Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, přátelé,

obracíme se na Vás touto formou, abychom alespoň stručně prezentovali důvody, které vedly Ústředí OSŽ  k rozhodnutí vyzvat členy  OSŽ k podpoře a připojení se ke společném protestní akci zemědělců a Asociace samostatných odborů, která se uskuteční v pondělí 19. února v Praze.

Jako představitelé odborové organizace, která hájí oprávněné zájmy zaměstnanců a také důchodců, bývalých zaměstnanců, chceme vyjádřit protest proti tomu, že  v době, kdy se většina rodin našich členů musí vyrovnávat s tvrdými dopady vysoké inflace a poklesem reálné hodnoty svých mezd či důchodů, přichází vláda  s opatřeními, která ještě více tuto nepříznivou situaci rodin zaměstnanců a důchodců zhoršuje. Máme tím na mysli zvyšování daní a odvodů, omezování zaměstnaneckých benefitů, zhoršování podmínek pro odchod do důchodu či zpomalení jejich valorizace a nejnověji také mediálně prezentovanou podporu některých politiků vládní koalice pro záměr zapracovat v rámci připravované tzv. flexibilní novely do zákoníku práce možnost dávat zaměstnanců výpověď z pracovního poměru bez udání důvodu.

S touto myšlenkou zásadně nesouhlasíme, neboť přinese do rodin zaměstnanců další výrazné zvýšení ekonomické nejistoty z důvodu  obav z možnosti  ztráty  zaměstnání a to zejména u zaměstnanců, kteří jsou nějakým způsobem oproti svým kolegům při výkonu práce handicapováni, jako například lidé, kteří jsou třeba už z důvodu věku o něco pomalejší, nebo lidé třeba častěji nemocní a samozřejmě také rodiče malých dětí, kteří z důvodu péče o rodinu potřebují častěji operativně volno. A samozřejmě také u zaměstnanců, kteří splácejí hypotéky či jiné úvěry a mají obavy o udržení své schopnosti tyto úvěry splácet. Výrazně by se to podle našeho názoru mohlo negativně projevit zejména u firem zaměstnávajících velké počty lidí na podobných pozicích, kde jsou zaměstnanci poměrně snadno nahraditelní. Lze navíc také očekávat, že oslabení ochrany pracovního poměru zaměstnanců povede ke zhoršení podmínek při získávání úvěrů, jelikož většina bank právě zvýšenou ochranu pracovního poměru na dobu neurčitou hodnotí, vedle výše příjmu, věku či majetku žadatele, jako jeden z důležitých prvků bonity zaměstnance při žádosti o úvěrové produkty.

Argumentaci o tom,  že nemožnost snadněji propouštět méně výkonné zaměstnance je snad důvodem stagnace naší ekonomiky považujeme za hodně přehnanou a nepodloženou a navíc rozdílný výkon jednotlivých zaměstnanců je přece určitě lepší řešit především rozdílnou výší jejich odměňování a nikoliv metodou ve stylu televizní soutěže:  Nejslabší - máte padáka!

Navíc v odborné veřejnosti převládá názor, že potíže naší ekonomiky jsou především strukturálního charakteru, neboť řada zaměstnavatelů v ČR bohužel z různých objektivních důvodů zatím nedovede produkovat a s potřebným profitem prodávat dostatek  výrobků či služeb s vyšší přidanou hodnotou.

Stejně tak nám přijde nelogická myšlenka, že by snadnější propouštění mohlo napomoci snadnějšímu získávání kvalitních zaměstnanců pro firmy, kde je jich dlouhodobý nedostatek. Pokud přeci bude někdo propuštěn pro slabší výkon u jednoho zaměstnavatele, není asi příliš pravděpodobné, že u jiného zaměstnavatel se stane důležitou posilou. Spíše se jen stane další zátěží pro systém veřejné sociální podpory.

