Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, který zasedal v Praze, v sídle OSŽ, dne 9. února, se zabýval mimo jiné kritickým nedostatkem některých provozních profesí. Před tím, než na jednání dorazily zástupkyně Českých drah, podnikový výbor ještě krátce zhodnotil semináře OSŽ k podnikové kolektivní smlouvě. „Zájem byl velký,“ řekl předseda PV Vladislav Vokoun a poděkoval jak jejich účastníkům, tak organizátorům.

PV dále vzal na vědomí informaci Vladislava Vokouna o setkání s novým ministrem dopravy, jehož se zúčastnil spolu s tajemníkem PV Antonínem Leitgebem. Pozvání těchto dvou členů Dozorčí rady (DR) ČD oba účastníci označili jako pozitivní signál ze strany ministra dopravy. Jak řekl Vladislav Vokoun, zazněla zde mj. důležitá informace o tom, že ministr dopravy má zásadní zájem na dobrém fungování ČD, rozvoji železniční dopravy a nehodlá na dráze privatizovat. „Dále nám sdělil své důvody v záměru obměny v Dozorčí radě ČD (dva členové budou obměněni a třetí doplněn),“ poznamenal Vokoun. K tomu zástupci OSŽ poznamenali, že plně respektují právo vlastníka na personální obsazení členů statutárních orgánů, nicméně upozornili na skutečnost, že časté obměny v DR či v managementu Českých drah podniku nesvědčí.

Poté na jednání dorazily dvě zástupkyně ČD, a to Ing. Lucie Bartoňová a Marta Tomanová z odboru 10 GŘ ČD (přizvaný Ing. Jiří Ješeta, člen představenstva ČD, se pro nemoc omluvil), k projednání organizační změny na GŘ ČD k 1. 3. 2022. Jde o zrušení dvou míst (vedoucí regionální pracovnice a systémový specialista v oddělení náboru a rozvoje zaměstnanců; činnost bude v obou případech převedena na jiné zaměstnance) a zřízení čtyř pracovních míst v profesi mechanik kolejových vozidel (tyto činnosti přecházejí z DPOV na OCÚ).

Dotaz z pléna na výsledek podzimního náboru posunovačů poté rozpoutal živou diskusi k problematice chybějících posunovačů i dalších provozních pracovníků. Na konkrétní dotaz se totiž členům PV dostalo jen vyhýbavých odpovědí. Vladislav Vokoun upozornil zástupce zaměstnavatele, že k neutěšené situaci výrazně přispívá liknavý (až vyhýbavý) postup při uplatňování novely katalogy prací, který umožňuje zařazení části zaměstnanců posunu do vyšší tarifní třídy. Členové PV Petr Dvořák, Miloslav Mojžíš, Martin Zatloukal a další informovali o tom, že na jejich pracovištích je velký podstav posunovačů a další se chystají podat výpověď v nejbližších týdnech. Kritická situace je zvláště na ONJ Praha, kde mají pracovníci díky velké nabídce pracovních míst v hlavním městě řadu jiných, pro ně lukrativnějších možností pracovního uplatnění. „Deset posunovačů má v současnosti připravenou výpověď, takhle se ONJ zastaví,“ poznamenal Petr Dvořák. Člen PV Stanislav Holáčík připomněl, že se katalog prací připravoval dva roky, ale teprve nyní se zjišťuje, kolika lidí se vlastně týká. „Místo abychom situaci operativně řešili, čekáme na vysvětlení katalogu prací. Mezitím ti lidi odejdou!“ zdůraznil. Slova předřečníků potvrdil i Vladislav Vokoun: „Teprve nyní se dozvídáme, že se diskutuje jakýsi výklad ustanovení katalogu prací a že máme čekat. Pokud budou mít zaměstnanci pocit, že se k nim ohledně katalogu nepřistupuje poctivě, tak budou uvažovat o odchodu,“ poznamenal k tomu.

„Totéž platí i pro vlakové čety. U ZAP Praha máme podstav 70 lidí,“ dodal člen PV Martin Janeček. „Vy máte na všechno času dost, ale my musíme zajistit provoz. Jedeme na přesčasy a to není možné dlouho vydržet,“ dodal. Členka PV Miloslava Pečinková potvrdila podobnou situaci v Olomouci. „Plno lidí od ČD odchází, mladí lidé za ty peníze dělat nebudou. Posunovači jsou zklamaní, naštvaní, odcházejí,“ řekla.

S ohledem na absenci zástupce vrcholového vedení nemohlo dojít k uspokojivým odpovědím na všechny připomínky a poznámky členů podnikového výboru, proto chtějí slyšet vysvětlení situace, a hlavně řešení, od skutečně odpovědné osoby. Na příští jednání bude proto požádán o účast generální ředitel ČD Ivan Bednárik.

Po odchodu zástupkyň GŘ ještě zazněly informace Antonína Leitgeba o jednání RSM dne 8. 2., na němž byl představen nový ředitel odboru 32 (správa a rozvoj majetku) Ing. Pavel Vrchota a projednána organizační změna v tomto odboru, a informace tajemnice PV Věry Nečasové o jednání předsedů a místopředsedů OCÚ se zaměstnavatelem. Jak doplnil člen PV Štěpán Lev, účastníkům tohoto jednání opět nebyl přesvědčivým způsobem zdůvodněn předložený plánovaný potřebný stav pracovníků na OCÚ. Dle přesvědčení účastníků neodpovídá metodice uvedené v předpisu V 25, který nikdo nezrušil. Na základě těchto informací přijal podnikový výbor usnesení, v němž důsledně požaduje od zaměstnavatele dodržení stávajících ustanovení.

Hostem jednání byl předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který krátce informoval o obsahu PKS ČDC, přijaté 2. 2. 2022 a platné od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023. Podle PKS dojde k nominálnímu navýšení všech tarifních mezd o 1100 Kč a k úpravě některých mzdových příplatků. Radek Nekola dále mimo jiné poznamenal, že ČD Cargo plní své úkoly jen za cenu obrovského množství přesčasových hodin.

V závěru jednání byly projednány některé organizační záležitosti, týkající se především VIII. sjezdu OSŽ, který se uskuteční letos 25. a 26. března v Praze, v Kongresovém centru.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 188 hostů a žádný gestor