OBZOR ke stažení

Poté, co začaly od 15. prosince 2019 jezdit ve Zlínském kraji vlaky společnosti Arriva, vyskytlo se v jejich provozu množství nedostatků, které vyvolaly nespokojenost tamních cestujících s novým stavem. Na nejčastěji kladené otázky ohledně této situace odpověděl náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Ing. Pavel Botek. V rozhovoru s ním uvádíme stanovisko Zlínského kraje ohledně zadávacích podmínek pro novou koncepci vlakové dopravy v tomto regionu. Otázky položil jeden ze vsetínských občanů PhDr. Ivo Rušák z Lužné u Vsetína. Celý článek PhDr. Rušáka byl zveřejněn 30. 12. 2019 na webu https://www.zelpage.cz

Jak je možné, že v zadávacích podmínkách není, že na hlavní, horské, dvoukolejné a elektrifikované trati musí být vozové jednotky elektrické, a naopak že soutěž vyhraje společnost, která pak celou regionální osobní dopravu provozuje (i pod dráty!) jen v motorové trakci?
Požadavkem byly soupravy kapacitně odpovídající poptávce, protože vozit do kopce zbytečně kapacitně předimenzovanou a těžkou (zastaralou) soupravu není ekologické. Elektrická trakce není vždy zcela ekologická, navíc se elektrická energie „ztrácí“ odporem v přenosové síti a záleží tedy také kde a z čeho se vyrábí. Výhodou nezávislé trakce je navíc možnost zajištění přímého spojení např. v relaci Valašské Klobouky – Vsetín.

Jak je možné, že v podmínkách není uvedeno, že použité soupravy musí být aspoň částečně nízkopodlažní?
Jednotky řady 628.2 DB jsou pouze přechodným řešením. V průběhu roku 2021, resp. částečně již od změny jízdního řádu 2020/2021 budou vozidla řady 628.2 dle smlouvy s dopravcem nahrazována nízkopodlažními vozidly. Nejpozději od 1. 1. 2022 tak budou v provozním souboru B zajišťovaném aktuálně dopravcem Arriva vlaky nasazena výhradně nízkopodlažní vozidla.

Jak je možné, že  v podmínkách není, že soupravy, které jezdí v době špičky, musí mít aspoň takovou kapacitu, jakou měly soupravy předchozího dopravce?
Poptávce odpovídající kapacita vlaků je zajištěna smluvním zajištěním oběhů vozidel.

Jak je možné, že v podmínkách není, že soupravy musí mít přiměřený počet dveří, aby umožnily rychlou výměnu cestujících v přestupních uzlech?
Dopravce nasazuje vozidla fungující několik let v regionální dopravě ve Spolkové republice Německo a to včetně tamních výběrových řízení na dopravce. Přeplněnost souprav a „hloučky“ při nastupování byly způsobeny pravděpodobně zvýšenou poptávkou kvůli výpadkům některých spojů.

Jak je možné, že v podmínkách není, že provozované soupravy sice mohou být již použité, ale ne starší 10 až 15 let, ale musí projít vyčištěním, sanitací a opravou opotřebených součástí interiéru? Místo toho nám tu byly Regionovy vyráběné v letech 2005 až 2012 nahrazeny soupravami Lint 41 a 27 vyráběnými od roku 1996 a pantografy řady 460 vyráběné v letech 1975 a 1976 nahrazeny soupravami řady 628.2 DB vyráběnými v letech 1986 až 1989.
Regionova není nový výrobek, ale pouze modernizace vozidla ze 70. let minulého století umožňující prodloužení jeho životnosti o 15 let. U první série Regionov bylo stáří 15 let již dosaženo. Vozidla řady 628.2 DB jsou přechodným řešením s postupnou náhradou nejpozději do 1. 1. 2022.

Jak je možné, že v zadávacích podmínkách není, že soupravy nového dopravce musí být vybaveny alespoň elektronickým vizuálním informačním systémem, když už ne i akustickým?
Ve smlouvě je uvedeno, že vozidla, kromě řady 628.2, musí být vybavena fungujícím vnějším i vnitřním audiovizuálním informačním systémem. Způsob označení všech vozidel je předmětem nápravy ze strany dopravce. Za nedodržení smlouvy od začátku provozu bude dopravci Arriva vlaky vyměřena příslušná smluvní pokuta.

Jak je možné, že jste před takto zásadní změnou v organizaci krajské veřejné dopravy souhlasili se zrušením celostátního tarifu ČD, zavedli jste krajské tarify namísto toho, abyste buď zavedli nějaký nový, celostátně platný tarif, kterým by se řídili všichni dopravci?
Hlavním důvodem zavedení Tarifu Zlínského kraje je dohled nad tržbami z jízdného, který nebyl jeden ze síťových dopravců schopen jiným způsobem zajistit. Respektive nepřesvědčil vedení kraje, že Zlínský kraj obdrží adekvátní díl tržeb za regionální cestující. Jednotný celostátní tarif je v kompetenci Ministerstva dopravy.

Jak je možné, že při tak zásadní změně v organizaci a provozování regionální osobní dopravy jste smluvně nezajistili, aby vybraný dopravce musel prokázat, že má zajištěná a fungující místa pro odstavování, údržbu a čištění vozových souprav, že má již v provozu plně funkční, vyzkoušený systém odbavení cestujících ve stanicích i ve vozech?
Kontrolní dny (včetně představovacích jízd, ukázek funkčnosti dílčích prvků,…) probíhaly. Dopravce předvedl plně funkční vzorky s ujištěním, že k datu zahájení provozu bude vozidlový park kompletní a funkční, bude dostatek personálu, funkční odbavovací systém atd. Nedodržení smluvních povinností je ošetřeno příslušnými sankcemi.

Nejsou všechny výše uvedené body v zadávací dokumentaci uvedeny, ale dopravce je prostě neplní? To by pak ale jistě bylo důvodem pro okamžité odstoupení od smlouvy a k vymáhání smluvních pokut a náhrad za materiální i nemateriální škody.
Zlínský kraj je s dopravcem v kontaktu, řešíme jak dílčí možnosti a kroky k nápravě situace, tak možnosti udělení sankcí. Odstoupení od smlouvy je krajní možnost, která krátkodobě neřeší aktuální značné problémy v daném provozním souboru.

A jen tak na okraj: Proč byl vybrán dopravce, jehož angažmá umožňuje – sice trošku oklikou, ale přece – aby česká státní pokladna sponzorovala německou státní pokladnu? Není to trošku podivné nakládání s (našimi!) veřejnými prostředky?
Byl vybrán dopravce, který nabídl vyšší úroveň služeb za nižší cenu. Pro Zlínský kraj se jednalo o výhodné řešení. Skutečné provedení služeb však slibům a nyní i smluvním závazkům dopravce vůbec neodpovídá. Věříme, že dopravce dostojí svým závazkům a realizuje slibované služby v původně očekávané kvalitě. V opačném případě jsou možná další řešení situace.
Zpracoval: Miroslav Čáslavský

Foto: Jiří Balát

 

 

Právě přítomno: 210 hostů a žádný gestor