OBZOR ke stažení

Informacemi ze zasedání řídícího týmu poradní skupiny pro opravárenství Železniční sekce ETF v Praze (akce původně naplánovaná na 10. 5. 2021 do Prahy byla zrušena a přeložena na září) či návrhem na uspořádání společné regionální konference OSŽ a ETF v rámci Evropského roku železnice (v termínu 31. 10. 2021), se v rámci kontroly plnění úkolů v úterý 8. 6. 2021 zabývalo Představenstvo OSŽ, které zasedalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Informace ze zásadních jednání zahájil tradičně I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun, tentokrát informací, že České dráhy obhájily rating na úrovni Baa2. „Pokud chceme investovat, tak samozřejmě udržení ratingu znamená levnější peníze,“ konstatoval s tím, že České dráhy mají poměrně silný investiční plán: „Firma míří k budoucnosti, je to dobrá zpráva pro firmu a naše zákazníky.“
V další části se Vladislav Vokoun věnoval chystané restrukturalizaci Českých drah: „My, spíše než v restrukturalizaci, vidíme šanci pro zvýšení konkurenceschopnosti ve zjednodušení agendy, aby se dalo více prostoru lidem, aby se mohli více věnovat tržbám a novým obchodním příležitostem. Na jednání PV ve středu 16. 6. bychom měli projednat dopady do zaměstnanosti vyvolané ohlášenou restrukturalizací,“ dodal s tím, že si připadá jako ve věštírně. „Zatím by ten dopad měl být 40 lidí! Samozřejmě, každého člověka je škoda, naštěstí personální dopady nejsou tak dramatické, samozřejmě je to ve skladbě, které moc nerozumíme. Takže restrukturalizace zatím spíše s rozpaky, čekáme, s čím na jednání přijde zaměstnavatel.“
Co se týče chodu společnosti, tak ta se stále více podle Vokouna vrací k normálu: „Stále ještě vázne část mezinárodní dopravy. KOPky se již také rozjíždějí, ČD se vypořádaly se všemi nároky z roku 2020, byť můžeme diskutovat o tom, jestli to bylo úplně ideální, protože část zaměstnanců využila možnosti být doma, část využila relaxační týdenní pobyty. Zatím, pokud se nestane nic katastrofálního, tak by se to dalo všechno letos stihnout.“
Vladislav Vokoun dále informoval o posledním jednání Dozorčí rady (DR) ČD, která zasedla již v novém složení (6 členů při zachování poměru zástupců zaměstnanců), a která měla standardní program. „Mimo jiné se jednalo o získání 100 % akcií ČD-Telematiky: je velká míra pravděpodobnosti, že to tak proběhne a ČD se stanou 100% vlastníkem; zároveň probíhají rozhovory se Správou železnic o odkupu části této společnosti čili toto všechno je v běhu,“ uzavřel.
V diskusi pak Vladislav Vokoun referoval o chystaném přizpůsobení odborové struktury struktuře zaměstnavatele (Vokoun: „Bez velkých kolizí, pavouka už máme!“) i o výměně In-karet: „Navrhli jsme zaměstnavateli, aby zvážil možnost prodloužení IN-karet, nakonec to ale dopadlo tak, že zaměstnavatel přistupuje k postupné výměně IN-karet, je to zpoplatněno stokorunou.“

Informacím z Dozorčí rady (DR) společnosti ČD Cargo (27. 5. 2021) se věnoval i Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo. „Pokud jde o vyhodnocení prvního kvartálu hospodaření, tak se daří plnit podnikatelský plán, ale za cenu poměrně vysokých přesčasů v provozních profesích. Dlouhodobá nemocnost spojená s epidemií COVID-19 vytváří neskutečný tlak na zaměstnance provozu, nedokáži si představit, že by současně probíhaly KOP,“ uvedl Nekola a dále akcentoval zejména personální politiku společnosti: „Je jednodušší pořídit si lokomotivu za 100 milionů korun než nabrat 10 posunovačů. Apeloval jsem na vedení společnosti, že je třeba zlepšit personální politiku z hlediska budoucí udržitelnosti, a v tom mě podpořili ostatní členové DR, s cílem vytvoření střednědobého plánu s akcentem na personálie. Jednotlivé vozové zásilky mají přidanou hodnotu, ale je v nich velký podíl lidské práce, a bez lidské práce nejsme schopni jednotlivé vozové zásilky dělat. I vedení pochopilo, že to je důležité a budeme se tomu věnovat v nejbližších měsících s cílem tento nepříznivý trend zastavit a zvrátit.“ Řeč na jednání DR byla i o věkové struktuře. „Zrovna v ten den nastoupila nová paní ředitelka, v den nástupu dostala hned významný úkol, který se bude muset řešit.“
Dalším bodem na programu jednání DR ČD Cargo byla příprava společnosti na ECM (Normativ na opravy drážních vozidel, který řeší technickou i odbornou způsobilost drážních vozidel). Společnost (ČD Cargo) podá žádost na Drážní úřad, aby byl zahájen proces certifikace.
Na jednání odborových centrál 1. 6. se také otevřela debata k materiálu „Informace o změnách počtu dozorčích, dispečerů a komandujících na PP“, který podnikový výbor odmítl. „Vedli jsme ještě diskusi a zaměstnavatel přislíbil přehodnocení u lokalit, kde to mělo největší dopad.“ V závěru se pak Radek Nekola věnoval Sociálnímu fondu (na všech PJ jsou už prostředky alokovány) a KOP: „I my máme ambici vyrovnat se s KOP.“

