Změnou programu (vyřazením dvou bodů: č. 4. Inventura majetku OSŽ k 31. 12. 2021 a č. 9. Informace RK OSŽ) začalo ve středu 16. 3. 2022 v 9.30 h v sídle OSŽ poslední jednání Ústředí OSŽ před sjezdem, poté tradičně následovala kontrola plnění úkolů: „Problematika systémového řešení režijních jízdenek jde v současné situaci pochopitelně stranou, k žádnému posunu nedošlo, naši partneři nyní musí akutně řešit humanitární důsledky války na Ukrajině (pomoc uprchlíkům a jejich dislokace v jednotlivých krajích),“ poznamenal v rámci kontroly plnění úkolů předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání moderoval.

Informace ze zásadních jednání načal jako obvykle I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Vladislav Vokoun, tentokrát slovy: „Předpokládám, že dnes doladíme především věci týkající se sjezdu,“ uvedl na úvod a dodal: „Určitě všichni registrujete, že probíhá výběrové řízení na generálního ředitele ČD; 7. 3. byla uzávěrka přihlášek, podle našich informací se přihlásilo 11 uchazečů. Výběrová komise zasedla, ale zatím oficiální výstup nemáme. Zítra (17. 3. 2022) se koná Dozorčí rada (DR) ČD a dost možná dojde i k volbě předsedy představenstva. Do doby volby nového předsedy představenstva zastupuje České dráhy pan Michal Kraus.“
Dále Vladislav Vokoun informoval o zapojení ČD do humanitárních akcí: „Teď se státu národní dopravce hodí, ale až to všechno skončí, zase o něj ztratí zájem,“ poznamenal s tím, že České dráhy vozí uprchlíky především v běžných vlacích. „ČD působí jako koordinátor pomoci, stali jsme se součástí různých aktivit a sami, i jako OSŽ, jsme zapojeni do humanitární pomoci. Vozíme materiál až na hranice s Ukrajinou,“ dodal s tím, že se jedná o konkrétní pomoc ČD, ČD Cargo, Správy železnic i OSŽ (například jde o mobily, potraviny, powerbanky) pro ukrajinské železničáře: „Jinak vnitrostátní přeprava se nám vrací téměř do normálu, jsme zhruba na 90 %, potíže máme pouze s mezinárodkou, ale předpokládáme, že i ta se začne vracet do normálu, byť narážíme na kapacity. Z koridoru se nám stala D1, stavební činnost je tam ohromná, máme problémy s obraty…,“ zdůraznil.

Bc. Marta Urbancová, tajemnice PV OSŽ ČD Cargo, poté informovala o jednání DR ČD Cargo 24. 2. (podnikatelský plán za rok 2021 byl splněn, v průběhu května by měly být známy auditované výsledky hospodaření). Marta Urbancová mluvila mimo jiné i o přepravě substrátů z Ukrajiny, která se potýká s potížemi. Dále informovala o doplňování konsignačních skladů PHM pro případ krátkodobých výpadků dodávek pohonných hmot, a o poplatku za OZE: „Přestože jsme měli mít odpuštěny poplatky za obnovitelné zdroje energií (OZE), nestalo se tak, protože tento zákon zatím nebyl přijat v Bruselu a my musíme hradit všechny tyto poplatky. Poslední informace z DR se týká složení Dozorčí rady, včera (15. 3. 2022) na jednání představenstva společnosti ČD byli zvoleni čtyři noví členové (Michal Kraus, Tomáš Vrbík, Jan Kasal, Drago Sukalovský), takže DR je kompletní.“
K jednání odborových centrál se zaměstnavatelem (8. 3.) Marta Urbancová informovala o přechodu na e-stravenky k 1. 7. 2022 (od 1. 7. 2022 bude jenom elektronická stravenka, přechod na e-stravenku se bude muset ještě dořešit u SOKV se stravovnami). „Moje další informace se týká průzkumu KOP, počítá se s nájezdem v půlce dubna s tím, že jsme požádali zaměstnavatele, aby zohlednil výpadky (odstávky) v podnicích s cílem přednostně využít nájezd na KOP u těchto zaměstnanců, kde k výpadku došlo. Lidé, kteří dosáhnou 60 let věku, budou nově (s novou PKS od 1. 4. 2022) dostávat dárkové průkazy na lázeňské pobyty, z poptávkového řízení vyšla nejlépe ČD travel. Dále proběhla schůzka naší personální ředitelky s novým vedením Dopravního zdravotnictví, kde byl mimo jiné řešen objednávkový systém na periodické prohlídky, který by byl pro naše zaměstnance komfortní,“ uzavřela.

Místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic (dále SŽ) Petr Štěpánek informoval o jednání odborových centrál se zaměstnavatelem (11. 3.), kde byli zástupci zaměstnanců seznámeni s konečným návrhem organizační změny k 1. 4., která bude 18. 3. 2022 předložena do jednání Správní rady SŽ. Další jednání k FKSP proběhne 31. 3. „Pokud jde o KOP, budou čtyři lokality: Jeseník, Darkov, Karlovy Vary a Libverda, na webových stránkách SŽ už jsou vyhlášeny termíny, 13. 3. už začali zaměstnanci najíždět,“ řekl Petr Štěpánek a dále informoval o jednání komise OOPP zabývající se úpravami obuvi a výstrojních součástek (o podrobnostech z jednání referoval tajemník PV OSŽ SŽ Miloš Paleček: „V minulém týdnu jsme na komisi vybrali novou modrou barvu košil a uvidíme, jak dlouho bude trvat, než nové košile budou dodány. Od 1. dubna bude možnost si v Centrálním skladu v Hradci Králové uniformu vyzkoušet a vybrat si správnou velikost.“) „V případě zájmu o zkoušení uniformy se ale každý zájemce musí v Hradci Králové telefonicky předem objednat, aby se tam netvořily fronty,“ doplnil tajemník PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl.

