AKTUALIZOVÁNO V sále Národního domu v České Třebové se v úterý 20. června 2017 sešli na konferenci Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ delegáti z řad seniorů OSŽ, kteří byli na konferenci zvoleni jako zástupci všech odvětví železnice. Přítomno bylo 73 delegátů ze 77 pozvaných, jako hosté byli přítomni místopředsedové OSŽ Mgr. Martin Malý a Miroslav Novotný, předseda Rady seniorů České republiky Zdeněk Pernes, vedoucí ESO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř a výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka. Omluveni byli místopředsedové OSŽ Vladislav Vokoun a Radek Nekola, kteří v době jednání byli na zahraniční cestě. Jako prvního jednání OSŽ se konference RRS po dlouhodobé nepřítomnosti, způsobené úrazem, zúčastnil konference i předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

Jednání zahájil místopředseda OSŽ Martin Malý, další průběh jednání řídil místopředseda RRS Karel Hybš. Ten v úvodu přivítal všechny přítomné delegáty, jakož i hosty, včetně organizačních pracovníků, kteří průběh konference zajišťovali. Zkonstatoval, že jsou přítomni zástupci všech regionů a že k rozhodování je přítomna potřebná většina delegátů. Následně proběhlo hlasování, v němž delegáti schválili jednací řád, program jednání, zvolili pracovní předsednictvo (Alois Malý, Bc. Jaroslav Pejša, Karel Hybš, Kurt Mužík a Danuše Polášková), volební, mandátovou a návrhovou komisi, zapisovatele a ověřovatele.
V další části konference se ujal slova předseda RRS Kurt Mužík, který přednesl zprávu o činnosti RRS. „Jsem velice rád, že na konferenci mohu uvítat Jaroslava Pejšu, který se našeho jednání zúčastňuje jako první konference po své dlouhodobé pracovní neschopnosti,“ uvítal předsedu OSŽ. Přivítal i samotné delegáty: „Vážíme si vaší účasti na konferenci.“ Jak dále zkonstatoval, seniorská členská základna se snižuje a je nutné vykonat vše pro to, aby se nově z pracovního procesu odcházející senioři zapojili do činnosti RRS OSŽ. „Jen za poslední čtyři roky se počet seniorů OSŽ snížil o 1708 členů, v současné době činí 12 173 členů, nicméně i tak je stále nejpočetnější ze zhruba 40 000 členské základy OSŽ,“ doplnil tento fakt konkrétními čísly. S potěšením konstatoval, že dobře funguje informační systém RRS OSŽ, přičemž její internetové stránky navštívilo letos již více než padesát tisíc návštěvníků, mimo jiné i z blízkého i vzdálenějšího zahraničí. Kurt Mužík vzpomněl i široké možnosti rekreace seniorů, které za výhodných podmínek umožňuje OSŽ.
Po projevu Kurta Mužíka převzali z jeho rukou ocenění za dlouholetou obětavou práci pro OSŽ Danuše Polášková a Karel Hybš. Zvláštní ocenění dále obdrželi Blanka Tomková, Antonín Štěpánek, Jan Diviš, Stanislav Misař, Naděžda Šenkapoulová, Kristina Prejdová a Vlasta Cinková.
Po přestávce se ujal slova Jaroslav Pejša. „Jako senioři jste nejpočetnější a nejzkušenější organizací v rámci OSŽ a jsem velice rád, že se po dlouhodobé nepřítomnosti mohu účastnit právě vaší konference.“ Jak dále předseda OSŽ dodal, senioři si zaslouží důstojného zastoupení na Sjezdu OSŽ, kde byl jejich počet zvýšen z 15 na 30 delegátů. Připomněl také důležitost rekreačního zázemí seniorů, jakož i zachování jejich jízdních výhod. „OSŽ pro to učiní maximum,“ zdůraznil Pejša.

Po přestávce následovalo vystoupení hostů. Jako první vystoupil předseda Rady seniorů České republiky (RS ČR) Zdeněk Pernes, který ve svém projevu připomněl nedávno skončený sjezd Rady seniorů České republiky, která sdružuje seniory z celé republiky. Ocenil přitom práci Republikové rady seniorů OSŽ, která patří mezi nejaktivnější v RS ČR. Jak Zdeněk Pernes zdůraznil, Republiková rada seniorů OSŽ má nemalé zásluhy na tom, že se RS ČR podařilo ve vládě a v parlamentu prosadit některé důležité záležitosti, mimo jiné také valorizaci penzí v roce 2018. „Průměrná penze nyní činí 11 779 korun, což je v porovnání se zbytkem Evropy nedostatečné a je třeba usilovat o nápravu v této věci, což RS ČR ve spolupráci s evropskými odborovými centrálami činí.“ Podle dalších slov Zdeňka Pernese je nutné zlepšit i situaci v odměňování zaměstnanců, což se v konečném důsledku odrazí i na výši penzí. „V současné době jsme na 15. místě z 24 hodnocených zemí v Evropě ve výši průměrné mzdy, která je na úrovni příjmové chudoby v Evropě,“ konstatoval Pernes. Zmínil se také o možnostech cestování seniorů v ČR ve srovnání například se Slovenskem, kde senioři starší než 70 let mají jízdné zdarma. „Chceme tyto výhody u nás zavést také, ovšem v žádném případě na úkor železničářů s režijními jízdenkami. Prosíme však OSŽ, jako velice silný odborový svaz o solidaritu v této věci. Bez solidarity se tento návrh nepodaří prosadit.“

