Kontrolou plnění úkolů (týkajících se například letní rekreace v apartmánovém domě Orion v Řecku, jíž se v roce 2017 zúčastnilo 609 klientů: „Letošní sezona byla úspěšná, uskutečnily se i dva mimosezónní termíny pro seniory, které byly hodnoceny velmi kladně, ale sezona ještě není ukončena; zpráva bude písemně předložena 7. 11.,“ sdělil vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Ondřej Šmehlík) začalo netradičně ve středu 18. 10. 2017 v Domě Bohemika v pražských Vysočanech, za řízení místopředsedy OSŽ Miroslava Novotného (na snímku), jednání Představenstva OSŽ.

Informace ze zásadních jednání zahájil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša připomenutím blížící se „pracovní schůzky“ s ministrem dopravy, která se uskuteční v úterý 24. října 2017 a jíž se předseda OSŽ zúčastní spolu s I. místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem. „Z toho, co nám pan ministr zatím sdělil prostřednictvím médií, protože písemného od něj dodnes nemáme nic, vyplývá, že Memorandum ani nečetl, takže hrozí reálná možnost střetu…,“ uvedl Jaroslav Pejša s tím, že střet reálně hrozí především u avizovaného neuznávání režijek v komerčních vlacích. „Názor OSŽ a odborových centrál je neměnný. Každopádně, pokud k dohodě nedojde, hned druhý den (25. 10. 2017, poznámka autora) jedná ústředí OSŽ, které k tomu může okamžitě zaujmout stanovisko,“ dodal Jaroslav Pejša. Podle Vladislava Vokouna je ale dohoda „stále možná“. „Je to klasická mediální přestřelka umocněná blížícími se volbami,“ ohodnotil informace z médií a dodal: „Naše stanovisko je neměnné, ale pokud pan ministr nebude ochoten přijmout to, na čem jsme se společně s ČD, ČD Cargo, SŽDC a všemi ostatními odborovými centrálami shodli, anebo přijatelný kompromis, tak pak budeme muset jednat.“
Následovalo kolečko „zásadních informací“ z jednání v jednotlivých podnicích (ČD, SŽDC, Nedrážní), které odstartoval předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun: „Pro České dráhy byl rok 2017 relativně úspěšný, výsledky budou relativně příznivé, ale nesmí se na vše dívat jen přes účetnictví,“ řekl s upozorněním, že na webu OSŽ byla zveřejněna mylná informace z jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo týkající se předání návrhu kolektivní smlouvy zaměstnavatelem u společnosti České dráhy. „Je tam uvedeno datum 16. října, což je omyl. Už jsme si vysvětlili, že zaměstnavatel předloží návrh kolektivní smlouvy 31. 10., dá se tedy předpokládat, že v polovině listopadu začněme jednat,“ dodal s tím, že „nejtěžší boj bude o nárůst mezd“. Sociální fond na rok 2018 už byl dohodnut (nedošlo k zásadním změnám) a přináší mimo jiné zvýšený limit na vstupenky (o stokorunu) a navýšení u rekreací. „Už druhým rokem byl vyhlašován stop-stav na rekreace, proto jsme pro příští rok zvedli příspěvky na rekreace o milion korun (cca 300 poukazů), takže by tento problém už neměl nastat,“ řekl Vladislav Vokoun dále. Podle něj by v rámci kolektivního vyjednávání nemělo dojít k výrazným změnám u kondičních pobytů (KOP). „Nicméně by mohlo dojít ke změně periodicity (existuje návrh na změnu u tříletých cyklů na dvouletou periodicitu, spojenou se zkrácením pobytu z 12 na 8 dní). Ještě to není podepsané, ale my to s ohledem na dopad na zdraví našich zaměstnanců vítáme - je lepší kratší dobu, ale častěji,“ podotknul Vladislav Vokoun.