Dalším důvodem protestu je postup vládní důchodové reformy,kdy vláda dosud prosazuje téměř výhradně pouze úpravy ve směru zhoršování podmínek pro čerpání důchodů. Výrazně zpřísnila podmínky pro odchod do předčasného důchodu, zpomalila valorizaci důchodů a nyní prosazuje další změny v tom  směru, že   důchod budou lidé v budoucnu dostávat později a v poměru k průměrné mzdě nižší než dosud. 

Přes opakované přísliby také dosud vláda nepředložila návrh řešení důchodů pro zatížené profese u kterých oprávněný předpoklad, že zaměstnanci ztratí zdravotní způsobilost pro jejich výkon ještě před dosažením nároku na řádný důchod. Naše návrhy ve směru alespoň výrazněji motivovat firmy, aby více přispívaly zaměstnancům do třetího důchodového pilíře, také zatím zůstávají ze strany vlády nevyslyšeny.

Navíc se ještě nyní nově ve veřejném prostoru objevuje argumentace ze strany některých odborníků NERV, kteří navrhují změnit pravidla pro transformované penzijní fondy v tom směru, aby  nemusely garantovat kladný výsledek hospodaření, jako je tomu dosud. Přitom právě tato garance je zřejmě hlavním důvodem, proč většina střadatelů na penzi spoří právě v těchto fondech, byť jejich výnosy jsou jen velmi malé. Obava ze ztráty prostředků na penzi totiž u většiny lidí zřejmě převažuje nad snahou o získání možných  vyšších výnosů.

Třetím bodem našeho protestu je problematika uplatnění Evropské směrnice o přiměřených minimálních mzdách v podmínkách České republiky.

Ačkoliv tato směrnice zavazuje státy, kde podíl zaměstnanců chráněných kolektivními smlouvami je nižší než 80 %, což je i případ České republiky, k větší podpoře schopností sociálních partnerů, tedy také odborů,  vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy, naše vláda nám namísto zvýšení podpory naopak prosadila zrušení možnosti už tak velmi limitovaného daňového zohlednění  zaplacených členských příspěvků, zatímco u organizací zaměstnavatelů daňovou uznatelnost příspěvků ponechala. Stejně tak ponechala možnost daňového zohlednění u členských příspěvků politických stran nebo příspěvků církvím, kde jsou navíc možnosti daňového odpočtu podstatně vyšší než tomu bylo u odborových příspěvků. Tento postup vnímáme jako velice neférové jednání vůči jedné straně sociálního dialogu, ze kterého je cítit, že vláda ochranu zájmů zaměstnanců prostřednictvím působení odborových organizací, na rozdíl od evropské směrnice, rozhodně nepovažuje za prioritu.

Kromě toho se na rozdíl od vlády a  zaměstnavatelů  domníváme, že by se ČR měla více usilovat o přiblížení se ve směrnici doporučenému nastavení výše minimální  mzdy k hodnotám 50 % průměrné mzdy nebo 60 % mediánu mezd. Nesouhlasíme také s nerovnoměrným zvyšováním jednotlivých stupňů u tzv. zaručených mezd, což má své negativní dopady například na mzdy řidičů veřejné autobusové dopravy.

Konečně čtvrtým bodem našich požadavků je výzva k účinnějšímu postupu vlády proti vysokým cenám potravin a v některých případech také jejich horší kvalitě ve srovnání ze sousedními zeměmi. A právě v tomto bodě se také nejvíce potkáváme s požadavky protestujících zemědělců, kteří jsou přesvědčení, že vláda v tomto směru nevyvíjí dostatečné úsilí a přijedou proto v pondělí do Prahy s návrhy na  provedení konkrétních účinných opatření.

Tolik tedy ve stručnosti naše hlavní požadavky a argumenty


Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, přátelé

pokud s těmito našimi požadavky a argumenty souhlasíte, budeme velmi rádi, pokud Vaši podporu vyjádříte i svou účastí na protestní akci zemědělců a Asociace samostatných odborů  19. února na Malostranském náměstí v Praze.

Děkujeme Vám za pozornost při sledování tohoto videa a těšíme se případně v pondělí na shledanou.

Právě přítomno: 196 hostů a žádný gestor