OBZOR ke stažení

Téměř čtyři desítky odborníků Českých drah, ČD Cargo, OSŽ, Federace strojvůdců a Cechu strojvůdců, DVI, ČVUT, Dopravní fakulty Jana Pernera, dopravních psychologů a dalších specialistů se 30. 7. 2020 sešly na úvodním jednání Bezpečnostní rady Českých drah. Bezpečnostní rada, jejíž první jednání vedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Václav Nebeský, diskutovala o nedávných mimořádných událostech na železnici, jejich příčinách a řešeních, která mají vést k vyšší bezpečnosti drážní dopravy.

Rada zřídila tři pracovní skupiny, které rozpracují zlepšení podmínek v jednotlivých oblastech činnosti s vlivem na výkon služby a bezpečnost na dráze.

„Z jednání mám velmi dobrý pocit. Jsem přesvědčen, že jsme nastavili kvalitní prostředí pro diskusi nad tématy souvisejícími s bezpečností práce, s vytížením našich zaměstnanců a s dopady současných pracovních a životních podmínek na výkon jejich služby,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČD Václav Nebeský a dodal: „Na ČD zatím nikdy tak reprezentativní skupina odborníků zahrnující drážní specialisty, ale i lékaře z fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, psychology a další odborníky z vědeckých kruhů nepracovala. Věřím, že brzy předloží návrhy, které povedou ke zlepšení bezpečnosti na železnici.“

První skupina pod vedením Moniky Horákové, ředitelky odboru péče o zaměstnance ČD, se zaměří na přípravu nových zaměstnanců i na prohlubování kvalifikace stávajících. Prohloubí se spolupráce se středními školami při přípravě a získávání nových zaměstnanců hlavně do profese strojvedoucí. Skupina se zaměří také na další zlepšování přípravy strojvedoucích v kurzech i na průběžný výcvik zkušených zaměstnanců. V této oblasti budou intenzivně zapojeni rovněž dopravní psychologové a zvýšená pozornost bude věnována zdravotním aspektům, dopadům stresu a jeho prevence.

Druhá pracovní skupina se zaměří na elektronizaci a digitalizaci. Povede ji výkonný ředitel společnosti ČD Cargo Tomáš Tóth a zaměří se na oblast zjednodušení provozní dokumentace, vývoj a využití vhodného softwaru a aplikací, které zvýší bezpečnost provozu a sníží zátěž strojvedoucích při práci s daty a informacemi, kterých dnes dostávají velké množství.

Poslední skupina vedená Tomášem Mohrem, ředitelem odboru provozu osobní dopravy ČD, se bude věnovat úpravě pracovně-právních vztahů a jejich promítnutí do interních předpisů a systémů. Skupina se zaměří na diskutované změny legislativy v oblasti pracovní doby a bezpečnostních přestávek a promítnutí těchto změn například do podnikové kolektivní smlouvy, do systému a pravidel při plánování směn a celých turnusů a bude se věnovat také zjednodušení a zpřesnění předpisů souvisejících s organizací drážního provozu.

Ve všech pracovních skupinách budou aktivně zapojeni zástupci zaměstnanců, odborníci z vysokých škol i z oblasti dopravního zdravotnictví a psychologové. „Pracovní skupiny začnou pracovat ještě během léta a první vyhodnocení jejich činnosti se plánuje na září, kdy se má uskutečnit další zasedání Bezpečnostní rady Českých drah,“ uzavřel Václav Nebeský.

Michael Mareš s využitím tiskové zprávy ČDPrávě přítomno: 232 hostů a žádný gestor