OBZOR ke stažení

AKTUALIZOVÁNO - Deset programových bodů, včetně vystoupení předsedy představenstva společnosti ČD Cargo, a. s., Ivana Bednárika, a personálního ředitele společnosti ČD Cargo, a. s., Ing. Mojmíra Bakaláře, měla na programu IV. Podniková konference OSŽ ČD Cargo, a. s., která v úterý 17. 5. 2017 od 9.30 h probíhala v kulturním sále Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Konferenci zahájil a následně řídil (stejně jako včerejší Podnikovou konferenci OSŽ při ČD) tajemník PV OSŽ při ČD, a. s, Antonín Leitgeb. Ten v úvodu přivítal všechny přítomné včetně hostů - jmenovitě místopředsedu OZŽ Jána Baláže, Petera Piknu, místopředsedu Podnikového výboru OZŽ ZSSK Cargo ze Slovenska, dále místopředsedy OSŽ Mgr. Martina Malého (předseda PV OSŽ SŽDC) a Vladislava Vokouna (předseda PV OSŽ při ČD), a také výkonného tajemníka OSŽ Martina Vavrečku, respektive předsedu Republikové rady seniorů OSŽ Kurta Mužíka a přítomné vedoucí oddělení OSŽ-Ú.

Po nezbytných administrativních úkonech (schválení programu konference, pracovního předsednictva ve složení Radek Nekola, Bc. Marta Urbancová, Ivana Malounová, Jiří Závora, Petr Skrečka; schválení zapisovatelů, ověřovatelů zápisu, volbě mandátové a volební komise, schválení skrutátorů a volbě návrhové komise) se slova ujal místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, a. s., Radek Nekola.
Předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola ve svém projevu zhodnotil činnost PV od poslední (III.) konference, která proběhla 22. 5. 2013 v Kolíně. Připomněl, že zástupci OSŽ u společnosti ČD Cargo, a. s., zastupují bezmála 3300 členů z 6960 zaměstnanců. „Naši členové jsou organizováni v 140 základních organizacích OSŽ. Pokud si provedete srovnání s minulou zprávou, došlo za čtyři roky ke snížení o 1000 zaměstnanců naší společnosti,“ uvedl Radek Nekola. Dále zdůraznil, že se již v roce 2013 musel nově zvolený podnikový výbor zabývat vážnou situací v zaměstnanosti ve společnosti a zároveň vyvíjet úsilí pro udržení segmentu jednotlivých vozových zásilek a věnovat se přípravě na kolektivní vyjednávání. „Bylo to i období, kdy se plně ukázalo, jak politika a politické strany negativně ovlivňují železnici v České republice,“ podotkl Radek Nekola a připomněl další rok, rok 2014, kdy se naplno rozhořela „válka“ na nákladním železničním trhu a byl to rok dalšího snižování počtu zaměstnanců, hlavně z provozních profesí. PV tyto kroky podroboval silné oponentuře, a proto se podle slov Radka Nekoly podařilo snížit dopad do zaměstnanosti na maximum možného. Dále uvedl, že začátek roku 2015 se nesl na vlně optimalizace činností v jednotlivých provozních jednotkách. „Naší důsledností a pílí jsme zachránili mnoho našich zaměstnanců od hrozby propuštění a neumím si představit, pokud bychom nebyli takto důslední, jestli by naše společnost dnes byla schopna reagovat na poptávku po dopravě. Ještě jednou vám všem děkuji,“ řekl Radek Nekola. Vyzdvihl zvláště úsilí OSŽ o zachování jednotlivých vozových zásilek, což znamenalo udržení značné části zaměstnanců.
Jak dále uvedl, další rok (2016) přinesl příznivé hospodářské výsledky a byl to také rok, kdy se vůbec poprvé uvažovalo a následně rozhodlo o nákupu nových lokomotiv pro společnost ČD Cargo. Byl to zároveň rok, který přinesl velmi náročné kolektivní vyjednávání, hrozilo dokonce i porušení sociálního smíru. Nakonec se po složitých jednáních podařilo najít řešení a kolektivní smlouva byla podepsána. Radek Nekola ve svém projevu rovněž ocenil spolupráci s podnikovým výborem OZŽ ZSSK Cargo a dodal, že se setkávání podnikových výborů OSŽ a OZŽ podařilo rozšířit o schůzky s vrcholným managementem obou společností. Poděkoval Jánu Balážovi, předsedovi podnikového výboru OZŽ ZSSK Cargo, za jeho velký přínos k uskutečnění těchto schůzek.
Za stěžejní úkoly a cíle v dalším období označil Radek Nekola snahu o dosažení maximálních pracovních, sociálních a finančních benefitů pro všechny zaměstnance, dále zdůraznil nutnost pokračování jak v dialogu s vládou o její zodpovědnosti za ekonomickou udržitelnost železniční nákladní dopravy, tak i v aktivní obhajobě práv a potřeb členů OSŽ a při dalším rozšiřování členské základny i u jiných dopravců.
Radek Nekola v závěru poděkoval delegátům a všem členům OSŽ za jejich každodenní práci pro spokojenost zaměstnanců ve společnosti ČD Cargo, dále tajemnici PV Bc. Martě Urbancové a dalším spolupracovníkům, kolektivním vyjednavačům a členům podnikového výboru za práci v uplynulém období.

