OBZOR ke stažení

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s doprovodem se sešel 3. 10. 2018 v Břeclavi s rakouskými kolegy pod vedením Gerharda Tauchnera, předsedy Centrální podnikové rady ŐBB Produktion. ŐBB Produktion zodpovídá za trakci a přípravu vypravení 6500 vlaků denně. Tématem schůzky bylo projednání aktuální bezpečnostní problematiky monitoringu pracovní doby strojvedoucích, která je na evropské úrovni středobodem pozornosti v rámci Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF). ETF zastupuje v Bruselu více než 5 milionů pracovníků v dopravě ve 41 zemích.

Inovativní pohled na zvýšení bezpečnosti železniční dopravy za Drážní úřad na jednání prezentoval Ing. Jan Lehovec, ředitel sekce provozně-technické. V podstatě se jedná o naplnění ustanovení nařízení vlády o maximální době strávené ve směně. Není totiž výjimkou, že po směně u jednoho dopravce jdou strojvedoucí na další směnu k jinému dopravci. Unavení a nevyspalí.

Právní úprava pracovní doby a doby odpočinku
Nařízení vlády č. 589 ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, přitom stanovuje, že zaměstnavatel rozvrhne stanovenou týdenní pracovní dobu zaměstnance drážní dopravy tak, aby délka směny nepřesáhla 13 hodin. V případě, že součástí směny je režijní jízda, může délka směny činit nejvýše 15 hodin. Režijní jízda zaměstnance drážní dopravy se započítává do pracovní doby. Zaměstnavatel dále rozvrhne pracovní dobu tak, aby zaměstnanec drážní dopravy měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Odpočinek může být zaměstnanci drážní dopravy zkrácen až na 6 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích za předpokladu, že zaměstnavatel zajistí zaměstnanci možnost spánku na lůžku. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami může být zkrácen za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku.

Ochrana zaměstnanců
Druhý aspekt je, aby strojvedoucí byli chráněni před těmi zaměstnavateli, kteří je nutí k porušování délky pracovní doby. I takový dopravci bohužel existují. A protože v obojím jde o značné bezpečnostní riziko, Drážní úřad inicioval program „Monitoring licencí strojvedoucích“. Program je ve zkušebním provozu a velcí dopravci s ním problém nemají, ozývají se však někteří menší. Drážní úřad proto inicioval změnu Zákona o drahách, kterou by se monitoring zakotvil do právního řádu včetně sankcí v případě porušení podobně jako u práce osádek vozidel v silniční dopravě. Problém si žádá řešení i s ohledem na vysoký průměrný věk strojvedoucích a jejich celkový nedostatek. Vývoj vede k doslova „lovení“ strojvedoucích u velkých dopravců pro zajištění výkonů malých dopravců, a to často i za cenu porušení předepsaných bezpečnostních přestávek a doby odpočinku mezi směnami.

SŽDC koná v zájmu bezpečnosti železniční dopravy
Od letošního grafikonu vlakové dopravy sbírá SŽDC údaje o čísle licence strojvedoucího, které je jedinečné a nezaměnitelné a mění se při každé změně strojvedoucího na hnacím vozidle. Do datového skladu SŽDC má přístup pouze omezený počet zaměstnanců Drážního úřadu. SŽDC povinnost předávat informace o čísle licence strojvedoucích vložila do „Podmínek pro personál zajišťující provoz“ Prohlášení o dráze 2019 ve znění: „Dopravce předá před jízdou vlaku do IS SŽDC číslo licence každého strojvedoucího, který řídí činné hnací vozidlo na vlaku".

Malý dopravce proti závaznému sběru dat
Dopravce MBM napadl předmětný odstavec u Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) s tím, že zákon o dráhách dává provozovateli dráhy, tedy SŽDC, toliko možnost udílet dopravcům při organizování drážní dopravy pokyny pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Předávání čísla licence před jízdou každého vlaku do IS SŽDC není podle MBM pokynem ve smyslu zákona o dráhách.

