Ve dnech 7.–9. 12. 2022 jsme v domě Bohemika organizovali pravidelné jednání výboru USIC. Členové výboru se sešli v kompletním složení, tj. prezident USIC Christophe Parel (Francie), viceprezident Jens Lehmann (Německo), generální sekretář Miroslav Kaprálek, pokladník Peter Lienhard (Švýcarsko) a předseda CTT (stálá technická komise) Sébastien Picca (Francie).

V úvodní části jednání jsem představil prezidentovi USIC a členům výboru Radka Nekolu, 1. místopředsedu OSŽ s tím, že v tomto roce v rámci OSŽ převzal mimo jiné i řízení oblasti sportovních aktivit železničářů. Radek Nekola informoval členy výboru o svých představách, jak tuto činnost dále rozvíjet, jak zatraktivnit nabídku železničářům, jak zajistit finanční zázemí apod. Prezident USIC poděkoval za informaci, ocenil záměry Odborového sdružení železničářů do budoucna a neopomněl poděkovat za vytvořené podmínky pro práci Generálního sekretariátu USIC.

Jednání pokračovalo pravidelnými zprávami prezidenta, generálního sekretáře, pokladníka a předsedy CTT. Ve své zprávě jsem informoval o všech činnostech sekretariátu za uplynulé období s tím, že některé naše návrhy a doporučení do budoucna budu prezentovat v dalších bodech jednání.

Pokladník mimo jiné informoval o ukončení spolupráce ze strany dosavadního bankovního ústavu, ke kterému došlo údajně z důvodu změny legislativy pro bankovní převody u mezinárodních organizací zahrnujících mimoevropské subjekty. Nově přejde správa financí USIC na banku PostFinance AG se sídlem v Bernu.

Předseda CTT informoval na základě zpráv delegátů USIC o průběhu mistrovství, která se konala v roce 2022. Velmi dobře byla mimo jiné hodnocena organizace mistrovství USIC v rybaření v září 2022 v Přerově, kterého se zúčastnilo 8 zemí. Byla provedena aktualizace sportovního kalendáře s výhledem do roku 2026 (zveřejněn kompletně na www.usic-sports.org). Komise CTT má své pravidelné zasedání v lednu 2023 v Bratislavě a při diskuzi k programu jednání jsem doporučil nově zvolenému předsedovi soustředit se vzhledem ke snižujícím se počtům účastníků zejména na revizi délky mistrovství s cílem zkrácení a výsledné úspory nákladů.

Hlavním bodem jednání byla pokračující příprava návrhů na změny do budoucna, o které jsem informoval průběžně ve zprávách z předcházejících jednání. Bohužel zatím nedošlo ke shodě v návrzích změn a zejména na poslední pracovní schůzce v říjnu v Berlíně, kde jsem prezentoval názory a návrhy OSŽ, prosazovalo Německo řešení dalších úprav dokumentů, které jsou mimo vymezený rozsah hlavních problémů a nevyžadují okamžité řešení.

Vystoupil jsem kriticky s upozorněním, že diskuze probíhá již druhý rok a stále nemáme shodu v návrzích změn ke schválení. Navíc je plánováno další pracovní jednání v Sofii. Odmítl jsem měnit všechny dokumenty od základu a navrhl k okamžitému schválení zůstat u řešení základních problémů (zejména výše poplatků a příspěvků na mistrovství, zrušení vstupního poplatku nových členů, povinnost členů organizovat mistrovství, minimální počty zemí pro mistrovství USIC). Na podporu mého návrhu jsem nabídl vypracovat konkrétní textový návrh změn v souladu s dosavadními závěry všech diskuzí. Návrh by byl zaslán všem členům výboru a na jednání výboru v Curychu v únoru 2023 projednán a schválen. Tato finální verze by byla rozeslána všem členům USIC s materiály pro VH, která se bude konat v květnu 2023 a jejím úkolem by bylo konečné schválení změn. Připomněl jsem, že všechny země měly několik příležitostí se k problematice vyjádřit a je nutné vše uzavřít a předložit ke schválení. Můj návrh byl podpořen a přijat všemi členy výboru s výjimkou nesouhlasu kolegy z Německa. Stejně tak byl přijat můj následující návrh na zrušení jednání v březnu 2023 v Sofii.

Při projednávání plánu dalších jednání jsem navrhl zařadit na program jednání výboru USIC v únoru 2023 aktuální vývoj v rozsahu mistrovství USIC a soutěží Euro Groupe (regionální mistrovství USIC, resp. „malý USIC“). Na aktuálních číslech jsem dokumentoval stoupající zájem o soutěže Euro Groupe a naopak snižující se účast na mistrovstvích USIC a upozornil na nesoulad s původní myšlenkou organizace sportu v rámci USIC. Návrh byl přijat.

Dobrou úroveň organizačního zajištění jednání a celého pobytu potvrdilo na závěr celé akce poděkování od všech účastníků zasedání. Ocenili organizaci a také podmínky, které OSŽ pro taková mezinárodní setkání má.

Na MO OSŽ je k dispozici k nahlédnutí zápis z celého jednání.

 

Dr. Miroslav Kaprálek,

mezinárodní oddělení OSŽ

 

 

Právě přítomno: 947 hostů a žádný gestor