OBZOR ke stažení

Tradiční body mělo v úterý 6. 10. 2020 na programu jednání Představenstva OSŽ, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, včetně kontroly plnění úkolů: Regionální mistrovství USIC v golfu v Karlových Varech se sice 5. 10. až 7. 10. koná, ale bez zahraniční účasti; nová Výstava Galerie Bohemika již byla nainstalována v prostorech Domu Bohemika v pražských Vysočanech. Vokoun: „Vernisáž uděláme, až nám to poměry dovolí. Prohlédnout si lze i knihu fotografií z minulé výstavy, která je uložena u tajemnice ČZS Ing. Jarmily Šmerhové.“).

Informace ze zásadních jednání tradičně zahájil zástupce Českých drah, tentokrát nejaktuálnějšími informacemi týkajícími se rozhodnutí ministerstva dopravy ohledně linek R27 a R14 (R27 mají na základě rozhodnutí MD provozovat ČD, linku R14 Arriva). „Za nás to považujeme za velmi neférové rozhodnutí,“ řekl na úvod I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD Vladislav Vokoun s tím, že rozhodnutí ministra dopravy předcházela 1. 10. 2020 videokonference (trvalo cca 1,5 h). „Pan ministr vyslechl všechny výtky, včetně té týkající se transparentnosti zadání, ale nakonec upřednostnil krátkodobé řešení před řešením koncepčním. Přitom České dráhy svoji nabídku koncipovaly s akcentem na trvale udržitelný rozvoj kvality cestování, tedy včetně ETCS. Proto považujeme toto rozhodnutí za nefér, jako nehorázné, které nebere v úvahu dlouhodobé řešení. Opatření bude mít navíc dopad na desítky zaměstnanců,“ řekl dále Vladislav Vokoun s dovětkem, že rozhodnutí ministerstva dopravy je dle názoru OSŽ navíc v rozporu s platnou legislativou a dobrými mravy. „Proto my, jako zástupci zaměstnanců v Dozorčí radě (DR ČD), budeme požadovat, aby DR (ta bude ve čtvrtek 8. 10. 2020) podpořila management ČD, aby podal proti tomuto rozhodnutí námitky. A očekávám, že se tak stane, protože nabídka ČD byla koncipovaná do budoucna. Kdyby totiž ministr myslel svá prohlášení o zlepšování kvality cestování vážně, vypsal by v tomto duchu výběrové řízení na delší časové období, a ta cena by automaticky byla jiná. Takhle stěží můžeme konkurovat Arrivě (dceřiná společnost DB), která dostane z Německa stará vozidla, ale co bude za pět let, nikdo neřeší. Takhle se jen ohýbá právo: původní záměr byl přímé zadání a najednou z toho byl rozstřel.“
V další části se Vladislav Vokoun věnoval kolektivnímu vyjednávání (které má pokračování ve středu 7. 10.). „Oficiálně vedeme jednání o změně PKS, ale vzhledem k okolnostem nabízíme jednání s cílem dohodnout se na dlouhodobějším konceptu. Zaměstnavatel by spíše měl dát lidem signál, že podporuje stabilitu,“ uvedl Vokoun s tím, že ta spočívá například v prodloužení stávající PKS s aktualizovaným mzdovým nárůstem: „Budeme se zaměstnavatelem jednat nejen o změně PKS, ale i o hledání dlouhodobějšího řešení. Naší snahou je v době nejistoty dodat lidem trochu jistoty. Nechceme tlačit na pilu, ale ani nechceme, aby docházelo ke změnám v PKS, a toho, co jsme nasmlouvali v minulosti.“
Podobný přístup OSŽ volí i v případě Sociálního fondu: „Nemá cenu příliš měnit zásady Sociálního fondu. Vedeme jednání v tom smyslu, že by Sociální fond (SF) nedoznal změn s jednou jedinou výjimkou, a tou je Nadace Železnice srdcem. Vstupní kapitál dají České dráhy ještě letos a věřím, že najdeme mechanismus (v zásadách o hospodaření se SF), jak nastavit trvalý přísun. Obecně se diskutuje o 2 % ze Sociálního fondu, je to trvalé řešení, které podporujeme.“
Telegraficky (či formou odpovědí v diskusi) Vladislav Vokoun informoval o uvažovaném zrovnoprávnění zahraniční a domácí rekreace (formou příspěvku), o personálních dopadech a „přetahování lidí“ v souvislosti s předáním linky R14 společnosti Arriva, dále o možnosti zakomponovat (do PKS) právo zaměstnavatele uplatnit v budoucnu institut překážky v práci dle paragrafu 209, či o uplatnění kurzarbeitu, byť zatím jeho podoba není ideální. Závěrem Vladislav Vokoun uvedl, že formálně vyzval ČD, aby připravovaly prolongační rozkaz. „Začínají se množit dotazy ohledně ´režijek´, základem ale je, že není důvod cokoliv měnit. Pokud dojde k posunu u Jihomoravského kraje (JMK), například ve formě 100korunového příplatku, tak je možnost řešit to formou dodatku.“

