Všichni drážní dopravci musí dodržovat předpisy a nařízení platná pro lokomotivy, osobní i nákladní vozy a další činnosti. Lze to přirovnat k povinnostem každého motoristy, který přijíždí se svým vozem v předepsaných lhůtách na Stanoviště technické kontroly (STK). Při takových kontrolách se využívá nejmodernější technika, přesto je nadále nezastupitelná role zkušených odborníků, včetně specialistů na defektoskopii. Ti se musí vedle technických znalostí průběžně vzdělávat a k samostatnému výkonu práce potřebují získat nebo obnovovat certifikát podle mezinárodních pravidel a norem. Pro železniční dopravu v České republice uděluje tuto způsobilost jediný certifikační orgán (CPD), který historicky provozují České dráhy. Díky své vysoké profesionalitě získalo akreditaci na dalších pět let.  

Odborníci na defektoskopii dokáží odhalit skryté vady nebo únavu materiálu dříve než dojde k závadě, která může v krajním případě přerůst v nehodu. Proto je nastaven systém pravidelných preventivních defektoskopických zkoušek u mnoha důležitých součástí a konstrukčních celků. Ty se provádějí v různých pěvně stanovených limitech údržbového plánu podle dosaženého kilometrického proběhu nebo podle přesně daných časových lhůt, případně při vyšších stupních oprav. Kromě těchto plánovaných zkoušek se provádějí i mimořádné zkoušky v případě podezření na vznik skryté vady. Mezi nejvýznamnější a mimořádně namáhané části drážních vozidel, které se pravidelně podrobují defektoskopickému zkoušení, jsou především části podvozků s dvojkolím (kola a nápravy). Navzdory nejmodernějším technologiím využívaným v defektoskopii zůstává zkušený odborník nejdůležitějším článkem správného vyhodnocení dat. Proto je nastaven jednotný evropský systém vzdělávání a akreditace vzdělávacích, kvalifikačních a certifikačních pracovišť.

„Defektoskopické zkoušky součástí a konstrukčních celků při údržbě a opravách kolejových vozidel mají svá přesně daná pravidla, která vycházejí z dlouhodobých poznatků chování materiálů, součástí a větších konstrukčních celků. Pravidla vycházejí také z charakteru, průběhu, umístění a rychlostí šíření vad, které vznikají při provozním namáhání drážních vozidel. Velmi důležitým faktorem je tedy správné provedení defektoskopických metod a neméně důležité je správné vyhodnocení indikovaných výsledků. Protože se jedná o předcházení nehod a škod velkého rozsahu, je nezbytná vysoká odpovědnost, poctivost a kvalifikace defektoskopických specialistů. Tyto vlastnosti osvědčuje certifikát, který vydal akreditovaný certifikační orgán. Akreditace (tzn. „Je důvěryhodný“) je vydávána nebo prodlužována, po splnění náročných kritérií, vždy na pět let. Národní akreditor, Český institut pro akreditaci (ČIA o.p.s.), na základě mezinárodní legislativy však i v tomto období provádí průběžný dozor a udržuje celosvětově přístupnou databázi schválených subjektů. Toho využívají zejména zahraniční dopravci k oslovení těch opravců, kteří splňují jejich požadavky nejen v defektoskopii. Dlouhé roky máme příjemný pocit u českých opravců, kteří mají objemné zakázky, např. z Francie, Německa a dalších evropských států, ve kterých je důraz kladen právě na provádění defektoskopie,“ vysvětluje vedoucí hlavního defektoskopického střediska kolejových vozidel Českých drah Vladislava Sekerášová.

Certifikační středisko kvalifikuje a certifikuje personál pro defektoskopii v ultrazvukové, magneticképenetrační metodě a se zvyšujícími se požadavky na rozsah preventivních prohlídek při provozní údržbě a opravách železničních kolejových vozidel se činnost CPD rozšířila také o metodu vizuální.

Jedinečnost CPD, dlouholetá zkušenost jeho personálu a průběžně osvědčovaná nestrannost a nezávislost je poptávaná pro kvalifikaci a certifikaci odborníků i mimo České dráhy a Českou republiku. Více jak třetina z 850 aktivních certifikátů je využívána v privátním sektoru u nás i v zahraničí. Další třetina certifikátů míří do dceřiných společností ČD, a.s., včetně špičkového pracoviště VUZ, a.s.

„Mezi hlavní cíle Certifikačního střediska personálu defektoskopie patří především zabezpečit prováděné činnosti v souladu s normami ČSN EN ISO/IEC 17 024, ČSN EN ISO 9712 a Kodexem UIC 960 V, zajistit odbornou a etickou úroveň držitelů certifikátu, ale také například trvale zajistit nediskriminační přístup k našim službám. V žádném případě tak nerozlišujeme mezi uchazeči o certifikát z Českých drah nebo z externího prostředí,“ zdůrazňuje Vladislava Sekerášová a vysvětluje, jak funguje Středisko nedestruktivního testování u Českých drah: „Hlavní defektoskopické středisko kolejových vozidel je nejdůležitějším pilířem Střediska nedestruktivní defektoskopie Českých drah a jeho řídícím dokumentem je předpis ČD V 26. Druhým pilířem našeho systému je pak Školicí středisko personálu defektoskopie, které zodpovědným a vysoce profesním způsobem připravuje další uchazeče o tento obor ke kvalifikačním zkouškám z defektoskopických metod. Specifická část školení je tam zaměřena nejen na seznámení s konkrétními technologickými postupy zkoušení, ale studenti musí získat rovněž povědomí o konstrukci železničních vozidel a jejich součástí, aby dokázali předvídat a kvalitně vyhodnocovat vznik vad při jejich provozování.“

Základy organizované defektoskopické služby v Evropě je třeba hledat již v polovině minulého století. O tom, že česká (československá) stopa v tomto oboru byla od počátku na úrovni, svědčí fakt, že desítky let starou metodiku defektoskopických zkoušek převzaly postupem času i některé západoevropské železniční společnosti.   

Vznik CPD jako akreditovaného certifikačního orgánu, započal v roce 1998, kdy Mezinárodní železniční unie vydala závazný Kodex UIC 960 V s cílem harmonizovat postupy drážních podniků a organizací všech železnic Evropské unie. Poměrně rychle byly vypracovány základní dokumenty dle normy EN 473 (později EN ISO 9712)  pro kvalifikaci a certifikaci personálu nedestruktivní defektoskopie s požadavky pro železniční opravárenství, které zmíněný Kodex stanovuje. V této souvislosti zřídily České dráhy Certifikační středisko personálu defektoskopie (CPD), které bylo 28. dubna 1999 akreditováno ČIA o.p.s. Praha, jako zodpovědný a nezávislý Certifikační orgán (CO), organizovaný v souladu s požadavky evropské normy EN ISO/IEC 17 024. V období let 1999 – 2005 bylo CPD součástí Technické inspekce GŘ ČD, a.s., v letech 2005 – 2008 bylo organizačně začleněno do vzniklé Technické ústředny Českých drah (TÚČD) a v průběhu roku 2008 se stalo součástí Generálního ředitelství ČD, a.s., Odboru servisu kolejových vozidel – Oddělení specializovaných činností (O12/4).

 

Lukáš Kubát

tiskový mluvčí ČD

Právě přítomno: 1105 hostů a žádný gestor