Poprvé po sjezdu OSŽ, v novém formátu, se uskutečnilo 2. 11. 2022 setkání členů ZO z řad zaměstnanců Správy železnic s vrcholnými zástupci OSŽ a zaměstnavatelem SŽ. V krásných prostorách Autoklubu ČR se sešlo téměř 100 delegovaných zástupců jednotlivých ZO OSŽ. Aktiv zástupců zaměstnanců SŽ se zaměstnavatelem by měl sloužit k přenosu informací od funkcionářů PV OSŽ SŽ, zaměstnavatele na členskou základnu a opačným směrem.

Za PV OSŽ SŽ byli přítomni předseda Petr Štěpánek, tajemníci Miroslav Maincl, Dušan Richter a Miloš Paleček, který celé setkání moderoval. Za zaměstnavatele se zúčastnili personální ředitel Ing. Pavel Koucký, náměstkyně pro provozuschopnost dráhy Ing. Marcela Pernicová a nový náměstek pro řízení provozu Mgr. Jaroslav Flegl. Emeritní náměstek pro řízení provozu Ing. Miroslav Jasenčák se dle svých slov přišel rozloučit a poděkovat za spolupráci. Vzhledem k tomu, že jeho nástupce je ve funkci teprve druhý den, věnoval se dotazům a tématům z řízení provozu.
V úvodu před příchodem zástupců zaměstnavatele Petr Štěpánek informoval o průběhu kolektivního vyjednávání, projednaných zásad FKSP a dalších tématech, která jsou v odborech aktuální. Podrobně popsal harmonogram celého kolektivního vyjednávání od zaslaného návrhu zaměstnavatele v srpnu až po současný stav, kdy chybí na PKS 2023 podpis jedné odborové centrály (ADP). Informaci o stavu režijních výhod a jednáních ať už proběhlých či plánovaných v této oblasti doplnil tajemník Miroslav Maincl.
Po příchodu zástupců zaměstnavatele se dostalo na informace z pohledu vedení firmy.
Ing. Pernicová podrobně informovala o stavu, plnění a rozpočtu SFDI. Dále informovala o aktuálním dění v jejím okruhu působnosti, nákupu a adaptaci dvou osobních vozů pro potřeby měření svršku, záměru nakoupit mostní inspekční vozidlo, zaměřila se i na stav digitalizace a aplikace nových technologií pro zrychlení práce, zejména digitální mapy, vytvoření technického pasportu infrastruktury nebo realizaci projektu DŽIN – dispečink železniční infrastruktury. Z témat, kde jsou zatím problémy, zmínila rozhledové poměry na některých přejezdech a řešení trvalých omezení rychlosti nebo centrální nákup elektřiny a plynu.
Ing. Jasenčák v rekapitulaci svého působení srovnal pokles zaměstnanců u řízení provozu za 12 let z 9186 na 7198, tedy o 2 tisíce, především z důvodu centralizace řízení provozu. K 1. lednu 2023 dojde ke zpoplatnění odstavných kolejí a obnovení plateb za neodřeknutou nebo nevyužitou kapacitu dráhy. Informoval o zakoupení a modernizaci plošin pro imobilní cestující, které budou obsluhovány zaměstnanci řízení provozu. V další části zmínil přechod do další fáze aplikace Centrálních rozkazů, ověřovací provoz opět u OŘ Plzeň, přechod na elektronické přenášení rozkazů strojvedoucím a potřebě nového vzoru rozkazu "V". Zmínil probíhající finalizaci předpisu D1 2. části pro tratě s ETCS. Platnost je plánována od 1. 1. 2025.
Ing. Koucký doplnil informace Petra Štěpánka o průběhu kolektivního vyjednávání a dalším postupu, pokud PKS nebude podepsána všemi odborovými organizacemi. Schválení Rámcových zásad FKSP, C-FKSP na rok 2023 a o výběru dodavatele na poskytnutí zaměstnanecké čipové karty. Dále sdělil informace k jízdním výhodám. Dosud není uzavřeno. Prolongace bude muset být ukončena ke změně jízdního řádu.
V závěru setkání došlo na dotazy z pléna. Na otázku, zda se plánuje nákup vozíků na obnovení šuntovací schopnosti po výlukách bylo odpovězeno, že je v jednání už z toho důvodu, že dopravci se odmítají na této činnosti podílet a dráha musí být po ukončení výluky v provozuschopném stavu. Další dotazy směřovaly na odpovědnost při zpracování centrálních rozkazů, možnosti KOP na Slovensku, potažmo stav v RS Skalka, neuspokojivé situaci u pracovně lékařských služeb či nabízení práce z domova.
Závěrem Petr Štěpánek vyzval přítomné o přenášení informací mezi členy základních organizací. Zdůraznil, že informace z důležitých jednání jsou na webu OSŽ zpravidla do 24 hodin. Miroslav Maincl jej doplnil, že totéž je bezprostředně na Twitteru a úplně nejjednodušší přes aplikaci Moje OSŽ, kde si uživatel může nastavit okruh informací, na které chce být upozorněn.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl a Jožka Hlaváček

 

Právě přítomno: 177 hostů a žádný gestor