Z VYSTOUPENÍ HOSTŮ
Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD Cargo, a. s.,
připomněl, že v letošním roce dovrší ČD Cargo 10 let své činnosti. „Spolupráce s vašimi zástupci nebyla vždy jen pozitivní, vaši zástupci někdy na můj vkus až příliš tvrdě stáli na druhé straně barikády, kde bylo málo místa pro kompromis,“ řekl Ivan Bednárik. Zároveň však přiznal, že i díky tomuto přístupu je ČD Cargo stabilizovanou společností s dobrou perspektivou. Pro příští období má podle slov Ivana Bednárika vedení společnosti tři hlavní úkoly: řešit věk zaměstnanců, věk lokomotiv a věk vagonů. „Společně musíme nastartovat vizi obnovy těchto elementů,“ řekl Ivan Bednárik a v závěru svého projevu poděkoval odborářům za spolupráci.

Rovněž personální ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Mojmír Bakalář poděkoval odborářům za práci, kterou odvádějí. Zdůraznil, že společnost potřebuje prioritně doplnit mladé zaměstnance, což je v době, kdy na pracovním trhu chybějí pracovní síly, velmi těžký úkol.

Martin Vavrečka (výkonný tajemník OSŽ) také přednesl krátký projev, poděkoval za pozvání, popřál hodně úspěchů, poděkoval za práci celému podnikovému výboru („Fakt smekám.“) a přečetl pozdrav od předsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši, který je dosud v pracovní neschopnosti. „Váš podnik prožil plnou liberalizaci nákladní železniční dopravy, tak již víte, co prožívá PV OSŽ ČD při snahách o liberalizaci vnitrostátní osobní železniční dopravy. Jsem přesvědčen, že úspěch u ČD by posílil i pozici OSŽ v ČD Cargo,“ uvedl Bc. Pejša mimo jiné a poděkoval všem, především místopředsedovi OSŽ Radku Nekolovi za to, že se podařilo v nákladní dopravě splnit usnesení minulého sjezdu OSŽ o zahájení činnosti OSŽ u alternativních dopravců, neboť OSŽ se podařilo zahájit činnost u firmy Unipetrol a vyjednat tam i kolektivní smlouvu. „To je jediná cesta, jak se bránit dumpingovým cenám těchto dopravců na úkor osobních nákladů. My přece nemůžeme ustoupit z toho, co se nám podařilo vyjednat v kolektivních smlouvách ve firmách, kde působíme. Tak nezbývá než vyjednávat obdobné podmínky i u konkurence, aby nemohla mít dumpingové ceny. Jinak ani ČD Cargo, ani mateřská firma ČD nebudou moci trvale obstát v souboji s konkurencí a prohra by znamenala ztrátu pracovních míst našich členů,“ uvedl dále předseda OSŽ. Jaroslav Pejša dále vyzval k překonání obav o vzrůstající diferenciaci uvnitř OSŽ. „Úspěch v jednom podniku posiluje naše postavení i v těch ostatních. Každý podnikový výbor může přinést do společného díla vlastní zkušenost, využijme toho,“ vyzval Bc. Pejša závěrem.
Jednání se stejně tak jako předchozí den zúčastnili a delegáty konference krátce pozdravili I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý a předseda Republikové rady seniorů OSŽ Kurt Mužík.

Ve druhé části jednání podniková konference schválila nový Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo (Radek Nekola, Bc. Marta Urbancová, Bořivoj Jiránek, Linda Lišková, Bc. Blanka Lomnančíková, Jiří Závora, Eva Hurychová, Zdeněk Radkovič, Tomáš Gilg, Bohumil Šafránek, Ivana Malounová, Petr Kubička, Jindřich Nohal, Ing. Věra Janáková, Eva Chovancová, Petr Doležal, Marek Kochan, Pavel Kundrik, Petr Skrečka, Rostislav Heinz, Pavel Antolič), jeho předsedu (Radek Nekola) a tajemnici (Marta Urbancová), a dále členy Ústředí OSŽ za ČD Cargo (Radka Nekolu, Martu Urbancovou, Petra Doležala, Bořivoje Jiránka a Petra Kubičku) a také navrhla své zástupce do Revizní komise OSŽ (Lenku Lopraisovou a Janu Stejskalovou) a Barunku Sasínovou jako předsedkyni Revizní komise OSŽ. V závěrečné části pak konference doporučila delegáty VII. sjezdu OSŽ a uložila Podnikovému výboru OSŽ ČD Cargo v rámci ekonomických možností zvyšovat úroveň Kolektivní smlouvy ČD Cargo, a. s., a být aktivní při společném obhajování práv a potřeb členů v rámci OSŽ. Předsedovi PV Radku Nekolovi pak konference uložila pokračovat v plnění Memoranda o vzájemné spolupráci OSŽ a OZŽ na úrovni podnikových výborů; Výborům OSŽ ČD Cargo, a. s., u PJ a SOKV mimo jiné uložila vyžadovat důsledné plnění podnikové kolektivní smlouvy a všech platných interních norem.

Zdeňka Sládková, Michael Mareš

 

Právě přítomno: 229 hostů a žádný gestor