OBZOR ke stažení

Volby řídících jednání, pracovního předsednictva, členů návrhové, volební a mandátové komise, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu, prostě všechny potřebné a nezbytné administrativní úkony, byly na programu hned v úvodu 4. Podnikové konference OSŽ SŽDC, která se konala ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 9.30 h v kulturním sále pražského hlavního nádraží. Na konferenci do Prahy přijelo 141 delegátů (ze 145 pozvaných) s hlasem rozhodujícím z celé České republiky - zástupců infrastruktury a řízení provozu. Ve srovnání s předchozími dvěma konferencemi, které se na stejném místě konaly v úterý 16. května a ve středu 17. května 2017 – tedy s podnikovou konferencí OSŽ při ČD (100 pozvaných delegátů) a podnikovou konferenci OSŽ ČD Cargo (105 pozvaných delegátů) – byl tentokrát sál pražského hlavního nádraží zaplněn téměř až do posledního místa.

Nejprve místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malý (na snímku) představil hosty: předsedkyni PV OZŽ ŽSR a místopředsedkyni OZŽ, Ing. Darinu Fabuľovou ze Slovenska, generálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Surého a náměstka GŘ pro provozuschopnost dráhy SŽDC Bc. Jiřího Svobodu; za vedení OSŽ se konference zúčastnili I. místopředseda Vladislav Vokoun, výkonný tajemník Martin Vavrečka a předseda Republikové rady seniorů Kurt Mužík. Martin Malý dále představil pracovní předsednictvo, své kolegy (tajemníky Miloše Palečka, Petra Štěpánka, a Adolfa Hradílka), a přítomné vedoucí oddělení OSŽ-Ú.

Jako třetí bod programu byla Zpráva předsedy Podnikového výboru OSŽ SŽDC Mgr. Martina Malého. Ten se ve svém projevu zaměřil především na kolektivní vyjednávání a na těchto šest priorit:
udržení podmínek v oblasti stanovené týdenní pracovní doby, doby odpočinku a dovolené;
nárůst tarifních mezd, příplatků a odměn;
udržení a rozšiřování nárokovosti na KOP, udržení a případně zlepšení v oblasti příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců;
zlepšení podmínek pro zaměstnance, kteří ztratili zdravotní způsobilost pro výkon svého povolání;
zlepšení podmínek čerpání v oblasti FKSP.

Po projevu Martina Malého následovala zpráva mandátové komise, která potvrdila delegáty konference, schválení jednacího a volebního řádu, načež se svými projevy vystoupili výše uvedení hosté.

Generální ředitel SŽDC Pavel Surý v úvodu svého vystoupení poděkoval Podnikovému výboru OSŽ SŽDC za „obrovský podíl na udržení sociálního smíru“ a dále se věnoval provozní problematice SŽDC. Dále zdůraznil význam prováděných udržovacích prací nejen na koridoru, ale i na vedlejších tratích. Zmínil se rovněž o otázce zdravotní způsobilosti zaměstnanců SŽDC. „Je nutné usilovat o rozumné změny ve zdravotních vyhláškách, které mnohdy vyřazují zaměstnance o práci v provozu například kvůli nošení brýlí,“ poznamenal, přičemž v této souvislosti požádal o podporu ze strany OSŽ. V reakci na dotaz vznesený z pléna označil Pavel Surý za velice důležité nalezení cesty k uznávání služebních jízdenek u soukromých dopravních společností pro ty zaměstnance SŽDC, kteří budou v budoucnu dojíždět vlaky těchto společností za prací. Zdůraznil také nutnost zachování (režijních) jízdních výhod pro zaměstnance SŽDC. „Určitě se dá najít cesta, aby jízdní výhody zaměstnancům SŽDC zůstaly, i když třeba s určitým omezením. Příkladů pro to je u evropských železničních správ dostatek.“
Jiří Svoboda navázal na slova svého nadřízeného konkrétním vysvětlením současné situace v udržování provozuschopnosti dráhy. „Nová moderní technika je náročnější na obslužnost a v souvislosti s tím bude nutné zajistit pro obsluhu těchto moderních a drahých strojů také náležité mzdové ocenění. Jinak se může stát, že budeme mít moderní techniku bez obsluhy,“ připomněl v souvislosti se ztíženým získáváním mladých lidí k práci u SŽDC. Zodpověděl rovněž dotazy na omezování méně výkonných tratí („je to velice citlivé téma, nicméně se mu nedá vyhnout“) a nutnosti maximálně využít finanční prostředky, které do infrastruktury plynou z evropských fondů.
Darina Fabuľová připomněla, že slovenské železnice poněkud zaspaly v budování železničních koridorů a posteskla si nad současnou slovenskou vládou, která rozvoji železniční infrastruktury příliš nepřeje. Zmínila se i o postavení drážních hasičů u SŽDC: „Trochu vám závidíme, že jste si hasiče dokázali udržet, na Slovensku se nám to nepodařilo a přináší to veliké problémy.“ Přiznala zároveň, že činnost PV OSŽ SŽDC je příkladem i pro OZŽ, kde stále existuje mnoho výzev a mnoho práce a zkušeností z práce OSŽ jsou pro OZŽ velice užitečné.
Vladislav Vokoun pozdravil delegáty konference jménem PV OSŽ při ČD, přičemž uvítal slova Pavla Surého, týkající se jízdních výhod a zdravotní způsobilosti. „OSŽ má v tomto směru připraveny návrhy, o nichž bude vyjednávat s vedením ČD i ministerstva dopravy."
Martin Vavrečka ve svém vystoupení přečetl dopis předsedy OSŽ Jaroslava Pejši, který je stále v pracovní neschopnosti, v němž předseda označuje za velice důležité, jak dopadnou letošní parlamentní volby, neboť na složení vlády a parlamentu závisí i výsledky vyjednávání o všech otázkách, které v současné době stojí před železnicí. „OSŽ působí ve 30 podnicích a úspěch v jednom z nich je i úspěchem pro práci OSŽ v ostatních podnicích. OSŽ dosáhlo svou dosavadní činností velkou prestiž, společenskou i politickou, a před námi je teď úkol tuto prestiž udržet,“ zdůraznil předseda ve svém dopise.
Kurt Mužík popřál delegátům úspěšné jednání a poděkoval vedení PV OSŽ za podporu seniorů v oblasti FKSP. „Přeji vám, abyste měli šťastnou ruku při volbách vašich zástupců,“ popřál delegátům konference.
Následovaly volby členů nového Podnikového výboru OSŽ SŽDC, volba tajemníků a předsedy Podnikového výboru (v jeho čele bude opět stát Martin Malý), volba kandidátů na VII. sjezd OSŽ, návrh kandidátů na členy Ústředí OSŽ, Revizní komise OSŽ a předsedu revizní komise (zvolena byla Milena Onderková). Jako kandidát na předsedu OSŽ byl jednomyslně zvolen Martin Malý. Závěry konference OSŽ při SŽDC byly schváleny usnesením, které přečetl předseda návrhové komise Jaromír Strýček. Jednání konference bylo ukončeno ve 14.20 h.

Miroslav Čáslavský, Michael Mareš

 

Právě přítomno: 439 hostů a žádný gestor