Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý zahájil prázdninové setkání členů představenstva v dopoledních hodinách 9. července tradiční kontrolou úkolů a schválením přiznání několika žádostí o dávky z Podpůrného fondu OSŽ.

Následovaly informace ze zásadních jednání, která zahájil předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev. Dne 20. června 2024 proběhlo zasedání Dozorčí rady ČD, kde bylo schválena výstavba haly v Havlíčkově Brodě, prodloužení haly v České Třebové, úprava haly a pořízení podúrovňového soustruhu v Brně-Maloměřicích a další. ČD vydaly dluhopisy, které budou použity na investice nejen do modernizace vozidel.

Dále proběhlo další jednání o úpravách osobního ohodnocení, týkajících se změn v kritériích na rok 2025.

Ohledně nové smlouvy ČD v Jihomoravském kraji je potřeba, aby zaměstnavatel vypracoval materiál odpovědnosti při provozu bez doprovodného personálu a také průběžně informovat zaměstnance ČD převážně v JMK o detailech dalšího fungovaní (počty, turnusy, turnusová potřeba vlakového personálu a osobních pokladních) s blížícím se novým jízdním řádem od prosince 2024.

Za PV OSŽ ČD Cargo, a.s., přednesla stručné informace tajemnice podnikového výboru Bc. Marta Urbancová ohledně jednání ze dne 25. června ke katalogu zaměstnání, kterého se zúčastnil člen představenstva Martin Svojanovský. Začátkem července se uskutečnila dozorčí rada ČD Cargo, a.s., kde proběhly informace o hospodaření, schvalování investic a úvěrů nebo byly předloženy analýzy.

Petr Štěpánek, předseda PV OSŽ Správy železnic, s.o., připomenul události projednávané na jednání odborových centrál 18. června, kde byl předložen návrh PV OSŽ SŽ ke změně zásad FKSP na rok 2024. Zaměstnavatel požádal ostatní OC k předložení písemného stanoviska k návrhu PV OSŽ SŽ a poté bude projednán na společném jednání 22. července. Projednány byly žádosti na poskytnutí sociálních výpomocí a schválen plán jednotlivých kulturních a sportovní akcí, které se budou konat na OJ Správy železnic.

Předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ Bc. Renata Dousková seznámila přítomné s výsledkem jednání Dozorčí rady Dopravního zdravotnictví. V poliklinice AGEL Praha Italská byla otevřena 19. června letošního roku a slavnostně uvedena do provozu nová magnetická rezonance, která rozšíří sortiment poskytovaných vyšetření pro širokou klientelu. V poliklinice Praha Italská od 1. srpna dojde k organizačním a personálním změnám, s tím, že bude zrušena pokladna a všechny platby budou uskutečňovány na recepci polikliniky.

U Drážního úřadu řeší zaměstnavatel ve spolupráci s odbory navýšení hodnoty stravného a v návazností i přechod ze stravenek na stravenkový paušál.

U společností Wagon Lostr dochází k postupnému snižování mzdových výměrů u provozních zaměstnanců. Důvodem úpravy mzdových výměrů je nedostatek zakázek a s tím je spojená i nižší produktivita práce.

Další informace se týkala společnosti TSS, kde u jednotlivých středisek dochází rovněž k postupnému útlumu činností jako důsledek sníženého počtu zakázek.

PhDr. Helena Svobodová krátce shrnula nejdůležitější informace z jednání orgánů ETF v květnu a červnu 2024.

Mgr. Martin Malý informoval o některých bodech z jednání RVUR (Rada vlády pro udržitelný rozvoj) konaného 26. června. Byly projednávány například připomínky EK k tomu, že ČR má v rámci svého implementačního plánu k zajištění udržitelného rozvoje a kvality života velký počet různých strategií, které se mnohdy vzájemně překrývají, což není příliš efektivní a bylo by tedy dobré jejich počet snížit a odstranit duplicity. Další připomínkou ze strany EK je výzva k tomu, aby ČR více motivovala lidi v důchodovém věku k pokračování v pracovních aktivitách a dále také výzva k odstranění „dávkové demotivace“ ke dřívějšímu zapojení do práce také zaměstnanců na rodičovské dovolené. To by se ovšem nemělo dít omezováním těchto dávek, ale naopak umožněním rodičům i při čerpání rodičovské dovolené pracovat v jejich oboru. MPSV v tomto směru připravuje novelizaci zákoníku práce, která by měla umožnit zaměstnancům na rodičovské dovolené pracovat ve své profesi na dohodu například formou Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti.

Hostem na jednání Představenstva byl Vladislav Vokoun, který konkrétněji představil podrobně vypracované materiály ohledně analýzy vývoje novely zákona o důchodovém pojištění a nástin možných řešení. Materiál je k dispozici u předsedů podnikových výborů jako pomůcka při vyjednávání se zaměstnavatelem ohledně příspěvku na penzijní připojištění. K tomuto tématu se otevřela zajímavá diskuze. Vladislav Vokoun doporučuje jako možné řešení dopadů vládní důchodové reformy vyjednávat o navýšení příspěvku zaměstnavatelů a všem členům OSŽ mít uzavřené penzijní připojištění a využít tak příspěvky od zaměstnavatele.

Ing. Ondřej Šmehlík informoval o sportovních akcích připravených na druhou polovinu letošního roku. Naplánovaný je Mezinárodní mistrovství USIC ve volejbale v Německu, v maratonu v Bulharsku, v badmintonu v Polsku, Regionální mistrovství USIC v šachu ve Švýcarsku, v bowlingu v Německu a Mistrovství Belgie v silničním běhu.

Při řešení organizačních záležitostí proběhla neformální debata o připravovaných volbách na valné hromadě ASO, které se uskuteční 1. října letošního roku a jimž bude předcházet odborná mezinárodní konference ASO 12. září. Také stále pokračují přípravy a organizace Sjezdu OSŽ, který proběhne příští rok v Brně. Bližší informace budou předloženy na zářijovém jednání Ústředí OSŽ.

Závěrem jednání předsedkyně Revizní komise Barunka Balážová uvědomila přítomné o příštím jednání komise naplánovaném na 17. července a o připravovaných kontrolách v základních organizacích ve Středočeském kraji. Dne 31. července proběhne dokončení kontroly v ZO OSŽ na CDP Praha. Ukončena byla základní organizace Horní Dvořiště.

Léto je v plném proudu a spousta členů OSŽ ještě ladí dovolenou na prázdninové období. Na webových stránkách OSŽ – rekreace a volný čas najdou členové OSŽ možnosti využití rekreačních zařízení všech základních organizací OSŽ: https://www.osz.org/index.php/katalog-rekreacnich-zarizeni-osz, které je v rámci členství možné využít.

 

Foto a text: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 300 hostů a žádný gestor