O kolektivním vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017, referoval tajemník Podnikového výboru OSŽ SŽDC Miloš Paleček (kolektivní vyjednávání bylo zahájeno předáním návrhu zaměstnavatele za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého odborovým organizacím dne 26. září 2017; dne 16. 10. 2017 pak předali a představili zástupci odborových organizací společné stanovisko k návrhu zaměstnavatele v rámci výjezdního jednání v Berouně, které stále ještě probíhá). „Zaměstnavatel některé věci mění, ruší nám například profesní odměnu, ale zavádí osobní příplatek. Zaměstnavatel také namísto KOP nabízí kondiční program (náhradu tzv. poukázkou ve výši 5000 Kč ročně),“ naznačil Miloš Paleček s tím, že změny další změny zaměstnavatel navrhl například u „střežení pracoviště, rozdělení směnnosti“. „Zaměstnavatel rovněž navrhl zrušit dva tarify A a B, a navrhl pouze jeden tarif,“ uvedl Miloš Paleček a dodal: „Zaměstnavatel navrhuje kolektivní smlouvu jednoletou, odborové centrály navrhují dvouletou, uvidíme, co bude.“ Podrobnější informace naleznete na stránkách Podnikového výboru OSŽ SŽDC.

V další části informoval výkonný tajemník o slavnostním podpisu Memoranda o spolupráci Nadace Okřídlené kolo se SŽDC (podobný dokument se připravuje i na ČD: „Myslím si, že je to na dobré cestě.“).

V závěru bloku Informace ze zásadních jednání vystoupil moderující místopředseda OSŽ Miroslav Novotný s aktuálními informace z „nedrážních“. „V pátek 6.10. proběhla republiková konference SON, která mimo jiné schválila nové stanovy, program činnosti na příští rok, a staronové vedení (Miroslav Novotný byl opakovaně zvolen za člena Republikové rady SON a výkonného výboru); včera (17. 10.) pak bylo zahájeno kolektivní vyjednávání na Dopravním zdravotnictví (zatím je shoda na době trvání kolektivní smlouvy - 3letá, nicméně obě strany se rozcházejí v požadavcích na nárůst mezd), zahájen byl nebo v nejbližších dnech bude vyjednávací kolotoč i v OHL ŽS Brno, ŽPSV Uherský Ostroh a AŽD, kde speciálně (v AŽD) jsou předloženy návrhy na úpravy i v oblasti tarifu. Takže máme o zábavu postaráno.“

Příprava sjezdu OSŽ v roce 2017
Po přestávce projednalo Představenstvo OSŽ návrh programu jednání VII. sjezdu OSŽ (první jednací den, v pátek 10. 11., je na programu 29 bodů včetně vystoupení hostů, v sobotu pak dalších 10), s pozměňovacími návrhy bude program předložen 25. 10. Ústředí OSŽ. Představenstvo dále schválilo návrh informačního dopisu delegátům VII. sjezdu OSŽ (který předložila organizační komise), projednalo Jednací řád VII. sjezdu OSŽ a po rozpravě uložilo předsedovi organizační komise návrh Jednacího řádu VII. sjezdu OSŽ (po zapracování pozměňovacích návrhů) Jednací řád předložit Ústředí OSŽ ke schválení. Projednán byl i Návrh zprávy o hospodaření OSŽ od VI. do VII. sjezdu OSŽ (zpráva nebude posílána elektronicky, ale písemně, informace o aktuálním stavu účtů bude sdělena delegátům přímo na sjezdu), představenstvo po zapracování připomínek doporučilo zprávu předložit Ústředí OSŽ ke schválení (v závěru tohoto bloku byla představena i finální podoba mandátního lístku).
Členové Představenstva OSŽ v závěru jednání projednali přiznání (celkem 7) dávek z Podpůrného fondu OSŽ, a (pěti) žádostí o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem. Představenstvo OSŽ v rámci organizačních záležitostí dále například schválilo zahraniční pracovní cestu na zasedání Výboru USIC v Paříži, účast na jednání koordinačního výboru pro přeshraniční spolupráci v rámci železniční sekce ETF. Následovaly informace Revizní komise OSŽ (Barunka Balážová informovala o kontrole ve čtyřech ZO v Praze), bod Různé a Závěr.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 211 hostů a žádný gestor