K tomu se SŽDC vyjádřila, že napadená část textu byla do prohlášení o dráze vložena rozhodnutím Drážního úřadu ze dne 8. srpna 2017 vydaného v rámci správního řízení ve věci přezkoumání Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2018.
Přehled údajů, které je dopravce povinen provozovateli dráhy jako nezbytné minimum předat, je stanoven v Rozhodnutí Komise (2012/757/EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provozování a řízení provozu“ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES ve znění Nařízení Komise (EU) 2015/995/EU (TSI OPE), a to konkrétně v článku 4.2.2.7.2. Z tohoto článku však neplyne, že by po dopravci nemohly být žádány i údaje další. Podle zákona o dráhách je provozovatel dráhy povinen provozovat dráhu pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy podle pravidel pro provozování dráhy a úředního povolení. Provozovatel dráhy je tedy povinen zejména organizovat drážní dopravu tak, aby byla plynulá a bezpečná, a stanovit, mimo jiné, podmínky přístupu na dopravní cestu. Provozovatel dráhy je také povinen dle vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách (dále jen „vyhláška“), přijímat opatření k předcházení mimořádným událostem a zajišťovat pravidelnou kontrolu jejich plnění.

Povinností dopravců je zajistit, aby drážní vozidla na dráze celostátní a regionální řídily osoby, které mají platnou licenci strojvedoucího. Vzhledem k povinnostem provozovatele dráhy a dopravců lze považovat požadavek provozovatele dráhy na sdělení čísla licence strojvedoucího, jako jednu z podmínek přístupu na dopravní cestu v rámci prohlášení o dráze, za legitimní a přiměřený.
S ohledem na skutečnost, že od vydání předmětného rozhodnutí Drážního úřadu, tj. od 8. srpna 2017, nedošlo ke změně vztažné legislativy, SŽDC považuje argumentaci Drážního úřadu za stále platnou a s ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 správní řádu, tedy i napadený text kapitoly 2.8 Prohlášení o dráze 2019 za souladný se zákonem o dráhách. V opačném případě by došlo ke zpochybnění argumentace Drážního úřadu a jeho rozhodnutí v rámci správního řízení ze strany ÚPDI. SŽDC by tak měla dvě odlišná rozhodnutí dvou správních úřadů v téže věci, což by bylo v rozporu s ustanovením správního řádu.

Regulátor ÚPDI striktně podle zákona
ÚPDI ve stanovisku z 23. 2. 2018 sice uznává, že SŽDC má povinnost provozovat dráhu pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy a povinnost přijímat opatření k předcházení mimořádným událostem a zajišťovat pravidelnou kontrolu jejich plnění. Za tímto účelem musí provozovatel dráhy mít osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy.
ÚPDI souhlasí s názorem SŽDC, že dopravce má povinnost zajistit, aby drážní vozidla řídila osoba s platnou licencí a s platným osvědčením strojvedoucího. Osvědčením dopravce dokládá, že má splněné podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování drážní dopravy. I podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství. „Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury jsou povinni zajistit a kontrolovat platnost licencí a osvědčení strojvedoucích, které zaměstnávají nebo s nimiž uzavřeli smlouvu. Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury zavedou systém dohledu nad činností svých strojvedoucích. V případě, že výsledky dohledu zpochybní způsobilost strojvedoucího k výkonu činnosti a zachování platnosti licence nebo osvědčení, přijme železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury neprodleně nezbytná opatření“. Dohled nad strojvedoucími tedy vykonává sice kromě dopravce i provozovatel infrastruktury, ovšem pouze nad svými vlastními zaměstnanci. Z uvedeného tedy vyplývá, že podle ÚPDI provozovatel dráhy není oprávněn zajišťovat bezpečnost prováděním kontrol, které jsou v kompetenci dopravce nebo příslušného úřadu členského státu, nýbrž pouze vlastních zaměstnanců.

Navíc je třeba podle ÚPDI vzít v úvahu skutečnost, že číslo licence strojvedoucího je osobní údaj, vedený v rejstříku licencí strojvedoucích, který vede Drážní úřad. Přístupová práva do rejstříku licencí strojvedoucích lze sice udělit i provozovatelům infrastruktury zaměstnávajícím strojvedoucí, nebo využívajícím jejich služeb, za účelem ověření stavu licencí strojvedoucích. Tento článek uvádí, že příslušné orgány, které vedou rejstřík licencí strojvedoucích, jsou povinny poskytovat, na základě odůvodněné žádosti, zaměstnavateli strojvedoucích informace o stavu těchto licencí. Provozovatel dráhy má přístup do rejstříku pouze u licencí svých vlastních strojvedoucích.

