Přeloženo, zrušeno, per rollam; možnosti, které už tu v minulosti někdy byly, ale aby jednání nejvyššího orgánu mezi sjezdy – tedy Ústředí OSŽ – probíhalo formou videokonference, to ještě ne, to byla premiéra. „Vyzkoušíme si hlasování, jestli to funguje, pacičky nahoru,“ řekl na úvod svým způsobem netradičního zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 16. 12. 2020 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V zasedací místnosti seděli členové Představenstva OSŽ a dalších 19 členů Ústředí OSŽ se připojilo přes Microsoft Teams. „Není to ideální forma, ale my jsme si to nevymysleli,“ dodal Martin Malý.

Po kontrole plnění úkolů (kde se mimo jiné mluvilo o aktuálním stavu ohledně režijních výhod v JMK: ČD budou s Jihomoravským krajem o tom jednat 20. ledna 2021) přišly na řadu tradičně Informace ze zásadních jednání.

Ty zahájil Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, shrnutím personálních změn schválených 3. 12. 2020 Dozorčí radou (DR) ČD (rezignace Nebeského a Horného, prvně jmenovaný zvolen členem představenstva a místopředsedou představenstva, novým generálním ředitelem zvolen Ivan Bednárik) a změnami souvisejícími s předáním linky R14 společnosti Arriva. „Jako OSŽ jsme dosáhli toho, že DR ČD stojí za managementem, který podal podnět na ÚOHS. Na tomto příkladu vidíte, jak v České republice ´funguje´ právo. Přestože došlo k celé řadě pochybení, linka R14 byla ministerstvem přidělena na dva roky Arrivě,“ řekl Vokoun s tím, že tato změna má pochopitelně i dopady do zaměstnanosti. „Všem zaměstnancům se nabídlo umístění, přesto zhruba dvěma desítkám lidí bude ukončen pracovní poměr, protože jim nabídky nevyhovují.“ Jak dále Vladislav Vokoun informoval, PKS Českých drah bude již brzy vytištěna: „Museli jsme reagovat na určení minimální mzdy (ve druhém tarifu je u ČD zaměstnáno osm lidí, v prvním nikdo), i na výklad ohledně čerpání dovolené v hodinách. A pak jsme ještě čekali na vydání sazeb stravného,“ doplnil s tím, že právě probíhající debata s Ministerstvem dopravy ČR o kompenzacích „je velmi složitá“. „Ale i sami jste určitě zaregistrovali, že nový generální ředitel dopravu hodně posílil.“

Stručnou informaci o dění u společnosti ČD Cargo přednesl Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo: „V tuto chvíli jsme v režimu kolektivního vyjednávání, také my jsme reagovali na legislativní změny a to schválením 3 změny stávající platné PKS. Návrh PKS na rok 2021/2022 jsme již také obdrželi, co se týká změn, zaměstnavatel předložil prakticky totožný návrh stávající kolektivní smlouvy se zapracováním drobných změn vynucených změnou legislativy. Nově zaměstnavatel navrhl nový bod, který zapracovává do PKS institut paragrafu 209 a novou definici směnnosti,“ prohlásil Radek Nekola. Uvedl také, že ve shodě s ostatními odborovými centrálami byl zpracován protinávrh odborových organizací, které působí u ČD Cargo. „Zítra (tj. 17. 12. 2020) máme jednání se zaměstnavatelem, naší snahou je dosáhnout co nejdříve shody nad novou kolektivní smlouvou. Mohlo by to znamenat uklidnění situace a mohli bychom se pak naplno věnovat covidové době,“ dodal.
Co se týče hospodaření společnosti ČD Cargo Radek Nekola poznamenal, že navzdory epidemii „…jsou výsledky za třetí a čtvrté čtvrtletí nad očekáváním“. „Ztráta by neměla být tak veliká, ale dohnat ji nepůjde. V republice nebude mnoho podniků, které by v letošním roce vykazovaly zisk,“ zdůraznil. Dozorčí radou již byl schválen podnikatelský plán na rok 2021, který má ambici skončit v tzv. černé nule. „Společnost by se ráda vrátila k hospodaření s černou nulou, což znamená jistotu pro zaměstnance, co se týče sociálních výhod a mezd nasmlouvaných v PKS,“ uzavřel.

