Nadace Okřídlené Kolo (NOK) vznikla v roce 2004 a u jejího zrodu stáli například Kurt Mužík (někdejší místopředseda OSŽ, dnes předseda Republikové rady seniorů OSŽ a čestný člen Správní rady nadace) a Miroslav Kapoun (někdejší místopředseda OSŽ a poslanec Parlamentu ČR, dnes místopředseda Správní rady NOK). Členové správní a dozorčí rady NOK zastupují prakticky všechny oblasti železnice a jsou jejími zapálenými příznivci.

Hlavním cílem nadace je získávání finančních i nefinančních prostředků pro opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb, zařízení a vybavení. Od 1. února 2017 stojí v čele nadace její ředitel Zdeněk Vysloužil, který má bohaté zkušenosti s manažerskou činností, předsedou devítičlenné Správní rady nadace je výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka, pětičlennou dozorčí radu pak vede František Bureš, generální ředitel Výzkumného ústavu železničního (VUZ). „Všechny, kteří se tím, či oním způsobem na činnosti NOK podílejí a podporují ji, nelze vyjmenovat, o to větší dík opravdu všem patří,“ říká Zdeněk Vysloužil.

Mezi dokončenými projekty, na nichž se nadace podílela, patří například parní lokomotivy řady 464.202 (Rosnička), či 314.303 (Kocúr), ale také salonní vůz následníka trůnu Ferdinanda d´Este z roku 1909, jakož i parní motorový vůz M 124.001(Komarek) z roku 1903. „V současné době pracujeme na projektu obnovy osobního přípojného vozu řady Calm 4 7028 z roku 1936,“ říká ředitel nadace Zdeněk Vysloužil. Jak dále dodává, restaurování tohoto vozu 3. třídy s dřevěnými lavicemi je finančně stejně náročné, jako oprava menší parní lokomotivy. „Nesmírně si proto vážíme všech, kteří se na projektech nadace podílejí – ať již zaměstnanců opravárenských firem, či sponzorů, kteří na tuto činnost přispívají. Neméně záslužná je i činnost všech členů nadace, kteří práci pro NOK vykonávají ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.“

Pro uskutečnění svých cílů přijala nadace plán své činnosti pod názvem Vize 2017, která zahrnuje spolupráci s co nejširším okruhem společností, drážních i nedrážních. „Jednou z našich představ je nová éra spolupráce se SŽDC, od níž si slibujeme zachování historického zázemí i v oblasti budov, či různých zařízení v oblasti technické,“ přibližuje Zdeněk Vysloužil jednu z oblastí Vize 2017. Pokračovat bude dosavadní velice plodná spolupráce s Českými drahami (ČD Nostalgie, ČD DPOV, ČD Telematika) a s dalšími partnery (Škoda Transportation Plzeň, VUZ, ČMŽO Přerov, Národní technické muzeum, AŽD Praha, SŽDC, Railreklam, JLV, Subterra).

Velice důležitá je podle slov ředitele Vysloužila také spolupráce s odborovými organizacemi, především OSŽ, ale také Federací strojvůdců, či Unií železničních zaměstnanců, jakož i s Asociací samostatných odborů (ASO). „Spolupracujeme samozřejmě také s muzeem historických vozidel v Lužné u Rakovníka, jakož i s Moravskoslezským železničním muzeem v Ostravě – poslední společnou akcí byla jízda slavnostního vlaku k výročí Severní dráhy císaře Ferdinanda, či oslavy výročí lázní Jeseník. V červnu byla NOK účastníkem na ostravské výstavě Raildays.“

Ambicí NOK je také zřízení jakéhosi „pevného bodu“ na Moravě, konkrétně v pobočce depa historických vozidel, která se nachází v bývalé motorové remíze v Olomouci hl. n.
Hlavním cílem nadace je již zmíněné zachování historického zázemí železnice ve všech oblastech – hnací a historická vozidla, stavby, železniční zařízení. „Železnice si zaslouží, aby žila i v mysli a srdcích mladé generace – také to je jednou z priorit našeho snažení. Podaří-li se i tímto způsobem přitáhnout mladé lidi k železnici, není třeba mít obavy z její budoucnosti,“ dodává závěrem ředitel NOK Zdeněk Vysloužil.

Miroslav Čáslavský

Bližší informace o NOK lze nalézt na webu www.okridlene-kolo.cz.
 

Právě přítomno: 220 hostů a žádný gestor