Po vystoupení Zdeňka Pernese se ujal slova místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Ten v úvodu srovnal počet členů RRS s počtem aktivních členů OSŽ u podniku SŽDC. „Je přibližně stejný (cca 12 tisíc), což dosvědčuje nutnost brát sílu seniorů OSŽ velice vážně,“ zdůraznil. Dále konstatoval nesrovnalosti, které nastaly u podniku SŽDC v souvislosti s přechodem zaměstnanců Českých drah k SŽDC. „Stále se ještě nepodařilo dát dohromady evidenci všech důchodců SŽDC. K doplnění evidence zejména důchodců, kteří od železnice odešli do penze do konce roku 2002 potřebujeme ještě dále zlepšit součinnost s předsedy ZO OSŽ. Neexistuje však žádný důchodce, bývalý zaměstnanec železnice, ke kterému by se některý podnik na železnici, ať již ČD, ČDC nebo SŽDC, nehlásil.“ Podobně jako jeho předřečníci se zabýval i on otázkou jízdních výhod, především u zaměstnanců a seniorů SŽDC. „Jednáme v této věci jak s ministerstvem dopravy, tak i na jednáních OSŽ, není to vždy úplně jednoduché, otázka je však pro držitele jízdních výhod Českých drah velice důležitá.“
Na slova Zdeňka Pernese a Martina Malého, týkající se jízdních výhod, reagoval předseda Jaroslav Pejša. „Bývalá jednotná železnice je dnes roztříštěna na spoustu subjektů, s tím se však musíme naučit žít, je to realita.“

Po vystoupení hostů se slova ujal předseda volební komise Jiří Komrska. Seznámil delegáty s výsledky voleb do Republikové rady seniorů OSŽ v jednotlivých regionech, v nichž bylo celkem zvoleno 14 delegátů do vedení nové Republikové rady seniorů. Ti byli následně schváleni hlasováním současně s dalšími 16 členy RRS OSŽ, kteří byli navrženi přípravným výborem RRS OSŽ. Celkem tak budou mít senioři na Sjezdu OSŽ zastoupení 30 delegátů.
První setkání nově zvolené RRS zvolilo předsedu Rady a dva místopředsedy – předsedou byl znovu zvolen Kurt Mužík, místopředsedy pak Karel Hybš a Alois Malý. Delegáti schválili kandidaturu Jaroslava Pejši na funkci předsedy OSŽ za RRS na další funkční období. Jaroslav Pejša poděkoval za důvěru a vyzval zvolené delegáty na sjezd, aby důkladně promysleli témata a otázky, které by na sjezdu neměly zapadnout.

Po polední přestávce následovala diskuse. Diskutující v ní zdůraznili nejen otázky jízdních výhod, kterým byla věnována velká pozornost. „Čím více budou senioři aktivní, tím silnější bude postavení seniorů nejen na železnici, ale v celé společnosti,“ zdůraznil nově zvolený místopředseda RRS OSŽ Alois Malý. Seniory dále pozdravil Martin Vavrečka, který jim přiblížil možnosti rekreace, nabízené v rekreačních zařízeních OSŽ. „Nabídka pro seniory je plně využívána, nejedná se jen o tuzemská, ale i o zahraniční rekreace, včetně pobytů u moře v Řecku.“ Jak dále Martin Vavrečka připomněl, majetek OSŽ s sebou nese nemalé nároky na organizaci všech záležitostí s rekreacemi spojených. „Současná doba je velice konkurenční a mnohdy se dostáváme do složitých situací, problémy se však seriózně zabýváme a řešíme je.“

V usnesení konference mimo jiné schválila kandidaturu Jaroslava Pejši na předsedu OSŽ, dále zvolila nové složení RRS OSŽ a její vedení, kandidáty na sjezd OSŽ (a náhradníky), uložila podporovat OSŽ v úsilí o udržení jízdních výhod, řídit se závěry Rady seniorů ČR, a zaměřit se na seniory, odcházející do důchodu. Konference v usnesení poděkovala končícím členům RRS a všem členům RRS za jejich práci pro seniory. Rovněž poděkovala vedení OSŽ za podporu seniorů OSŽ, jakož i všem organizačním pracovníkům OSŽ za přípravu konference.

Miroslav Čáslavský, snímky Michael Mareš
 

Právě přítomno: 185 hostů a žádný gestor