O jednání odborových centrál se zaměstnavatelem ve společnosti ČD Cargo (16. 9.), na němž se hodnotilo využití paragrafu 209 (detailní rozbor) a Opatření č. 5, informoval Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo. (Nekola: „Průřezově šlo Opatření do všech povolání a všech PJ – jednalo se o 6300 lidí měsíčně, kteří byli aspoň hodinu na paragrafu 209. Kvitoval jsem, že dopad byl co nejvíce rozmělněn a rozložen na co nejvíce zaměstnanců.“). Zaměstnavatel zástupce odborových centrál seznámil i s nově chystaným opatřením pro popis práce z domu. „Není to úplně vyspecifikovaná činnost v naší legislativě, nicméně jsme se dohodli, že se v budoucnu pokusíme o vyspecifikování této činnosti, protože předpokládáme, že se tato forma práce tady asi usadí natrvalo. Pravděpodobně zapracujeme tento institut i do PKS,“ dodal Radek Nekola s tím, že novinkou pak byla prezentace změn typové systemizace PJ a SOKV: „Důvodem je sjednocení činností a eliminace duplicitních činností. Dopady budeme projednávat, ale neznamená to personální otřes (částečně se totiž ruší neobsazené pozice).“
Radek Nekola dále informoval, že zaměstnavatel zatím nepočítá s otevíráním PKS platné do 1. 4. 2021, hovořil o naplnění nadačního fondu Železnice srdcem (prostředky ze Sociálního fondu již byly vloženy do nadačního fondu), o nadcházejícím jednání Dozorčí rady ČD Cargo (ve čtvrtek 8. 10.), které proběhne formou videokonference (Roman Onderka se z důvodu střetu zájmů jako člen Dozorčí rady SFDI vzdal členství v DR ČD Cargo; novým členem DR ČD Cargo je Jan Vrátník), na závěr pak informoval i o tom, že od 1. 10. již ČD Cargo realizuje přepravy nákladů po maďarských kolejích díky licenci ČD Cargo Hungary. U společnosti ČD Cargo také dvě nosné řady (163 a 363) lokomotiv úspěšně absolvovaly zkoušky vlakového zabezpečovače ETCS, což je podle Radka Nekoly pozitivní zpráva pro náběh na hlavních koridorových tratích. „Řešíme ještě řadu 70 (dieselová trakce). Další věc, kterou se zabýváme, je připravenost společnosti na režim ECM (certifikace odborné způsobilosti pro údržbu – nákladní vagony už podle ECM ´jedou´), a co se týče dopadu covidu, tak Evropská komise prostřednictvím evropské směrnice posvětila snížení poplatku za dopravní cestu v období covidu. Evropská komise tedy posvětila, že poplatky lze snížit, nebo dokonce odpustit, a že se tedy nejedná o nedovolenou podporu dopravců, ať už v oblasti osobní či nákladní dopravy,“ uzavřel.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace byl zrušen termín 5. 10. 2020 pro další kolo kolektivního vyjednávání u Správy železnic (ze stejného důvodu bylo zrušeno také výjezdní zasedání PV na Prudké). Další jednání by mělo proběhnout 20. 10. „Jsme dohodnuti, že hodinu před zahájením jednání budeme projednávat katalog zaměstnání a potom kolektivně vyjednávat,“ řekl Štěpánek. Dále pak Petr Štěpánek referoval o probíhajících pobytech KOP. „Na Skalce (hotel OSŽ v Rajeckých Teplicích) je proplácena cena testu. Sledujeme turnusy, je vidět, že díky úhradě covid testu, zaměstnanci na KOP jedou,“ prohlásil.
Petr Štěpánek v závěru okomentoval i jednání ohledně předpisu D1 (vypořádání připomínek), které mělo proběhnout na Kraskově bez účasti zástupců OSŽ (byť bylo nakonec zrušeno), pozvaná byla jen Federace strojvůdců s odůvodněním, že „podala nejzávažnější připomínky“. Petr Štěpánek v této souvislosti vyjádřil nespokojenost s tím, že OSŽ bylo obejito, přestože OSŽ zastupuje výraznou část zaměstnanců a změna předpisu se netýká jenom strojvedoucích, ale i řady dalších profesí. „Kdo a jakým právem posuzuje, zda je ta či ona připomínka závažná nebo nezávažná?“ dodal rozhořčený Radek Nekola.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ, referovala o jednání zdravotní tripartity (30. 9.), které se poprvé zúčastnila jako stálý host, kde se řešila i úhradová vyhláška na rok 2021. „Úhradová vyhláška nepokryje náklady ambulantních specialistů. Řešily se i další problémy, jako například dotační program Ministerstva zdravotnictví, který se týká pouze poskytovatelů lůžkové a sociální péče. Zaměstnanci ambulantní péče se cítí poškozeni, protože tento program nelze ničím nahradit a je určen pouze pro lůžkovou péči. Jinak na Dopravním zdravotnictví se stále jedná (o navýšení tarifních mezd) a také zde (v Italské) stále funguje jedno z odběrových míst (test na covid),“ řekla s tím, že OSŽ se dále zabývá i situací ve společnosti Nymwag Nymburk (připomínky ke mzdovému řádu): „Zaměstnavatel na naše připomínky zatím nereagoval, naopak zaslal ještě pracovní řád, který obsahuje pouze povinnosti zaměstnanců.“ Ve čtvrtek 8. 10. pak proběhne jednání ZV OSŽ při DPMB za účasti vedení Dopravního podniku města Brna (DPMB); 1. 10. byl ve společnosti TSS zahájen mítink se zaměstnanci, další jednání budou následovat: „Zaměstnavatel svým zaměstnancům předkládá nižší mzdové výměry, týká se to THP zaměstnanců, provozních zaměstnanců zatím ne,“ dodala Renata Dousková závěrem.