O aktivitách u nedrážních ZO poté referovala Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ. „Především bych chtěla poděkovat společnostem a firmám, které úzce spolupracují a pomáhají Ukrajině (mj. zmínila darování mobilů/powerbank, finanční výpomoc, i nabídku ubytování).“ Renata Dousková dále zmínila oblast BOZP (probíhají prověrky, které se zpravidla zaměřují na kritické provozy ve stavebnictví a v opravárenství: „Zítra (17. 3.) mělo na Ministerstvu zdravotnictví ČR proběhnout jednání na téma úhradová vyhláška (včetně pracovních podmínek u zaměstnanců financovaných z všeobecného zdravotního pojištění), ale jednání bylo odloženo. Také opakovaně svolané jednání ve společnosti RegioJet se nekonalo, účelově založená odborová organizace zastupující zaměstnance vedení společnosti se opakovaně na jednání nedostavila, což potvrzuje naše domnění, že vznikla jako ´vzdoroorganizace´, je to v podstatě patová situace,“ uzavřela.

O jednání Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) 211 (17. 2.) informoval Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), tématem jednání byly mimo jiné příspěvky na pojištěnce (zvýšení) a malé KOPky: „Do výběrového řízení se zatím přihlásily čtyři lázně, termín je do 20. 3. Zadání je stejné: 4denní a 6denní KOP, předpokládáme 200 pobytů,“ uvedl a doporučil KOP vrátit do PKS, aby je zaměstnanci nemohli odmítnout: „KOP chápeme jako formu prevence i pro mladé zaměstnance,“ dodal.

O mimořádném jednání tripartity k situaci na Ukrajině, které proběhne ve čtvrtek 17. 3. 2022, poté na závěr Informací ze zásadních jednání referoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, „…pravděpodobně bude potřeba navýšit příspěvek za státní pojištěnce. Navýšení, které bylo původně zamítnuté, bude pravděpodobně znovu ve hře,“ uvedl. Dále pak informoval o jednání dopravní tripartity (8. 3.), vypíchl především novou výši (50%) slevy pro děti a seniory: „Ministr dopravy vyložil věc tak, že se vláda k takto sníženým slevám hlásí a bude je držet jako součást politiky podpory ekologické veřejné dopravy, od poloviny roku by tam měli přibýt i invalidé třetího stupně,“ řekl a dále informoval o záležitosti faktur, které ČD vyslavily Správě železnic koncem roku 2021 za využívání pozemků pod kolejemi: „Zatím není jasné, jak bude celá kauza dořešena, ale k našemu výslovnému požadavku bylo ze strany ministra dopravy přislíbeno, že pokud bude muset Správa železnic tyto faktury zaplatit, nebude toto stavěno proti mzdovým nákladům v rámci kolektivního vyjednávání a zdroje pro jejich úhradu se budou hledat jinde.“
Řeč byla i o zpětné kompenzaci poplatku na OZE pro železniční nákladní dopravce za rok 2021 a zákonu o POZE (mj. odpuštění poplatku u kolejové dopravy elektrické trakce) platné ze zákona v ČR od 1. ledna 2022, které ale bude možné prakticky aplikovat až po schválení ze strany EK. „Jakmile to Brusel schválí, bude se následně řešit, jak vrátit dopravcům poplatky uhrazené za období od 1. ledna 2022 do schválení ze strany EK,“ dodal Martin Malý.
V závěru pak předseda OSŽ mluvil ještě i o jednání s MD ČR ve věci problematiky minimálního odpočinku mezi směnami zaměstnanců v dopravě (změna NV č. 589/2006 Sb.), kterým se mj. od 1. ledna 2022 tento odpočinek prodlužuje ze 6 na 7 hodin, což bohužel na řadě pracovišť způsobilo naopak výrazné zhoršení podmínek pro odpočinek v důsledku nutnosti častějšího dojíždění do zaměstnání. Ze strany ministra dopravy byla přislíbena pomoc při hledání způsobu eliminace tohoto nežádoucího a nezamýšleného opadu novely NV.

Na programu jednání dále byly: Předběžné výsledky hospodaření OSŽ za rok 2021 (Ústředí OSŽ vzalo na vědomí) a návrh Rozpočtu OSŽ ústředí na rok 2022 (Ústředí OSŽ schválilo).

Naposledy se Ústředí OSŽ zabývalo přípravou VIII. sjezdu OSŽ, konkrétně Zprávou o hospodaření OSŽ po VII. sjezdu OSŽ („Na minimálním prostoru co nejvíce dat,“ okomentoval Vladislav Vokoun tento materiál/schváleno), Návrhem jednacího řádu VIII. sjezdu OSŽ (Petr Štěpánek: „Jednací řád nedoznal velkých změn, pouze textových upřesnění.“/schváleno), Návrhem Programu OSŽ na období do roku 2025 a Návrhem na složení komisí VIII. sjezdu OSŽ (po úpravě doporučeno sjezdu ke schválení). Po rozpravě byly všechny dokumenty projednány a schváleny, včetně Návrhu úpravy Stanov OSŽ (prezentaci změn provedl JUDr. Petr Večeř, Ústředí OSŽ návrh schválilo), respektive vzaty na vědomí.

V rámci Organizačních záležitostí byl schválen Návrh červnového výjezdního zasedání Ústředí OSŽ do Rajeckých Teplic a finanční příspěvek OSŽ organizacím, které kvalifikovaně organizují účinnou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: 100 000 Kč organizaci Člověk v tísni a 50 000 Kč ETF.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 216 hostů a žádný gestor