O složitosti dohody u Správy železnic mluvil Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic, který informoval o 1. změně PKS (zvýšení příplatku na střežení pracoviště a navýšení 1. tarifního stupně na 15 200 Kč), která je již dána do tisku. „Každopádně ohledně dalších věcí jsme stále ve sporné situaci, zejména v otázkách FKSP. Jednání (zejména ohledně stanovení limitní částky na sportovní, kulturní akce a hromadně organizované zájezdy) se táhnou, odborové centrály nechtějí přistoupit na limit daný počtem zastupovaných členů. V pátek jsme ustoupili ze svých pozic a nabídli jsme zvýšení limitu pro jednotlivé odborové centrály, ale stejně jsme se nedohodli,“ řekl dále Petr Štěpánek s tím, že aktuální stav je takový, že nejsou a v nejbližší době ani nebudou podepsány jak rámcové zásady čerpání FKSP, tak i zásady C-FKSP. „Další jednání máme na téma FKSP v pátek a uvidíme, jakým způsobem se to posune. Budeme se snažit dodržet usnesení podnikového výboru, v současné době jsme se ale přes všechny ústupky nedohodli.“ Jako pozitivní informaci pak oznámil, že z rozhodnutí generálního ředitele Správy železnic byla po říjnové odměně (5000 Kč) za měsíc listopad vyplacena každému zaměstnanci další odměna 4000 Kč.

Telegraficky pak o dění u Nedrážních (Nedrážní republikový výbor OSŽ) referovala Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRVu: konkrétně u Dopravního podniku města Brna (stále probíhá vyjednávání ohledně pracovního řádu s termínem účinnosti od 1. 1. 2021), ŽPSV (podepsána PKS), TSS (změna pracovní doby); k situaci u Dopravního zdravotnictví poznamenala: „Zaměstnavatel vyplatil dle PKS pololetní odměny plus odměny od majitele Skupiny společnosti AGEL. U DZ, a. s., byla podepsána dohoda ohledně výplaty náhrady mzdy (80% plnění) při uplatnění § 209 ZP. Nyní pracujeme na finálním dodatku č. 2 (úprava minimálních mezd a katalogu zaměstnání),“ řekla a závěrem poděkovala za zaslání materiálu, týkajícího se rozboru výhod a nevýhod stravenkového paušálu: „Zaměstnavatelé se k němu přiklánějí, odbory jsou proti.“

Krátkou informaci o převodu zůstatků z roku 2020 na rok 2021 poté podal (prostřednictvím videokonference) i člen Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons): „Takže na příští rok ty prostředky tam budou a povedlo se i po dohodě navýšit benefit u Správy železnic - na Správě železnic by mohl být nový benefit v podobě až šestidenních krátkých KOPek vnímán jako satisfakce za neuskutečněný pobyt na KOP,“ uvedl Petr Toman a dále referoval o personálních změnách ve Správní radě (k 1. 1. 2021 končí Dr. Petr Mlsna, skončil také profesor Roman Prymula, ten v Dozorčí radě ZPMV z důvodu, že se stal ministrem zdravotnictví, i když byl později z tohoto postu odvolán.).