Pár informací závěrem přidal i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý: „Se vším, co tady bylo řečeno k rozstřelům (linky R27 a R14), souhlasím a ztotožňuji se s tím,“ řekl Martin Malý a dále informoval o valné hromadě Asociace samostatných odborů (ASO), která se konala 1. 10., a na níž byl opětovně zvolen předsedou ASO Bohumír Dufek (Martin Malý je jedním ze tří místopředsedů, v kontrolní komisi je nově PhDr. Helena Svobodová, Martin Vavrečka zůstává tajemníkem ASO), a kde vystoupil (na téma dekarbonizace) i ministr Karel Havlíček, a ministryně Jana Maláčová připomněla úspěchy MPSV, například, že se podařilo zvyšovat minimální mzdu a realizovat program Antivirus.
Martin Malý dále informoval o jednání bezpečnostní komise při ČD (10. 9.), které se zúčastnil a kde se jednalo i o dotažení monitoringu licence strojvedoucích: „Předložil jsem návrh, aby databáze jízd jednotlivých licencí byla přístupná dopravcům, aby každý dopravce věděl o všech jízdách svých strojvedoucích. Ať to je otevřený zdroj dat pro dopravce, kteří by potom mohli lépe činit potřebná opatření pro to, aby nedocházelo k porušování právních předpisů upravujících pracovní dobu strojvedoucích,“ poznamenal. Dále pak Martin Malý referoval o vývoji v kauze „Dušek“. V závěru svého vystoupení se pak věnoval dopravní tripartitě a tématům, kterými by se dle názoru OSŽ měla dopravní tripartita zabývat (vypořádání připomínek ke koncepci veřejné dopravy 2021-2025 a podpora železničních dopravců využívajících závislou trakci), a také režijkám: „Právní analýza je hotová, naše připomínky včetně návrhu OSŽ pro další jednání s Jihomoravským krajem (JMK) byly 17. 9. odeslány Českým drahám, ale zatím se to nikam neposunulo.“

V další části jednání schválili členové Představenstva OSŽ tři dávky z Podpůrného fondu OSŽ a dvě žádosti o právní pomoc zastoupením v řízení před soudem, zabývali se i přípravou VIII. sjezdu OSŽ (Návrhem na změnu místa a termínu konání VIII. sjezdu OSŽ v roce 2021 – místo Olšanky Kongresové centrum Praha 12. a 13. 11., kde jsou reprezentativnější prostory a lepší dostupnost; představenstvo schválilo návrh na změnu termínu a místa). Dále pak členové Představenstva OSŽ schválili Návrh na snížení nájemného nájemcům rekreačních objektů OSŽ v reakci na výrazný výpadek tržeb v důsledku epidemie koronaviru, Návrh na prodloužení smlouvy s firmou, která zajišťuje provoz hotelu Ostrý (Železná Ruda), a návrh zahraniční pracovní cesty na Zasedání výkonného výboru ETF.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 253 hostů a žádný gestor