Aktuálnímu dění u Správy železnic se poté věnoval místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic Petr Štěpánek, konkrétně společnému jednání zaměstnavatele a odborových centrál a také pondělnímu (7. 6. 2021) jednání Výboru OSŽ v Olomouci, kde se probíralo chystané sloučení OŘ Olomouc a OŘ Ostrava. Tajemník Miloš Paleček se poté věnoval situaci ohledně nových stejnokrojů a problematiky s tím spojené. Společně s tajemníkem Miroslavem Mainclem pak představili možnost objednávání výstrojních součástek přes personální portál STKR s využitím autentizace objednávky (byl již podán návrh PV zaměstnavateli).

Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRVu OSŽ Bc. Renata Dousková informovala o kolektivním vyjednávání u společností, kde má OSŽ podepsané PKS, anebo jsou podepsány dodatky (OHL ŽS: navýšení mezd o pět procent). „Další společností s dodatkem je Signal Mont, kde mají zapracovány sick day, v případě jejich nevyužití pak finanční benefit 2500 Kč, to je zase jinak uchopený benefit. Další společností je společnost TSS Louny, kde byl zaměstnavateli předložen návrh PKS na další období; tato společnost zatím plní svoje závazky a jede ve stanoveném rozsahu prací,“ konstatovala Renata Dousková. Další společností, o které informovala, byl Dopravní podnik města Brna (DPMB), kde zaměstnavatel má v plánu zavést pilotní program evidence docházky (formou odběru biometrických údajů). „Tento pilotní program nebyl projednán se všemi odborovými centrálami, proto je možné počítat s komplikacemi. Ne všichni zaměstnanci tento pilotní program podporují. Další informace se týká probíhající voleb do ZO OSŽ, dostáváme se do finální podoby, termín vyhlášený Ústředím OSŽ se plní.“

V závěru Informací ze zásadních jednání referoval Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, o rozjíždějících se KOP v Hotelu Skalka na Slovensku od 13. 6. 2021 (zaměstnavatelé byli informováni o podmínkách otevření hotelu), aktuálně se řeší testování lidí.

Představenstvo OSŽ dále projednalo a schválilo dva Návrhy na přiznání dávky z Podpůrného fondu (Radek Nekola v této souvislosti akcentoval úlohu Nadačního fondu Železnice srdcem: Představenstvo OSŽ nakonec po rozpravě souhlasilo s tím, že výjimečné případy Nadačnímu fondu Železnice srdcem postoupí) a jednu Žádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem.

V další části se Představenstvo OSŽ věnovalo přípravě VIII. sjezdu OSŽ (Ing. Marcel Baláž představil nové logo sjezdu), organizační komise předložila ke schválení návrh dárkových a reklamních předmětů pro delegáty a hosty VIII. sjezdu OSŽ (Představenstvo OSŽ schválilo logo, propagační tašku, výběr partnerů bude průběžně upřesňován, a projednalo možnost příspěvku na konzumaci).

V rámci Organizačních záležitostí členové Představenstva OSŽ projednali a vzali na vědomí Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí roku 2021 (materiál bude 23. 6. předložen ke schválení Ústředí OSŽ), nabídku kalendářů na rok 2022 (každý člen představenstva do konce července zašle pět snímků pro stolní kalendář se železniční tématikou), schválili Návrh zahraniční pracovní cesty do Řecka, Návrh výjezdního zasedání Představenstva OSŽ do Řecka (9. až 12. 9. 2021), pobyt Republikové rady seniorů OSŽ v Řecku (23. 9. až 3. 10. 2021), a finanční zápůjčku právnickým osobám/nájemcům.

Ondřej Šmehlík informoval o výměnných pobytech Francie/ČR (zatím je velmi nejistý výsledek), PhDr. Helena Svobodová referovala o přípravě konference ETF v Praze. Závěr jednání patřil Informaci Revizní komise OSŽ a bodu Různé.

Michael Mareš

 

Právě přítomno: 305 hostů a žádný gestor