V závěru Informací ze zásadních jednání informoval předseda OSŽ Martin Malý, který jednání Ústředí OSŽ řídil, o jednání předsednictva ASO (7. 12.), i o plenárním zasedání tripartity (14. 12. 2020) mimo jiné o návrhu směrnice EU o minimální mzdě (Malý: „Evropská směrnice vychází z toho, že záležitosti nastavení minimální mzdy jsou především interních záležitostí jednotlivých zemí, a proto má spíše doporučující charakter. Nicméně obsahuje myšlenku, že by minimální mzda měla postupně směřovat alespoň k 50 % průměrné mzdy dané země. I my budeme tuto myšlenku v rámci ASO podporovat.“) a pomoci firmám postiženým epidemií koronaviru: „Shodli jsme se na tom, že nejdůležitější nástroj ochrany proti prudkému nárůstu nezaměstnanosti je program MPSV Antivirus a minimálně do doby, než bude zaveden kurzarbeit, je důležité v antiviru pokračovat. Pokud vláda někomu nařídí přerušit nebo omezit činnost a zaměstnavatel nařídí částečnou nezaměstnanost, stát na to prostřednictvím antiviru zaměstnavatelům přispívá,“ zdůraznil Martin Malý s tím, že zástupci ASO v tripartitě jsou pro to, aby byl Antivirus prodloužen (i premiér se o to prý zasadí): „A druhá záležitost se týká škol v přírodě, chceme umožnit pobyt dětí v přírodě, myslíme si, že by nebylo od věci organizovat pobyty dětí v přírodě.“
Martin Malý se věnoval i nedávným mediálním výstupům předsedy ASO Bohumíra Dufka na téma situace v odvětví restauratérství a cestovního ruchu, které vzbudily velkou reakci: „Při následné debatě s ním na předsednictvu ASO jsme se shodli, že nemáme na věc shodný názor. Jako představitelé OSŽ nesouhlasíme s názorem, že by stát při stanovování pravidel pomoci firmám, které jsou ekonomicky postiženy dočasnými omezeními nebo přerušením činnosti z důvodu ochrany veřejnosti proti šíření epidemie koronaviru, měl nějak rozlišovat mezi perspektivními a neperspektivními podniky. To je podle názoru OSŽ čistě věc normální konkurence mezi firmami až v době po skončení epidemie. Nyní stát musí z veřejných prostředků spravedlivě pomáhat všude tam, kde ve veřejném zájmu ochrany proti šíření epidemie dočasně omezuje svobodu podnikání.“
Na tripartitě hodně silně rezonovalo také téma ubytování, restaurací a cestovního ruchu s tím, že tento sektor je nejvíce postižen, „…a že by to chtělo nějaký speciální program pomoci. Vláda hned ten den odpoledne přišla s programem o čtyřech formách pomoci tomuto sektoru,“ dodal Malý.

V následné diskusi se mluvilo o jednotné jízdence a režijních výhodách (Malý: „Je to myšlenka, na které se shodujeme (OSŽ) s ČD, ministerstvo zatím váhá, rozhodně ale budeme zkoušet tímto směrem dále postupovat.“) a o myšlence postavit režijní výhody na úroveň jednotné jízdenky (konečné řešení mělo původně padnout do roku 2023, ale ministerstvo dopravy posunulo termín do roku 2025). „Nikdo není proti této myšlence, ale záleží na dohodě všech subjektů,“ doplnil Martin Malý.

Ústředí OSŽ se dále zabývalo mediálním vystoupením předsedy ASO Bohumíra Dufka a připojilo se k usnesení PV OSŽ při ČD ze dne 11. 11. 2020, ve kterém PV žádá zástupce OSŽ v předsednictvu ASO, aby prezentovali názor členů PV a Ústředí OSŽ na nejbližším zasedání dotčeného orgánu, a zároveň požádali Bohumíra Dufka, aby napříště v těchto a podobných otázkách sděloval většinový názor kolektivního orgánu, nikoliv svůj soukromý.

Ústředí OSŽ se dále zabývalo stížností na průběh KOP v hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích (Ústředí OSŽ na návrh Radka Nekoly jednomyslně uložilo předložit tuto stížnost nejprve představenstvu OSŽ Slovakia k vyřešení).

Ústředí OSŽ dále vyslechlo zprávu předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové, vzalo na vědomí Zprávu o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za I. pololetí 2020, projednalo a vzalo na vědomí materiál o Plnění rozpočtu 1-9/2020, Informace o vzdělávacích aktivitách OSŽ realizovaných ve II. pololetí roku 2020, a schválilo Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí roku 2021 (novinkou je posouvání kapacity podle toho, „jak bude PES štěkat“, a také je současně stanoveno, že účastníci se do jednotlivých seminářů mohou přihlásit až po uskutečněných volbách do ZV ZO OSŽ a RK ZO OSŽ). Ústředí se dále zabývalo přípravou VIII. sjezdu OSŽ v roce 2021 (přípravy probíhají podle harmonogramu: Malý: „Jako ateista se modlím k Bohu, abychom nemuseli sjezd dělat přes internet.“) a v rámci Organizačních záležitostí i inventurou hmotného majetku.

Na závěr pak předseda OSŽ Martin Malý poděkovat všem za účast na jednání a omluvil se za technické potíže. „Nacvičili jsme si tento postup a já se obávám, že ho ještě budeme potřebovat. Klidné Vánoce a ať se vám nemoci vyhýbají,“ uzavřel

Jednání Ústředí OSŽ předcházelo Mimořádné představenstvo OSŽ, které projednalo a schválilo dvě dávky na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a také nabídku rekreace v apartmánovém domě Orion na rok 2021.

Michael MarešPrávě přítomno: 198 hostů a žádný gestor