ÚPDI souhlasí s názorem MBM, že stanovení podmínky poskytovat provozovateli dráhy číslo licence, není udílení pokynu dopravci při organizování drážní dopravy, takže ani na základě tohoto ustanovení není provozovatel dráhy oprávněn čísla licencí požadovat.

ÚPDI nesouhlasí s názorem SŽDC, že je povinna v prohlášení o dráze stanovit, mimo jiné, podmínky přístupu na dopravní cestu. Zákon o dráhách ukládá přídělci povinnost uvést do prohlášení o dráze pravidla pro přístup na dráhu, která musí být nediskriminační a v souladu s platnými právními předpisy. Zákaz diskriminace se uplatňuje jednak v rámci vztahů mezi dopravci, jednak v rámci vztahu mezi dopravcem a provozovatelem dráhy.

V tomto případě se dopravce MBM cítí být diskriminován tím, že mu provozovatel dráhy prostřednictvím přídělce ukládá povinnost poskytovat osobní údaje svých zaměstnanců za účelem zajištění bezpečnosti. K takovému sběru osobních údajů provozovatele dráhy neopravňuje žádný právní předpis. Provozovatel dráhy je povinen provozovat dráhu pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy, k tomu je povinen vydat ke dni zahájení provozování dráhy vnitřní předpis o odborné způsobilosti a jejího ověřování. Přestože bezpečné provozování drážní dopravy je spjato s bezpečným provozováním dráhy, nevzniká zde právo dopravce na kontrolu plnění kvalifikačních povinností zaměstnanců provozovatele dráhy. Z hlediska kontroly mají dopravce a provozovatel dráhy stejné postavení. Na základě výše uvedeného je sběr dat o číslech licencí strojvedoucích diskriminační vůči dopravcům.
Jelikož zákon o dráhách, ani jiný právní předpis, nenařizuje dopravci poskytovat provozovateli dráhy číslo licence, neexistuje zde zákonný důvod k odepření přístupu ke dráze. ÚPDI souhlasí se SŽDC v tom, že přehled údajů, které poskytuje provozovatel dráhy dopravci, stanovuje článek 4.2.2.7.2 Technických specifikací interoperability – provoz (TSI OPE). Železniční podnik musí zajistit, aby provozovatelé infrastruktury dostali tyto údaje k dispozici před odjezdem vlaku. Mezi poskytovanými údaji se číslo licence strojvedoucího nenachází, k jeho poskytnutí neexistuje ani jiný právní důvod. ÚPDI nesouhlasí s názorem, že SŽDC může požadavky na dopravce neomezeně rozšiřovat.

K vyjádření SŽDC, že uvedený text byl do prohlášení o dráze vložen rozhodnutím Drážního úřadu ze dne 8. srpna 2017 vydaného v rámci správního řízení ve věci přezkoumání Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2018, ÚPDI konstatuje, že přezkum Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2018 pro jízdní řád 2018 není předmětem tohoto správního řízení. ÚPDI upřesňuje tvrzení SŽDC, že napadená část textu prohlášení o dráze byla do prohlášení vložena rozhodnutím Drážního úřadu. Drážní úřad však fakticky pouze nepatrně stylisticky upravil část textu, která již byla v prohlášení o dráze obsažena, a původní text upravenou částí textu nahradil.

Společný postup v Bruselu a prosazení do zákona je nezbytné
Z uvedeného je zřejmé, že prosazení monitoringu licencí strojvedoucích je možné jen změnou zákona. Podle předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého bude OSŽ lobbovat cestou ministra dopravy a zároveň i na evropské scéně prosazovat shodu v rámci sociálního dialogu ETF a následně institucionalizovaný požadavek ETF na Agenturu EU pro železnice (ERA) ke změně v příslušné technické specifikaci interoperability.

Gerhard Tauchner z Rakouských spolkových drah (ŐBB) a odborů VIDA na závěr schůzky poděkoval OSŽ za přípravu, organizaci a kvalitní obsah a výstižně ji zhodnotil, když řekl, že 3. říjen 2018 v Břeclavi se zapíše do historie zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Podle ŐBB a odborů VIDA bude téma prosazeno do sociálního dialogu v rámci ETF. Inovativní program Drážního úřadu na monitoring licencí strojvedoucích považují za velmi efektní a efektivní nástroj ke zvýšení bezpečnosti.

-rš-Právě přítomno: 283 hostů a žádný gestor