonstrukci jednotek řady 440 na dvousystémové.

Renata Dousková (předsedkyně NeRV a místopředsedkyně OSŽ pro nedrážní organizace) nejprve informovala o jednání Dozorčí rady Dopravního zdravotnictví (DR DZ), kde mají zástupci zaměstnanců podle nového zákona tři členy; DR se dále zabývala kompletní výroční zprávou (bude zveřejněna), a došlo i ke změně předsedy DR: místo MUDr. Milana Leckéšiho je nově MUDr. Pavel Frňka. DR DZ se zabývala i připravovanými organizačními změnami, které budou projednány se zástupci odborů. Další materiál, kterým se DR DZ zabývala, se týkal hospodaření a finančních toků ke zlepšení jednotlivých poliklinik.
Zaznělo také, že 7. 5. 2019 proběhlo jednání s insolvenční správkyní z důvodu nevyplacení dubnových výplat zaměstnancům HMS (insolvenční správce blokuje výplaty zaměstnancům). U ŽPSV byl dohodnut nárůst mezd 5 % (zpětně od 1. 1. 2019); u nové ZO OSŽ Dopravního podniku města Brna došlo k uzavření PKS na dva roky s nárůstem 5 % (na přípravě PKS se podíleli zástupci NeRVu OSŽ).

V závěru tohoto bodu (Informace ze zásadních jednání) referoval předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola o jednání Dozorčí rady ČD Cargo i Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo (více zde). Mimo jiné Radek Nekola mluvil o rozdělení zisku a naplňování fondů, o emisi nových dluhopisů (více zde), o tom, že společnost ČD Cargo začíná expandovat do Evropy, což je podle Nekoly krok pozitivní. Radek Nekola mluvil dále o záměru rušit část nákladové kapacity v železniční stanici Libeň a přesunutí nákladní vlakotvorby do dnes utlumené stanice Kralupy nad Vltavou. „Rekonstrukce Libně stála obrovské finanční prostředky, po pěti letech je zase všechno jinak,“ dodal Nekola. „A poslední informace: zahajujeme jednání se společností METRANS (ustavení nové ZO) s návrhem na zahájení kolektivního vyjednávání, protože tato společnost nemá kolektivní smlouvu. Chceme proto okamžitě zahájit kolektivní vyjednávání, jde o poměrně významného nákladního dopravce.“

Závěr pak patřil místopředsedovi pro správu majetku Martinu Vavrečkovi, který členy Ústředí OSŽ informoval ohledně schůzek na téma zastoupení OSŽ v krajských tripartitách. „Nějaké dílčí úspěchy slavíme, například ve formě stálého hosta ve Středočeském kraji.“

Ve druhé části jednání vzali členové Ústředí OSŽ na vědomí Přehled o zaměstnanosti a mzdovém vývoji za rok 2018 v zaměstnavatelských subjektech, kde působí odborové organizace OSŽ, kterou přednesl JUDr. Petr Večeř, vedoucí oddělení OSŽ ESO, a přehled mezd a odměňování u zaměstnavatelských subjektů, kde OSŽ uzavřelo KS (bere na vědomí).
Dalšími body bylo Plnění rozpočtu OSŽ 1-3/2019 (schváleno), Zpráva o poskytování právní pomoci v rámci OSŽ za rok 2018 (zpráva bude zveřejněna v Obzoru č. 15), Přehled o stavu členské základny OSŽ k 1. 2. 2019 (v této souvislosti bylo konstatováno, že členská základna je stabilní a nedošlo k žádnému významnému poklesu počtu členů).
Informace o vývoji pracovní úrazovosti přednesl vedoucí oddělení BOZP JUDr. Petr Kožmín, který kladně ocenil, že se rok 2018 obešel bez smrtelného pracovního úrazu (zpráva bude zveřejněna v některých z nejbližších čísel Obzoru).

V rámci Organizačních záležitostí Ústředí OSŽ udělilo souhlas s prodejem nemovitostí (ZO OSŽ ŽOS Nymburk), vyslechlo informace o vzdělávacích aktivitách OSŽ realizovaných v I. pololetí roku 2019 a návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí roku 2019. Návrh
projednání usnesení Nedrážního republikového výboru OSŽ (ze dne 14. 5. 2019) na odvolání člena Ústředí OSŽ Karla Šimáčka (ZO OSŽ AŽD, montážní závod Brno) a zvolení Oldřicha Sobola (ZO OSŽ OHL ŽS Brno) členem Ústředí OSŽ bylo odloženo na červnové zasedání Ústředí OSŽ.

Ústředí OSŽ dále zadalo úkol Podnikovému výboru OSŽ při ČD projednat rezignaci členky Ústředí OSŽ Jany Štanclové a navrhnout nového člena Ústředí OSŽ, v rámci Informace Revizní komise RK OSŽ pak Barunka Balážová informovala o společném (15. až 17. 5.) jednání RK OSŽ a OZŽ, v Olomouci (čerstvou informací je zpráva, že členka RK Jana Stejskalová chce ze závažných rodinných důvodů ukončit činnost v Revizní komisi).
V rámci bodu Různé mimo jiné Bc. Petr Toman BA (Hons) informoval o tom, že: v pondělí 6. května podepsali předseda správní rady ZP MV ČR Jiří Zmatlík a generální ředitel pojišťovny David Kostka smlouvu o dalším čtyřletém působení Davida Kostky v pozici generálního ředitele ZP MV ČR. Kostka byl opětovně zvolen generálním ředitelem druhé největší zdravotní pojišťovny v zemi koncem dubna na zasedání správní rady. Rozhodnutí bylo jednohlasné. David Kostka řídí ZP MV ČR od roku 2015. Od té doby se pojišťovně podařilo rozšířit počet klientů o 50 000 na současných více než 1,3 milionu, zvýšil se počet tzv. úhradových dnů, po které je pojišťovna bez problému schopna dostát všem svým závazkům ze 14 v roce 2015 na současných 45 dnů. Pojišťovna vytvořila pro klienty asistenční službu Lékař na telefonu a funkci ombudsmana – ochránce práv klientů. Loni ZP MV ČR získala ocenění „Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna“ a jako jediná v zemi je držitelkou mezinárodního prestižního ocenění Czech Superbrands.
Michael Mareš

Právě přítomno: 298 hostů a žádný gestor