OBZOR ke stažení

Vpravdě historická událost! Svaz osobních železničních dopravců dnes (21. 1. 2022) oficiálně založili čtyři významní hráči v tomto segmentu – společnosti Arriva vlaky, České dráhy, RegioJet a AŽD. Společnými silami chtějí prosadit změny, které povedou k zatraktivnění železnice a ke zvýšení jejího podílu na přepravním trhu. Ambiciózní plán počítá s tím, že v desetiletém horizontu vzroste z dnešních 9 na 14 %. Česká republika by se tak mohla dostat na úroveň vyspělých evropských zemí a přiblížit se Švýcarsku, které dosahuje nejvyššího podílu osobní železniční přepravy v Evropě (19 %).

„Železniční doprava je jedním z prostředků k dosažení uhlíkové neutrality. Její rozvoj patří k prioritám Evropské unie a nové vlády České republiky,“ zdůrazňuje ředitel Arriva vlaky Jiří Nálevka a dodává: „Náš podíl na přepravě cestujících ale neporoste, dokud nebudeme jezdit po kvalitních a dostatečně kapacitních kolejích a pokud se sami aktivně nezapojíme do tvorby státní dopravní politiky, modelů základní dopravní obslužnosti a do přípravy potřebné legislativy.“ SVOD Bohemia bude při rozvoji osobní železniční dopravy významným partnerem pro státní a regionální orgány a organizace, jako jsou Ministerstvo dopravy ČR, Správa železnic nebo objednatelé a koordinátoři veřejné dopravy.

„Když jsme se těsně před aprílem 2016 bavili o založení ŽESNADu, mnozí to považovali za povedený aprílový žert,“ vzpomíná předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik a pokračuje: „A dnes sdružuje přes třicítku subjektů podnikajících v nákladní železniční dopravě a obhospodařujících přes 90 % trhu. Také SVOD Bohemia je otevřený a přidat se k nám mohou další osobní železniční dopravci působící v České republice. Věřím, že náš vliv bude brzy stejně silný jako v případě kolegů z nákladní dopravy.“

Předsedou svazu v tříčlenném představenstvu je společnost Arriva, místopředsedou České dráhy, členem představenstva RegioJet. Výkonným ředitelem SVOD Bohemia se stal Petr Moravec, zkušený manažer s praxí v železniční dopravě působil například ve společnostech Veolia Transport, České dráhy, Abellio nebo National Express. Podle něj mají všichni osobní dopravci na železnici podobné problémy, které ovlivňují jejich fungovaní a kvalitu poskytovaných služeb. Svou situaci mohou zlepšit tak, že spojí síly: „Zásadní je v tomto směru infrastruktura. Na rok 2022 plánuje Správa železnic přes osm set výluk na osmdesáti tratích, což je zhruba třetina všech tratí v České republice. Velké množství plánovaných i neplánovaných výluk, omezená rychlost a nízká kapacita tratí zvyšují riziko, že se cestující kvůli častým zpožděním od vlaků začnou odvracet. Tomu je potřeba předejít,“ říká.

A generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle k tomu dodává: „Jsme připraveni partnerům na straně státu či krajů aktivně pomáhat. Svaz disponuje odbornými kapacitami, můžeme jim poskytovat konkrétní návrhy moderních dopravních řešení a racionálního rozvoje železniční infrastruktury.“

Také další téma, které chce SVOD Bohemia koncepčně řešit, se týká infrastruktury. „Všichni vítáme zvyšování bezpečnosti a zavádění ETCS. Musí ale probíhat ve vazbě na schopnost dopravců vybavit vozidla palubními jednotkami. V rámci spolku chceme získat podporu při instalaci těchto systémů, které svou nákladovostí významně znevýhodňují železnici oproti provozu na silnicích. Zároveň bychom rádi přispěli k tomu, aby implementace ETCS příliš výrazně neomezila kapacitu dráhy, aby zavedení tzv. výhradních provozů ETCS bylo koordinováno s dopravci a kraji a aby nebylo znemožněno v přístupu dopravců na dopravní cestu,“ vyjmenoval další cíle SVOD Bohemia Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet.

Hlavní priority SVOD Bohemia
- zvýšení podílu železnice na přepravě osob v ČR,
- minimalizace dopadů současného stavu tratí, jejich oprav a stavební činnosti na kvalitu služeb cestujícím,
- zkvalitnění infrastruktury, výstavba nových tratí, elektrizace, zkapacitnění tratí a uzlů, plánování a následná výstavba vysokorychlostních tratí (VRT),
- podpora zvyšování bezpečnosti, zavádění ETCS (Evropský vlakový zabezpečovací systém),
- aktivní zapojení do tvorby legislativy, formulace dopravní politiky státu a plánování rozvoje železniční sítě včetně přípravy podmínek pro využití alternativních pohonů drážních vozidel.

Michael Mareš, s využitím tiskové zprávy Svazu osobních železničních dopravců


 

Právě přítomno: 320 hostů a žádný gestor