V úterý 27. 11. 2018 se za účasti všech zúčastněných stran uskutečnilo druhé jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2019. Hlavním cílem bylo dokončení prvního čtení celého návrhu kolektivní smlouvy a samozřejmě hledání maximální možné shody mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců.

Jednání, které opět trvalo více než tři hodiny, lze s trochou nadsázky rozdělit do dvou nosných tematických bloků. Ten první se týkal rozdílných (zcela legitimních) názorů na podobu jednotlivých bodů kolektivní smlouvy – včetně případného finančního ocenění. Ve druhém bloku zaměstnavatel argumentoval nemožností jednat o návrzích odborových centrál z důvodu neexistence jednotného protinávrhu. O postoji OSŽ k tomuto problému jsem informoval minule. Stále platí, že jsme připraveni jednat o prioritách.

S určitým uspokojením mohu konstatovat, že na závěr dnešního jednání byl ve shodě všech odborových centrál akceptován náš návrh na mimořádné jednání odborových centrál o sjednocení všech variantních návrhu do jednotného stanoviska. Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 29. 11. v dopoledních hodinách. Ve stejný den bude odpoledne pokračovat standardní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem. Za OSŽ chci vyjádřit přesvědčení, že dojde k výraznému posunu v přístupu některých odborových centrál a další jednání se zaměstnavatelem budou vedena v mnohem konkrétnější a předvídatelné podobě.

Stav projednaných kapitol po jednání dne 27. 11.
Kapitola 1.
- Spolupráce s odborovými organizacemi - SHODA

Kapitola 2. - BOZP, sociální oblast, zaměstnanecké výhody - SHODA
(mimo jiné 40 mil. Kč na zlepšení BOZP, penzijní připojištění, zvýšení příspěvku na čištění OOPP o 10 % a Sociální fond)

Kapitola 3. - Zaměstnanost a mzdová politika - SHODA
(mimo jiné výše a podmínky pro přiznání odstupného)

Kapitola 4. - Pracovní doba (překážky v práci) - ČÁSTEČNÁ SHODA; ROZPOR je u bodů 4.2, 4.2.2 a 4.2.3

Kapitola 5. - Všeobecná ustanovení - SHODA

Kapitola 6. - Platnost PKS - SHODA

Příloha 1 PKS - Pracovní doba, pracovní pohotovost a dovolená - ČÁSTEČNÁ SHODA
ROZPOR trvá v článku 1, 3 a 6. U ostatních článků je v zásadě shoda (např. stanovená týdenní pracovní doba – včetně zrušení 38,5 h, rozsah dovolené apod.). U podmínek pro dělené směny hledáme společně se zaměstnavatelem řešení, které by vedlo k zamezení nadužívání tohoto institutu.

Příloha 2 PKS - Řád pro odměňování zaměstnanců ČD - ČÁSTEČNÁ SHODA
ROZPOR trvá v článku 18, 19, 20 a 29. Další zásadní rozpor je v oblasti tabulkové části (tarif, příplatek za praxi, příplatek za práci v noci, příplatek za práci o sobotách a nedělích, příplatek za dělenou směnu, příplatek za režim práce, příspěvek na udržení odborné způsobilosti a kompenzace za obtížnost pracovního režimu.

Příloha 3 PKS - Stravování a náhrady výdajů - SHODA !!!
Pokud bude podepsána kolektivní smlouva, dojde ke zvýšení nominální hodnoty stravenek na 110 Kč.
Sazby stravného budou upraveny v případě nových sazeb vyhlášených MPSV ČR. V průběhu dalšího jednání bude ještě diskutována nově vzniklá situace ohledně tzv. definice „průjezdu domovskou stanicí“, kde doufáme v dosažení oboustranně přijatelného řešení.

Příloha 4 PKS - Poskytování kondičních pobytů – ČÁSTEČNÁ SHODA
Neshoda panuje u bodu 1 (příspěvek zaměstnance 100 Kč/den a upřesnění některých nároků na KOP)

Příloha 5 PKS - Vybraná zaměstnání… - SHODA

Příloha 6 PKS - Odměny za zabránění úniku tržeb - DÍLČÍ SHODA
Zásadní rozpor prozatím trvá nad výpočtovou základnou pro určení výše odměny. Odborové centrály razantně odmítají snížení reálné výše odměny z důvodu zavedení státní slevy.

Příloha 7 PKS - Stanovení délky doby započitatelné praxe - SHODA

Příloha 8 PKS - Zaměstnání, která…. - SHODA

V Praze dne 27. 11. 2018

Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a. s.
 

Právě přítomno: 256 hostů a žádný gestor